ryssland

Vårt arbete i Ryssland

Uppdaterad: 25 oktober 2016

Samarbetet med Ryssland är i dag begränsat till insatser för att stödja demokratisk utveckling och bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter samt en förbättrad miljö i Östersjöområdet och nordvästra Ryssland. Att Ryssland utvecklas till en modern och demokratisk stat ligger i såväl de ryska medborgarnas som i Sveriges och övriga Europas intresse.

Sverige bedriver i dag internationell samverkan* med Ryssland inom två sektorer:

  1. Ökad respekt för mänskliga rättigheter samt stärkt demokratisk utveckling och medborgarinflytande
  2. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan i Östersjöområdet

Mot bakgrund av den politiska utvecklingen i Ryssland så ska område 1 prioriteras.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Sida stödjer insatser för att öka medborgarnas deltagande i politiska processer, stärka kapaciteten hos förändringsaktörer, främja kvinnors och mäns lika rättigheter samt stärka massmediers kapacitet att främja en offentlig dialog.

Genom Olof Palmes Internationella Center (OPC) stödjer Sida arbete för att hjälpa andra fackföreningar i S:t Petersburg och Leningradregionen att bli mer demokratiska och jämställda.

Stärkt kapacitet hos förändringsaktörer och civilsamhälle att verka för bland annat demokrati, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering, är en viktig förutsättning för att driva den demokratiska utvecklingen framåt. Sida stödjer organisatinoer som arbetar för att skydda rättigheter och ge juridiskt stöd till romer, etniska minoriteter, migrantarbetare och HBTQ-personer.

Sida stödjer jämställdhetsarbetet i Ryssland, bland annat genom Män för Jämställdhet som tillsammans med ett antal ryska organisationer arbetar mot våld i hemmet. Stödet har även bidragit till att få till stånd ett unikt samarbete mellan de rysk-ortodoxa, katolska och lutherska kyrkorna i Ryssland kring könsrelaterat våld och våld i hemmet.

Genom ett stöd till Institutet för fortbildning av journalister, Fojo, har Sida bidragit till att ge oberoende medieorganisationer i Ryssland ökade kunskaper om ledarskapsmetoder och social media, vilket har lett till att flera medier har lyckats öka antalet läsare trots ett hårdnande klimat i Ryssland vad gäller yttrandefrihet och tillgång till oberoende information.

Miljö

Sida stödjer arbetet för att minska utsläpp av föroreningar i Östersjön, energieffektiv uppvärmning och miljömässigt hållbar avfallshantering samt ökat miljömässigt ansvarstagande hos statliga, lokala och civila aktörer.

Sidas har tidigare gett stöd till större miljöinvesteringar i Ryssland men på grund av ekonomiska sanktioner mot Ryssland i samband med Ukrainakonflikten så ingås inga nya miljöinvesteringsavtal.

Sida genomförde under 2014 en miljö- och klimatanalys för Ryssland för att kartlägga potentiella interventionsmöjligheter. Analysen pekar på att många ryska miljöorganisationer inte uppnår sin fulla potential på grund av regelverk och resursbrist. De behöver stärkas för att bli bättre på att utöva påtryckningar, öka miljömedvetenheten bland allmänheten och att nätverka.

 

*Internationell samverkan (utgiftsområde 5 i svensk budgetproposition) omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Det tidigare stödet till Ryssland utgick från utgiftsområde 7, internationellt bistånd.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />