Partners i EU-projektet MOMENT vid en bro över ån Primorskaya, som är pilotområdet i ryska Kaliningrad.

Partners i EU-projektet MOMENT vid en bro över ån Primorskaya, som är pilotområdet i ryska Kaliningrad.

Foto: Boris Chubarenko

Program och projekt

Minskat näringsläckage genom lokalt engagemang

Uppdaterad: 23 maj 2014

Övergödning är ett av Östersjöns största problem som varje år leder till algblomning och stora bälten av grön sörja. Orsaken är den stora tillförseln av näringsämnen, som mångdubblats sedan 40-talet. EU-projektet MOMENT, modern vattenförvaltning i södra Östersjöområdet, ska hitta nya sätt att minska föroreningen av vattenflödet till Östersjön. Även ryska Kaliningrad är med i samarbetet med ett eget pilotområde genom stöd från Sidas Östersjöenhet.

Om man vill lösa problemen med näringsämnen och farliga substanser som rinner ut i Östersjön behöver man först testa vilka metoder som fungerar bäst. Så resonerade samarbetsparterna i Euroregion Baltic där sju regioner i Sverige, Polen, Litauen och Kaliningrad ingår. Idén utvecklades till det EU-finansierade projektet MOMENT, där Regionförbundet i Kalmar blev Lead partner. Att testa olika metoder är en del, men lika viktigt är att skapa ett lokalt engagemang bland vattenanvändarna, menar projektledare Tobias Facchini:

– Vi arbetar med att utveckla lokala Water Users Partnerships eller WUP:ar, där lokala sakägare och vattenanvändare i de sju pilotområdena får vara med och bestämma hur vattenresursen ska hanteras i just det avrinningsområdet till Östersjön. Att jobba med ett sådant ”bottom-up”-perspektiv är dessutom mycket mer kostnadseffektivt eftersom man involverar lokala aktörer istället för att ta in externa konsulter.

Men även om Kaliningrad varit med som en associerad partner från början så fick de inte vara med i det tre-åriga EU-projektet, eftersom Ryssland inte är EU-medlem. Regionförbundet i Kalmar sökte och fick då 298 000 kronor i stöd från Sidas Östersjöenhet för att Kaliningrad skulle kunna delta med ett eget pilotområde, under projektnamnet MOMENT-Pri.

– Det är viktigt att få med Kaliningrad för att täcka in hela södra Östersjön, säger Tobias Facchini. Östersjöns problematik är inget som ett enskilt land kan lösa, utan vi måste tillsammans se vad som fungerar bäst i de olika miljöerna.

Sverige har mer utsläpp av näringsämnen per capita än Kaliningrad, men Kaliningrad har större punktkällor, t.ex. reningsverket i staden som i princip bara består av ett galler. Ser man på jordbruket i Kaliningrad så har de däremot inte dikat ut och dränerat marken så mycket som i Sverige, vilket gör att mer näringsämnen stannar kvar där istället för att rinna ut i havet.

Boris Chubarenko är ställföreträdande vetenskaplig direktör på Atlantic Bransch of Shirshov Institute Oceanology (ABIORAS), som är en av de ryska samarbetspartnerna. Han är väldigt positiv till att Kaliningrad kan delta i projektet och lära av andras erfarenheter.

– Det svåraste är att stimulera människor till att engagera sig och påverka lokalt, i Water Users Partnerships. Här behöver vi visa våra invånare på de goda exempel av lokalt engagemang som ni har i Sverige, t.ex. genom att bönder är med och beslutar i vattenföreningar. I Ryssland är vatten en statlig egendom, besluten som tas har inte så stor verkan och allmänheten involveras i väldigt liten grad.

Boris Chubarenko uppskattar även att ha Litauen som samarbetspartner, eftersom det är enkelt att kommunicera med dem – Litauen känner till det gamla systemet från Sovjettiden, samtidigt som de är insatta i de nya EU-systemet och ramdirektiven för vatten inom EU.

Det andra benet av projektet, utöver WUP:arna, handlar om att testa ett antal konkreta åtgärder inom pilotområdena och att engagera folk runt dem. Regionerna har själva fått bestämma om de vill arbeta med avlopp, dagvatten, markanvändning (där jordbruk ingår) eller information. Kalmar ska t.ex. anlägga en våtmark med fiskproduktion, för att näringsämnen ska stanna där istället för att rinna direkt ut i Östersjön. En stad i Litauen ska titta på problemet med dagvatten, som idag rinner direkt ner i ett dike och sedan vidare till en flod och ut i havet.

– Vi valde en liten flod i Kaliningrad, Primorskaya, för att kunna påverka de lokala användarna i byarna med information om vattenkvalitén och prata om vilka åtgärder som behövs för att förbättra kvalitén, säger Boris Chubarenko. Vi har besökt flera av byråden, tillsammans med Tobias Facchini och Roger Califf från Kalmar samt representanter från ryska sekretariatet av Euroregion Baltic. Bemötandet vi fick var väldigt positivt.

MOMENTs projektpartners ska löpande träffas och utbyta erfarenheter under de tre åren. I slutändan handlar det om att räkna på potentialen säger Tobias Facchini på Regionförbundet i Kalmar:

– Om vi applicerar åtgärderna i stor skala, vilka effekter kan det få för Östersjön? Och vilken effekt kan WUP:arna ha i arbetet med att få med folk? Vårt arbete handlar om att få till ett rent Östersjön, men MOMENT är bara en liten pusselbit, för att fastställa vilka verkliga insatser som krävs.

Fakta om MOMENT och MOMENT-Pri

EU-projektet MOMENT pågår under 2009-2012 med ett stöd på 16 miljoner kronor ur EU-programmet för södra Östersjön. MOMENT har utvecklats som en del i Euroregion Baltic (ERB) samarbetet och syftar till att minska förorening av grund-, yt- och kustvatten till Södra Östersjön i enlighet med HELCOM:s Baltic Sea Action Plan. I MOMENT ingår sex pilotområden: tre i Sverige, två i Polen och ett i Litauen. Det Sida-finansierade tilläggsprojektet MOMENT-Pri innebär att ett ryskt pilotområde tillkommer i Kaliningrad.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />