Moldavien Pride

Sida stödjer organisationen GenderDoc som bedriver påverkansarbete i Moldavien för rätten att leva på andra sätt än det heteronormativa.

Foto: Nicolae Cushchevici

moldavien

Vårt arbete i Moldavien

Uppdaterad: 27 april 2018

Samarbetet med Moldavien fokuserar på EU-anpassning och uppgår till cirka 110 miljoner kronor per år. Insatser görs på områdena demokrati och mänskliga rättigheter, energiförsörjning och marknadsutveckling.

EU-anpassning och marknadsekonomisk utveckling

Frihandelsavtalet mellan Moldavien och EU (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement - DCFTA) trädde i kraft 2016 och innebär att EU:s marknad nu är öppen för moldaviska varor och tjänster och vise versa. En av Sidas prioriteringar är att utveckla Moldaviens marknadsekonomi för att landet ska kunna dra nytta av avtalet fullt ut. Sida arbetar med att stärka moldaviska företags konkurrenskraft, bland annat genom modernisering, vilket möjliggör en ökad handel med EU. Målet är att minska fattigdomen och förbättra samhällets motståndskraft.

Sverige stödjer också Moldova Competitiveness Project (MCP) i samarbete med USAID, som verkar för utveckling och konkurrenskraft för små och medelstora företag i fyra sektorer: mode och kläder, turism, specialiserad jordbruksindustri och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Sida främjar särskilt kvinnors företagande och IKT-sektorn, där Sverige stödjer innovationscentret Tekwill i Chisinau, i samarbete med USAID.

Att förbättra affärs- och investeringsklimatet i Moldavien genom institutionella reformer är ytterligare ett av Sidas fokusområden. Målet är bland annat att systemen för inspektion och tillstånd ska blir mer effektiva, så att det blir lättare att starta och driva företag.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Sverige är en stark förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter i Moldavien. Sida ger därför kärnstöd till civilsamhällesorganisationer för att främja utvecklandet av demokratiska, transparenta och motståndskraftiga organisationer och därmed ett starkt och mångsidigt civilsamhälle. De organisationer som Sida stödjer är exempelvis verksamma inom ickediskriminering, jämställdhet, HBT+, mediefrihet, miljö och ekonomisk utveckling.

I Transnistrien samarbetar Sverige med UNDP och det civila samhället för att förbättra regelverk och lagar som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning, offer för könsrelaterat våld och personer som avtjänar fängelsestraff. Sida arbetar även med insatser som förebygger HIV och tuberkulos.

Genom Crisis Management Initiative (CMI) bidrar Sidas stöd till att förbättra autonomin i regionen Gaguzia. Initiativet har bland annat resulterat i en plattform för dialog mellan parlamentet i Chisinau och folkförsamlingen i Comrat. Genom UNDP ger Sverige också stöd till det moldaviska parlamentets sekretariat.

Tillsammans med den svenska polisen har det första nationella polisprogrammet lanserats i Moldavien. Programmet gör att den moldaviska polisen förbättrar sin grundläggande taktik, får bättre kunskap i att bekämpa ekonomiska brottslighet och att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld.

Jämställdhetsperspektivet är integrerat i alla de insatser som Sida stödjer i Moldavien. Att främja jämställdhet i landet görs också genom specifika projekt. De är inriktade på att fler kvinnor ska delta i politiken, få makt över sin egen ekonomi, entreprenörskap och kunna leva sina liv fria från våld. Sverige har även ett nära samarbete med UN Women i Moldavien.

Miljö och klimat

Även klimatperspektiv är integrerat i alla Sidas insatser i Moldavien. Sverige stöder civilsamhälle och myndigheter för att utveckla infrastruktur för rent vatten, avfallshantering och energieffektivitet genom Moderniseringen av lokala offentliga tjänster (MLPS) som genomförs av den tyska biståndsmyndigheten (GIZ).

Regionalt stöd går även till insatser som stärker miljö- och energiinfrastruktur som förvaltas av europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Världsbanken.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />