Moldavien Pride

Sida stödjer organisationen GenderDoc som bedriver påverkansarbete i Moldavien för rätten att leva på andra sätt än det heteronormativa.

Foto: Nicolae Cushchevici

moldavien

Vårt arbete i Moldavien

Uppdaterad: 4 augusti 2015

Samarbetet med Moldavien har en stark betoning på EU-anpassning och uppgår till cirka 115 miljoner kronor per år. Insatser görs på områdena demokrati och mänskliga rättigheter, energiförsörjning och marknadsutveckling.

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

En betydande del av arbetet inom detta område inriktas mot att modernisera och att öka effektiviteten och öppenheten i den offentliga förvaltningen, både på central nivå (ministerier och statliga myndigheter) och lokal nivå (distrikt och kommuner). Denna typ av stöd är avgörande för att förbättra styrningen av landet och för att ge landets befolkning bättre tillgång till de tjänster som faller inom den offentliga sektorns mandat.

Ett antal aspekter av respekt för mänskliga rättigheter ges stöd via civila samhällets organisationer. Exempelvis förbättrad kvalitet och etiska principer för media, deltagande i val, mänskliga rättigheter för romer och för sexuella minoriteter.

Stöd till förbättrad jämställdhet mellan kvinnor och män inriktas på att kvinnor ska öka sitt deltagande i samhällslivet som anställda, entreprenörer och inom politiken. Jämsides med detta har Sverige en framträdande roll som pådrivande för ökad jämställdhet inom alla områden, ett påverkansarbete som är riktat mot Moldaviens regering och de internationella organisationer som är aktiva i landet.

Energieffektivisering och utveckling av förnybara energikällor

Moldavien är både starkt beroende av import av naturgas från Ryssland (över 90 procent av all energikonsumtion) och använder betydligt mer energi per person än i jämförbara länder, vilket betyder att energieffektiviteten är påfallande låg. Sverige har därför bidragit till att etablera en myndighet för energieffektivisering och till framtagandet av en långsiktig strategi (2013 – 2030) för hur landet ska kunna säkra sina energibehov. Pågående stöd innefattar att utöka investeringar i teknik för energieffektivisering och att genomföra andra åtgärder som identifierats i energistrategin.

Marknadsutveckling

Moldaviens regering förhandlar för närvarande med EU om ett Associationsavtal (förhandlingarna förväntas vara avslutade mot slutet av 2013). Som del av avtalet kommer att ingå ett frihandelsavtal, ”Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA)”, vilket innebär att EU:s marknad kommer att öppnas för moldaviska varor och tjänster och vise versa. Detta kommer att medföra stora utmaningar för moldaviska producenter och Sverige bistår med stöd för att öka deras konkurrenskraft. Detta görs bland annat genom att jordbruksföretagen lär sig hur man ökar skördeutfall och kvalité hos produkterna, genom att minska regelverket kring att starta och upprätthålla företag och genom att sprida information till den privata sektorn om de nya krav som ställs när DCFTA träder i kraft.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />