Fastighetsskatt Kosovo

Bylbyl Hoxha från fastighetsskattekontoret i Rahovec, en kommun i västra Kosovo, registrerar en fastighet i fastighetsregistret med hjälp av ett digitalt verktyg som utvecklats i projektet.

Foto: Dukagjin Salihu

Resultatexempel

Mer pengar till välfärd när fler betalar fastighetsskatt

Uppdaterad: 16 maj 2018

Efter en lång och komplicerad process godkändes 2018 en ny skattelag av Kosovos parlament. Lagen gör det möjligt för Kosovo att beskatta mark, och få intäkter som kommunerna kan investera i till exempel skola och sjukvård.

– Det har varit en mycket lång väg att driva igenom den här lagen. När vi till sist lyckades så blev vi enormt lyckliga, säger Drini Cano som är rättsexpert i ett Sida-finansierat skatteprojekt.

Drini Cano menar att förutom mer pengar till välfärd så ger den nya lagen stora mervärden för landets hela ekonomi. När markägare måste betala skatt för sina ägor får de incitament att göra något produktivt av den. Stora delar av Kosovos brukbara jord är idag outnyttjad, men den som börjar bruka den kommer att slippa den nya skatten.

Det nya juridiska ramverket för att kunna beskatta mark i Kosovo utarbetades inom ramen för ett samarbete mellan svenska Skatteverket, Kosovos myndighet för fastighetsbeskattning och finansdepartement. Sida finansierar samarbetet, som pågått sedan 2008.

Intäkter från fastighetsskatten har mer än fördubblats

Skatt på markägande är en fortsättning på det lyckade beskattningssystem som infördes i Kosovo genom samarbetet med svenska Skatteverket redan 2011. Det systemet underlättade administrering och indrivning av fastighetsskatten, och har lett till att skatteintäkterna från fastigheter i Kosovo ökat med omkring 170 procent mellan 2007 och 2017. Fram till nu har skatten bara omfattat byggnader – men nu utökas den alltså också med mark.

För att marken ska kunna beskattas måste den först värderas och kartläggas. Agron Cerkini, som har varit samarbetets verksamhetsexpert sedan start, förklarar:

– Genom projektet gjordes en enorm insats att värdera all mark i hela landet. För att kunna göra det behövde vi först designa ett digitalt verktyg som kunde registrera all nödvändig data. Nu har vi fastställt marknadsvärde och användning av all mark i landet, och delat in dem i fem skattekategorier. För första gången har nu mark ett värde i Kosovo.

Parallellt med arbetet att värdera och kategorisera marken i Kosovo tog projektets rättsexperter fram det nya juridiska ramverket som skulle krävas för att kunna beskatta marken – den lag som nu är godkänd.

Lagförslaget stötte på en del motstånd från kommunerna, som hittills varit de som administrerat och drivit in fastighetsskatten. Tanken är nu att detta och markvärdering istället ska skötas centralt. Drini Cano menar att motståndet kommer bland annat från enskilda lokalpolitiker som kammat hem politiska poäng genom att sköta skatteindrivningen på tvivelaktiga sätt.

– Den nya lagen öppnar upp möjligheten för kommersiella indrivningsföretag att driva in obetalda skatter, säger Drini Cano.

Medborgarna vet nu vad deras mark är värd

Transparens och att minska risken för korruption har varit viktiga inslag i projektet. Efter att all mark i landet hade värderats genomfördes en massiv kampanj för att informera medborgarna och framför allt markägare om värdet på deras marker. Alla värderingar har publicerats i en stor databas på nätet som är tillgänglig för allmänheten, tillsammans med information om hur man fastställt de olika värdenivåerna.

– På nätet redovisas också de investeringar som gjorts med hjälp av intäkterna från fastighetsskatten för byggnader, säger Agron Cerkini.

Det nya digitaliserade systemet motverkar korruption på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt, tack vare att alla händelser i systemet görs av användarprofiler som är spårbara. Nu väntar Drini Cano och Agron Cerkini på att den nya lagen ska träda i kraft, så att arbetet med att implementera den kan ta fart.

– I Kosovo är det inte ovanligt att det är ett enormt gap mellan godkännandet av en lag, och implementeringen av den i praktiken. Så många utmaningar återstår, inte minst med att informera alla medborgare om den nya lagen, säger Drini Cano.

I den nya projektfasen fortsätter också den digitaliseringsprocess som ska ge skattebetalarna större insyn och även kunna sköta sina ärenden via nätet - precis som i Sverige.


Samarbete mellan Skatteverket och Kosovos finansdepartement

Samarbetet mellan Skatteverket och Kosovos finansdepartement har pågått sedan 2008. Det stöds av Sida, och Kosovos regering bidrar genom till exempel personalresurser, IT-lösningar och lokaler.

Målet är att skapa större intäkter från skatter för att höja kvalitén på samhällstjänster som skola och sjukvård.

Minst lika viktigt är det att samarbetet bidrar till att stärka Kosovos skattesystem på lång sikt. Ett land med starka institutioner och större egen kunskap blir mindre beroende av bistånd.

Sidas stöd

2008-2013: 30 miljoner kronor
Skatteverket stödjer etableringen av ett system för administrering och indrivning av en fastighetsskatt för byggnader i Kosovo. Projektet ger mycket goda resultat och skatteintäkterna från fastighetsskatten har idag ökat med 80 procent jämfört med 2008.

2014-2017: 46 miljoner kronor
Samarbetet fortsätter med fokus på att vidareutveckla systemet och göra det möjligt att ta upp skatt för allt markägande i Kosovo. En massiv kartläggning och värdering av all mark i landet görs. Man förbereder för den lagstiftning som krävs för att kunna ta upp skatt på mark.

2018-2020: 32 miljoner kronor
Den lag som godkändes i januari 2018 implementeras i praktiken. Arbetet med att informera medborgarna om beskattningen av mark intensifieras.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />