Workshop i arbetet med lokala kulturarvsplaner / Local heritage plan workshops in Kosovo

Fotograf Cultural Heritage without Borders

Workshop med kulturarvsplaner. Deltagarna engageras att hitta rätt plats för kulturarv på Kosovos karta. (I mitten i svartvitrandig tröja: Nora Arapi)

/Serbisk-ortodox kyrka i Kosovo / Serbian orthodox church in Kososvo

Fotograf CHwB Kosovo office

Studiebesök i UNESCO-staden Ohrid i Makedonien för deltagande från det lokala kulturarvsforumet i kommunen Dragash/Dragaš.

Traditionellt 1800-talshus som renoverats i Gjilan/Gnjilane / traditional 19th century house renovated in Gjilan/Gnjilane.

Fotograf CHwB Kosovo office

Före restaureringen. Ett av de traditionella 1800-tals hus som prioriterats i den lokala kulturarvsplanen i kommunen Gjilan/Gnjilane.

Traditionellt 18-hundratalshus som restaurerats i Gjilan/Gnjilane / Traditional 19th century house restored in Gjilan/Gnjilane.

Fotograf CHwB Kosovo office

Efter restaureringen. Ett av de traditionella 1800-tals hus som prioriterats i den lokala kulturarvsplanen i kommunen Gjilan/Gnjilane.

resultatexempel

Kulturarv bidrar till fred och välstånd

Uppdaterad: 19 juni 2014

Bevarandet av historiskt viktiga byggnader är inte bara ett sätt att locka turister. Det kulturella arvet kan även vara en stark kraft för att skapa fred och undvika konflikter. Kulturarv utan Gränser driver därför ett projekt som ska öka medvetenheten om kulturarvet bland Kosovos kommuninvånare och göra dem delaktiga i processen för att bevara det.

Kosovo har en mångårig multikulturell och brokig historia. Samtidigt gör landets dåliga ekonomi att renovering av monument inte prioriteras högst bland statens och kommunernas budgetposter. Den svenska organisationen Kulturarv utan Gränser (CHwB) har därför startat ett fyrårigt program för att etablera lokala forum i sju kommuner, med målet att ta fram lokala kulturarvsplaner.

– Vi har en blandad historia med influenser av flera kulturer i vårt land. Genom att presentera denna rikedom ännu bättre presenterar vi också oss själva, samtidigt som det kan gynna landets turism och ekonomiska utveckling, säger Nora Arapi, arkitekt specialiserad på bevarande av monument, i Kosovo.

Nora Arapi har suttit med som koordinator och CHwB:s representant i det lokala kulturarvsforum som etablerats i kommunen Rahovec. Forumet består av 20 representanter från kommunledningen, nationella ministerier och civilsamhällesorganisationer, där minoritetsgrupper och kvinnor från civilsamhället uppmuntrats att delta. Tillsammans har de tagit fram en lokal kulturarvsplan med konkreta förslag på vilka kultur- och naturarvsplatser som är viktiga att bevara för att bidra till social och ekonomisk utveckling.

Det viktigaste med just det här programmet har inte varit att finansiera utvalda renoveringsobjekt, utan själva processen för hur de viktiga monumenten och platserna ska väljas ut. Bristen på finansiering är inte det enda problemet för att bevara landets kulturarv; den ofta dåliga dialogen mellan statliga myndigheter, kommuner och kommuninvånare försvårar också samarbetet.

Forumens arbete kan också öka förståelsen mellan de olika etniska grupperna, där såren efter kriget fortfarande är färska. Det minskar även risken för framtida konflikter menar Nora Arapi:

– När internationella givare tidigare gett stöd till att upprusta monument har det ibland skapat negativa attityder hos befolkningen, t.ex. när EU gett bidrag till serbisk-ortodoxa kyrkor som förstördes under upploppen 2004. Invånarnas engagemang blir bättre nu när forumet fått vara med och lyfta fram förslag på byggnader, och de omfattar såväl albanska moskéer som serbisk-ortodoxa kyrkor, säger hon.

Kulturarvsplanerna ska både ta hänsyn till omedelbara behov och ta fram en mer långsiktig vision för natur- och kulturarv i kommunen. När kulturarvsforumet i Rahovec tagit fram sin plan så bjöds dessutom alla kommuninvånare in till ett möte där de fick tycka till om listan och vad som skulle prioriteras.

Gamla bostäder inte populära

En utmaning i projektet har varit att många invånare inte ser det historiska värdet i gamla byggnader. Vikten att bevara kyrkor och moskéer är man överens om, men man ser kanske inte samma intresse att bevara de traditionella 1800-talsbyggnaderna i sten och lera som finns runtom i landet.

– Många vill inte bo i gamla omoderna bostäder; de uppskattar kanske inte de snidade takbjälkarna i trä på samma sätt som jag gör. En del av mitt arbete har handlat om att göra fältbesök och tala med människor om värdet av byggnaderna. Om vi kan inspirera ett kvarter till att göra om ett par av husen till fräscha Bed & Breakfasts, så kan det skapa förståelse för vad man kan göra med kulturarv och samtidigt tjäna pengar.

Programmet med lokala kulturarvsforum har även involverat studiebesök i grannländer och i England. De har inspirerat deltagarna till hur man kan applicera idéer från exempelvis Stonehenge i Rahovec.

I dagsläget har omkring 33 procent av alla de prioriteringar som lyfts fram i de sju forumens kulturarvsplaner börjat implementeras. Ett annat positivt resultat av programmet är att kulturarvet kommit högre upp på den lokalpolitiska dagordningen.

– Borgmästarna i kommunerna har nu ett officiellt godkänt dokument med en lista för vilka kulturarv som ska prioriteras. Med den i hand blir det lättare att diskutera frågorna eller söka pengar från andra givare. Att enas om strategier kan ta lång tid i landets kommunledningar; nu har vi hjälpt till att påskynda den processen och samtidigt involverat medborgarna, avslutar Nora Arapi.

 

 

Om programmet Local Cultural Heritage Plans (LCHP)

Målet med programmet är att förbättra situationen för bevarandet av natur- och kulturarv i Kosovo, att involvera det i stadsplaneringen samt öka förståelsen för kulturarvets betydelse för ekonomi, turism, kultur och lokalstyre. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till att stärka kommunernas och civilsamhällets roll, och förbättra deras samarbete, för att återuppliva kulturarvet och använda det för lokal ekonomisk utveckling.

Kulturarvsforum har etablerats i sju kommuner runtom i Kosovo. Kriterierna för kommunerna som valts ut har varit att de ska ha en befolkning bestående av olika nationaliteter samt vara små och ha ett relativt okänt kulturarv. Forumen har oftast bestått av 20 personer. I Rahovecs forum ingick: sju representanter från kommunen, fem från de nationella ministerierna, (två från ministeriet för kultur, ungdom och sport, två från ministeriet för miljö och samhällsplanering och en från handel-, industri och turistministeriet), en från CHwB (Nora Arapi), fem från lokala organisationer, (t.ex. för ungdomar samt kvinnor) och två representanter från de internationella organisationerna GIZ (tyskt biståndsorgan) samt UNHABITAT, vilka jobbade på plats i Rahovec.

Sida stödjer programmet i Kosovo som pågår 2012-2015 med 20 miljoner SEK.

Programmet genomförs av svenska Kulturarv utan Gränser, eller Cultural Heritage without borders, (CHwB). Organisationen ser bevarandet av kulturarv i konflikt- och naturkatastroftyngda områden som en kraft för försoning, social och ekonomisk utveckling samt stärkande för mänskliga rättigheter. CHwB arbetar främst i Kosovo och på Balkan.

Exempel på uppnådda resultat:

  • Borgmästarna i de sju kommunerna har signerat ett MoU (Memorandum of Understanding) tillsammans med två ministrar och chefen för CHwB, om att lyfta fram och bevara det lokala kulturarvet i kommunerna.
  • Varje kommun har tagit fram ett officiellt godkänt dokument med en lista för vilka kulturarv som ska prioriteras, i enlighet med forumens arbete. Totalt har 241 lokala prioriteringar identifierats. Hittills har omkring 33 procent av alla projekt som lyfts fram i listorna börjat genomföras.
  • Kommunerna kommer att delfinansiera 20 procent av budgeten för implementeringen av en del av prioriteringarna i kulturarvsplanerna.
  • Deltagandet i olika regionala aktiviteter som organiseras av CHwB i Kosovo bidrar till att öka det regionala samarbetet kring kulturarvsfrågor.

 

Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />