En pojke får läxhjälp på det lärocenter som startats i Roma Mahala, i södra Mitrovica.

Fotograf Danish Refugee Council, Kosovo

En pojke får läxhjälp på lärocentret som Danish Refugee Council i södra Mitrovica. Det ska hjälpa honom att klara sig bättre i den ordinarie skolundervisningen.

Två arbetare på företaget Tregetia Levieze sorterar och återvinner plastflaskor.

Fotograf Danish Refugee Council, Kosovo

Företaget Tregetia Levieze sorterar och återvinner plastflaskor. Företaget är ett av dem som fått stöd att starta upp genom Danish Refugee Council's projekt för att integrera minoritetsgrupper.

Läraren och ingenjören Hatixhe Hotin undervisar en blandad klass med albaner, romer och ashkali.

Fotograf Danish Refugee Council, Kosovo

Ingenjören Hatixhe Hotin undervisar en blandad klass med albaner, romer och ashkali. Den yrkesinriktade utbildningen ska ge dem nya kunskaper inom snickeri, metallbearbetning och elektronik.

resultatexempel

Företagande ska hjälpa romer integreras

Uppdaterad: 17 juni 2014

Människor från minoritetsgrupperna romer, ashkali och balkanegyptier har svårt att försörja sig i Kosovo. I staden Mitrovica påverkar dessutom den politiska situationen i den etniskt delade staden deras möjligheter att integreras. Sida stödjer därför ett projekt som ska stärka dem i att starta egna företag, vidareutbilda sig och satsa på barnens skolgång.

– Bristen på jobb och försörjning är ett av de största problemen för denna grupp människor och därför fokuserar vi på att stödja dem i att starta upp och drivna egna små företag, säger Sibylle Aebi, på organisationen Danish Refugee Councils (DRC)  kontor i Mitrovica.

Sedan 2009 stödjer Sida DRC’s projekt med målet att bättre integrera romer, ashkali och balkanegyptier i samhället. Även om relationerna mellan serber och albaner i Kosovo förbättrats något så är integrationen av minoriteter en fortsatt utmaning, något som märks särskilt tydligt i Mitrovica – den stad som blev symbol för Kosovos etniska delning efter kriget 1999. Vid krigsslutet flydde de flesta askhkali och romer från området Roma Mahalla i den södra, albanska delen av staden – av rädsla för repressalier – till de serbiska norra delarna där de hamnade i flyktingläger.

Ashkali-identiteten etablerades starkt efter 1999 som ett sätt att visa sin pro-albanska identitet. Till skillnad från dem som kallar sig romer och pratar romani så talar minoritetsgrupperna ashkali och balkanegyptier albanska som första språk.

Efter att i årtionden ha bott under svåra omständigheter fick flyktingarna hjälp att återvända till Roma Mahalla i början av 2007. Stadsdelen förstördes under kriget 98-99, och återuppbyggnaden av och återvändandet till Roma Mahalla var det största återvändandeprojektet i urban miljö i Kosovo under perioden 2007-2009. DRC har varit en av flera aktörer som stöttat etableringen av bostäder, infrastruktur och hjälppaket för återvändande.  Men det krävs mer än bostäder för att etablera ett nytt liv. Därför stödjer Sida såväl ekonomisk som samhällsmässig utveckling i Roma Mahalla, för att hjälpa återvändande flyktingar att integreras i södra Mitrovica.

Fördomar ger mindre jobb

Arbetslösheten är hög i Kosovo och fördomar skapar dessutom en motvilja inför att anställa romer, ashkali och balkanegyptier. Att erbjuda dem stöd för att driva egna affärsverksamheter är därför ett initiativ inom projektet. Förutom rådgivning, praktiskt och visst ekonomiskt stöd kan det handla om att få kunskap om företagsregistrering och bokföring. Det senare är inte en självklarhet bland romer och ashkali, där många saknar högre utbildning eller till och med förmåga att läsa och skriva.

– Ett lyckat exempel på företagande är det tvätteri som en albansk och en romsk kvinna startat tillsammans i den södra delen av staden. De har lyckats få verksamheten att gå bra ekonomiskt vilket är väldigt positivt, särskilt med tanke på att många albaner generellt är motvilliga till att köpa tjänster av romer, säger Sibylle Aebi.

Förutom att erbjuda sociala inkubatorer för företag i Roma Mahalla erbjuder DRC kompetenshöjande yrkesutbildning, där även albaner erbjuds att delta.

– Nyckeln till att integrera en minoritetsgrupp är att man har stöd från båda sidor, fortsätter hon. Precis som att minoritetsgruppen måste vara villig att bli en del av samhället, med det ansvar som medföljer, så måste även majoritetsgruppen vara beredd att ge dem en plats. Därför jobbar vi mycket med de styrande i kommunen, med det slutgiltiga målet att de ska ta över integrationsarbetet och vi inte längre ska behövas.

Läxhjälp hjälper barnen lyckas

En annan del av samhällsutvecklingsprojektet handlar om att stötta barnen och ge dem möjlighet till bra utbildning. Många barn växer upp i familjer där föräldrarna bara gått något år i skolan, och därför inte kan ge sina barn den hjälp med läxorna de behöver. Föräldrarna uppmuntrar inte heller alltid barnen till att studera, när de ändå inte ser att det finns några jobb att få. DRC har därför startat ett lärocentrum i Roma Mahalla, där barnen erbjuds stödundervisning och läxhjälp efter den kommunala skolan, som bara erbjuder halvdags undervisning. Idag är 260 barn registrerade på lärocentret, vilket är en tredubbling jämfört med när det öppnades. Där finns även stadens enda förskola för 3-4åringar, vilket ska ge barnen en chans att förbereda sig för skolstart. Majoriteten av de romska barnen tar sig fortfarande över bron varje dag för att gå i skolan i den norra, serbiska delen av Mitrovica. Serbiska är ofta barnens andraspråk, efter romani. Extra stöd till språkundervisning i albanska är därför viktigt för att hjälpa barnen att lyckas i skolan där de bor.

– Vi har även sett positiva framsteg när det gäller föräldrarnas engagemang i lärocentrets aktiviteter, samt fler möten mellan föräldrar och lärare. Det i sin tur tyder på en ökande förståelse för hur viktigt det är med utbildning för barnen.

Integrationen av romer och ashkalis i Mitrovica är en lång process och även små framsteg kan vara väldigt betydelsefulla. Ett av DRC’s program har haft som mål att få företag att vilja anställa romer och ashkali mot ekonomiskt stöd. Två år senare är mer än 65 procent av dem som fick jobbträning inom avfallshantering fortfarande anställda.

– Att ändra människors värderingar tar tid. Men när albanska kollegor ser att romer är duktiga medarbetare blir det lättare att släppa de fördomar man vuxit upp med och istället se individen, avslutar Sibylle Aebi.

Om projektet:

Sida stödjer DRC’s fyråriga projekt för RAE-grupperna (Roma, Ashkali and Egyptian communities)i med omkring 10 miljoner SEK. Syftet är att integrera minoritetsgrupperna i samhället i Mitrovica, med fokus på att ge invånarna den kunskap och verktyg de behöver för att kunna försörja sig.

De främsta målgrupperna är familjer som bor i Roma Mahalla  samt i 2Korriku/Sitnicko Naselje. Båda områdena ligger i den södra albanska delen av Mitrovica. Stödet ska även bidra till att ge de förutsättningar som krävs för att återvändande ska kunna skapa sig en hållbar försörjning i Roma Mahalla samt integreras i 2 Korriku/Sitnicko Naselje. Även sårbara albanska och serbiska familjer inkluderas som mottagare för att balansera projektet och lokala myndigheter involveras med målet att öka deras omsorg för RAE-gruppens behov.

Exempel på uppnådda resultat:

 • Ett ständigt ökande antal RAE barn går i skolan samt tar del av den extraundervisning som erbjuds i Roma Mahalla, vilket även visar på en ökad positiv inställning till utbildning bland barnens föräldrar.
 • Kvinnor och män har fått de kunskaper och det självförtroende som krävs för att starta egna affärsverksamheter. T.ex. insamling av PET-flaskor och plast för ett återvinningsföretag, ett tvätteri som vänder sig till albaner samt en matsal i Roma Mahalla som serverar mat till RAE-grupper och albaner som deltar i yrkesutbildning.
 • Ökat samhällsengagemang och stärkta relationer mellan RAE-grupper och de styrande i den albanska delen av Mitrovica.
 • Stärkt självförtroende hos kvinnor som blivit mer medvetna om sina rättigheter och sin förmåga. Ett exempel är kvinnogruppen 'Vullneti i Grave' som startade som en handarbetargrupp i Roma Mahalla, men utvecklades till en affärsverksamhet där kvinnorna säljer sina väskor och annat handarbete i butiker och på marknader i Pristina.

Resultatexempel i siffror:

 • 17 företag har etablerats med hjälp av stöd från projekt
 • 113 RAE individer har fått arbetsplatsträning, varav 28 har fått fortsatt arbete
 • 410 personer stöds med möjligheter till uppehålle och inkomstgenererande, (däribland 118 kvinnor och flickor, varav 7 kvinnor är fast anställda)
 • 269 barn som tar del av skolstödsundervisning
 • Över 500 barn och ungdomar har utnyttjat fritidsaktiviteter
 • 70 vuxna som deltar i läs- och skrivklasser


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />