Studenter i grupparbete på ett yrkesgymnasium i Mitrovica i Kosovo. Organisationen Spark driver, med stöd från bland andra Sida, utbildning med huvudsyftet att ge ungdomarna kunskaper som leder till arbete, men ett viktigt delsyfte är att minska de etniska spänningarna.

Studenter i grupparbete på ett yrkesgymnasium i Mitrovica i Kosovo. Organisationen Spark driver, med stöd från bland andra Sida, utbildning med huvudsyftet att ge ungdomarna kunskaper som leder till arbete, men ett viktigt delsyfte är att minska de etniska spänningarna.

Foto: Sida

kosovo

Vårt arbete i Kosovo

Uppdaterad: 4 maj 2015

Sida arbetar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom i Kosovo. Det kräver effektivisering av den offentliga förvaltningen, men också förbättringar inom miljöområdet och utveckling av den privata sektorn för att skapa nya arbetstillfällen.

Sidas stöd till Kosovo inleddes efter kriget på Balkan och gick till återuppbyggnad och humanitärt bistånd. Flyktingar fick hjälp att återvända och bygga upp sina hem. I dag stödjer Sida Kosovos reformer för stärkt demokrati, rättssäkerhet, öppenhet samt hållbar ekonomisk utveckling. Kosovo är ett av Europas fattigaste länder och syftet med stödet är att förbättra människors levnadsvillkor, och samtidigt göra det möjligt för Kosovo att närma sig EU.

Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter

Effektivitet och transparens är grundläggande beståndsdelar av en demokratisk och väl fungerande offentlig förvaltning och krävs dessutom för EU-medlemskap. Kosovo har stora utmaningar på området med bland annat ineffektivitet och landet är dessutom ett av Europas mest korrupta.

Sida bidrar på flera olika sätt till att stärka Kosovos offentliga förvaltning, bland annat genom kapacitetsutveckling av utbildningsministeriet. Ett omfattande stöd ges också till Kosovos statistikmyndighet för att öka transparensen, trovärdigheten och tillgängligheten till offentlig data. Stödet bidrog bland annat till att Kosovos folkräkning 2011 genomfördes enligt internationell standard.

Sedan 2008 stödjer Sida uppbyggnaden av fastighetstaxering i Kosovo, vilket har lett till att de kommunala intäkterna från fastighetsskatten ökat med 75 procent under en femårsperiod. Skatteintäkterna har kunnat investeras i förbättrad samhällsservice som till exempel skolor och infrastruktur. Projektet utökades 2014 och omfattar nu även taxering av mark.

Jämställdhet är en prioriterad del i Sidas utvecklingssamarbete med Kosovo och fokus ligger på att öka kvinnors deltagande i beslutsprocesser, motarbeta könsrelaterat våld och främja samarbete mellan kvinnor med olika etniska bakgrunder. Sida har också bidragit till en jämställdhetsanalys på nationell nivå som visar på flera viktiga utmaningar inför en EU-integration. Sida arbetar dessutom aktivt för att uppmärksamma HBTQ-personers rättigheter.

Sidas demokratistöd syftar också till att stärka medborgarnas och det civila samhällets möjligheter att delta aktivt i samhällsutvecklingen, bland annat genom stöd till utvecklingen av fria och oberoende medier. Sida har också bidragit till att minoritetsgrupper nu kan få samhällsinformation på sitt modersmål. Det främjar social integrering och möjligheter att delta i det offentliga livet i Kosovo.

Ekonomisk utveckling

En stor utmaning för Kosovo är utvecklingen av den privata sektorn för att på så sätt skapa arbetstillfällen och minska den mycket höga arbetslösheten, inte minst för den unga delen av befolkningen och för kvinnor.

Sida stödjer International Business College of Mitrovica, en högre yrkesinriktad multietnisk skola som ligger i den etniskt delade staden Mitrovica. Skolans syfte är att öka studenternas anställningsbarhet genom att ge dem praktiska färdigheter, vana vid att arbeta i multietniska sammanhang samt kunskaper om EU-handel och EU-integration. Eleverna förbereds för egenföretagande eller jobb inom den offentliga sektorn.

Det finns dessutom planer på stöd som ska främja små och medelstora företag.

Miljö och klimat

Kosovos elproduktion sker nästan uteslutande i kolkraftverk och illegal skogsavverkning leder till erosion. Det finns också brister i hanteringen av avfall och avloppsvatten. Stora investeringar krävs och Sida stödjer Kosovos arbete för att öka de lokala miljöinvesteringarna, förbättra miljöledningssystemet på både central och lokal nivå och att uppdatera den nationella miljöstrategin och miljöhandlingsplanen.

Regeringen i Kosovo har även fått stöd i att ta fram en nationell strategi för miljömässigt hållbart skogsbruk, som nu ska genomföras i dialog med samarbetspartners och intressegrupper. Målet är att öka skogsbrukets produktivitet, bidra till positiva miljöeffekter samt skapa arbetstillfällen.

I miljöarbetet ingår dessutom utvecklingen av alternativa och förnybara energikällor.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />