En kvinna står i en park med en gångväg i bakgrunden.

Fotograf Sida

Tatia Jokharidze från Green Movement of Georgia, en av de organisationer som driver Clean Up Georgia.

En man i röd tröja och grå jacka står i skuggan under ett stort träd.

Fotograf Sida

Giorgi Alania är programledare för barn på Ecovision, en av de organisationer som driver projektet Clean Up Georgia.

En hög med smutsiga plastflaskor ute i naturen.

Fotograf Sida

Stora mängder avfall dumpas ute i naturen.

Resultatexempel

Clean Up Georgia sprider kunskap om sophantering

Uppdaterad: 9 maj 2017

Trots att mängden hushållssopor är relativt liten i Georgien har landet stora problem med miljöföroreningar eftersom avfallet ofta inte hanteras på rätt sätt. Projektet Clean Up Georgia sprider information om bättre sophantering till både allmänhet och beslutsfattare.

I takt med befolkningstillväxt och ökad konsumtion ökar även mängden avfall i Georgien. Därför blir det allt viktigare att lösa landets problem med avfallshantering.

Jämfört med det europeiska genomsnittet är mängden sopor från hushållen är fortfarande relativt liten. Trots detta har Georgien allvarliga problem med miljöföroreningar på grund av den dåliga avfallshanteringen. Föroreningar av mark, vatten och luft påverkar klimatet, naturresurser samt ekosystemets alla nivåer – också människors hälsa.

I de större städerna är sophämtningen är relativt välorganiserad, men på landsbygden leder bristande organisation till att befolkningen dumpar avfall på inofficiella soptippar i naturen. Även när insamling av avfall faktiskt fungerar finns det stora problem med hanteringen.

Behandlingsmetoder såsom sopsortering, materialåtervinning och förebyggande av avfall är i stort sett obefintliga, till och med när det handlar om farligt avfall och industriavfall.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att risken för miljörelaterade hälsoproblem är relativt stor i Georgien, årligen dör cirka 7 300 människor på grund av miljöföroreningar och många fler blir sjuka. Så mycket som 17 procent av hälsoproblemen i landet beror på förhållanden i miljön, såsom bristfällig vattenkvalitet och luftföroreningar.

Svalt intresse för miljöfrågor

Trots att de dåliga miljöförhållandena påverkar landets ekosystem, naturresurser samt människors hälsa finns det inte särskilt stort engagemang eller stöd bland befolkningen för att förbättra miljön. Beslutsfattare och allmänheten har begränsad förståelse för hur miljö och klimat långsiktigt påverkar hälsa, samhället och hållbarhet.

– Skräp dumpas överallt och soporna samlas på hög i naturen. Folk måste förstå att en korrekt sopsortering leder till en renare miljö och en hälsosam framtid, säger Tatia Jokharidze från Green Movement of Georgia, en av de organisationer som driver Clean Up Georgia.

Arbetet för hållbarhet och en ren miljö i Georgien hindras av bland annat ett bristande intresse från allmänheten och beslutsfattare, uppfattningen att miljö och hållbarhet är ett hinder för ekonomisk utveckling samt myndigheternas bristande resurser och kunskap. Trots de många utmaningarna är Georgien är på rätt väg. Ett växande intresse från allmänheten och internationella överenskommelser, såsom associeringsavtalet med EU, är viktiga politiska incitament och några första steg mot ett hållbart samhälle.

Clean Up Georgia är ett långsiktigt projekt som finansieras av Sida och genomförs av tre lokala organisationer. Projektets övergripande mål är att förbättra miljön och minska utsläppen av växthusgaser genom bättre avfallshantering och ökat miljöansvar hos befolkningen, näringslivet och civilsamhället.

För att minska mängden avfall betonar Clean Up Georgia individens ansvar för miljön. Genom workshops och kampanjer sprider Clean Up Georgia kunskap om moderna metoder för avfallshantering både till allmänheten och beslutsfattare, med fokus på att minimera mängden avfall, återanvända och återvinna.

– Vi måste förändra vår attityd. Alla måste förstå vad miljön behöver från oss. Vi på Ecovision, utbildar barn från tidig ålder om att problemen finns och hur de ska sopsortera, säger Giorgi Alania, programledare för barn-tv på Ecovision, en annan av de organisationer som driver projektet.

Clean Up Georgia arbetar på central, regional och gräsrotsnivå i hela landet.

Några viktiga och konkreta resultat

  • Mer än 700 personer i olika delar av landet har deltagit i workshops med syfte att sprida kunskap och information om de negativa konsekvenserna av okontrollerad avfallshantering och att introducera moderna och hållbara metoderför avfallshantering.
  • Informationskampanjer har genomförts för att allmänheten, näringslivet och civilsamhället ska ta större ansvar för miljön och mer än 30 000 personer har involverats arbetet med att städa upp förorenade områden.
  • Stöd till arbetet med att återställa ekosystem genom bland annat trädplantering.
  • Allmänheten har fått information om luft-, mark- och vattenföroreningar via TV, tidningar och sociala medier.
  • Mark- och vattenprover har samlats in och analyserats, informationen om förorenade områden har offentliggjorts genom en interaktiv karta på Clean Up:s hemsida.
  • En handbok om avfallshantering för lokala myndigheter som beskriver hur de nationella lagarna (som överensstämmer EU-direktiv) ska genomföras har uppdaterats och delats ut.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />