Visokos nya kommunala servicekontor invigdes i april 2009. Nu kan medborgarna hämta personbevis, ansöka om stipendium, ställa sig i kö för dagisplats, ansöka om byggnadstillstånd och lösa andra kommunala ärenden på ett och samma ställe. De nya kommunkontoren är flaggskeppen i Governance and Accountability Project (GAP). Målet är bättre kommunal service till medborgarna och det Sida-stödda projektet omfattar nu 72 av de 143 kommunerna i Bosnien-Hercegovina.

På Visokos nya kommunala servicekontor kan medborgarna hämta personbevis, ansöka om stipendium, ställa sig i kö för dagisplats, ansöka om byggnadstillstånd och lösa andra kommunala ärenden på ett och samma ställe. Det Sida-stödda projektet för bättre kommunal service omfattar nu 72 av de 143 kommunerna i Bosnien-Hercegovina.

Foto: Victor Brott

Bosnien-Hercegovina

Vårt arbete i Bosnien-Hercegovina

Uppdaterad: 16 januari 2018

Utmaningarna är stora i Bosnien-Hercegovina, landet med ett av världens mest komplicerade politiska system. Med en samlad ansträngning från nationella krafter och givare går nu landet på allvar mot ett EU-närmande. Sida stödjer den processen, som en väg mot minskad fattigdom och demokratisk utveckling.

Under de första åren efter kriget var Sveriges stöd till Bosnien-Hercegovina inriktat på humanitärt bistånd, bostadsbyggande och sysselsättning. I början av 2000-talet inleddes ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Sveriges samlade stöd till landet mellan 1994 och 2014 är 4,3 miljarder kronor.

Det nuvarande samarbetet är inriktat på att stödja landets anpassning till EU. Det kräver en rad reformer inom många samhällsområden. Arbetet ska bidra till utvecklingen av marknadsekonomin, ökad respekt för mänskliga rättigheter, stärkt demokrati samt förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Sverige samarbetar med givare från andra länder, utvecklingsbanker och FN:s utvecklingsprogram. Sveriges bidrag till reformarbetet uppgår till cirka 150 miljoner per år.

Offentlig förvaltning och demokratisk utveckling

På sin väg mot EU måste Bosnien-Hercegovina införliva ett omfattande regelverk i sin egen lagstiftning. Sverige stödjer arbetet med att göra den offentlig förvaltningen mer effektiv och öppen och att den ska ge medborgarna bättre service.

Kapacitetsutveckling inom den offentliga förvaltningen sker bland annat genom utbyten mellan svenska och bosniska myndigheter. Tillsammans med Skatteverket genomförs ett projekt för att få mer moderna, pålitliga och serviceinriktade skattemyndigheter i Bosnien-Hercegovina. I många år har det även funnits ett samarbete mellan svenska Lantmäteriet och deras lokala motsvarigheter för att förbättra effektiviteten, kapaciteten och kvaliteten hos dessa myndigheter.

Reformprocesser kan inte enbart drivas av staten, det är också viktigt att det civila samhället kan påverka lagstiftning och samhällets demokratiska utveckling. Sida stödjer därför en rad olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet, HBTQ-personers rättigheter och ökad jämställdhet.

Rättssektorn är ett annat område som behöver reformeras. Sida stödjer domstolsväsendet för att komma till rätta med eftersläpningen i civilrättsliga mål och för att åklagare och domare ska ta större hänsyn till jämställdhetsfrågor. Det kan i förlängningen leda till minskat våld mot kvinnor när domstolarna utdömer adekvata straff.

Ekonomisk utveckling

Ett viktigt område inom reformsamarbetet är att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag. Sida finansierar projekt som underlättar för företagare att öka sin produktion och hitta nya marknader.

Tillsammans med Världsbanken finansieras ett projekt för att förbättra arbetsförmedlingstjänster i landet. Sverige samarbetar också med lokala organisationer i områden som har hög arbetslöshet. Aktiviteterna bidrar till att utveckla näringslivet, öka företagens tillgång till europeiska marknader och öka kvinnors ekonomiska deltagande.

Miljö och klimat

Bosnien-Hercegovina står inför en rad utmaningar för att leva upp till EU:s miljönormer. Stora investeringar krävs i avfallshantering, vattenrening, minskat koldioxidutsläpp och insatser för att värna biologisk mångfald. Sverige har flera olika insatser inom dessa områden. Sverige finansierar också ett projekt där miljöorganisationer arbetar för att öka allmänhetens medvetenhet och engagemang i miljöfrågor.

Sverige samarbetar också med utvecklingsbanker för att nå en kombination av lån och bidrag. Det har visat sig vara en effektiv metod för att till exempel stödja investeringar i fjärrvärme och avlopps- och avfallshantering. Sida arbetar också med nationella institutioner för att förbättra energianvändningen. Bosnien-Hercegovina är det land i Europa som är minst energieffektivt och genom att förbättra energianvändning i offentliga lokaler kan så mycket som 40 procent av energikostnaden sparas.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />