Local women in forest / Kvinnor i sin närliggande skog

Fotograf CNVP

Projektet har utvecklat inkomstgenererande strategier för familjer på landsbygden som är beroende av skogen för sin försörjning, vilket även omfattat bättre förbindelser till marknader.

farmers visiting a forest /män besöker en skog.

Fotograf CNVP

Sida har under sju år framgångsrikt bidragit till att göra hanteringen av kommunal skog och betesmarker mer effektiv och decentraliserad.

Woman talking at a reunion celebrating the International Day of Rural Women / Kvinna talar på en sammankomst för att uppmärksamma International Day of Rural Women

Fotograf CNVP

CNVP har stöttat lokala kvinnogrupper i 13 kommuner i att dra ekonomisk nytta från olika skogsprodukter. 

resultatexempel

En miljon bönder får rätt att bruka skog och betesmark

Uppdaterad: 19 juni 2014

Rätten till ett hållbart nyttjande av skog och betesmark är nu till stor del en kommunal angelägenhet i Albanien. Ett Sida-stött projekt har bidragit till lagändring samt en mer effektiv och decentraliserad skötsel av markresurser i landet.

Omkring 60 procent av all skog i Albanien är numera kommunägd; en lagändring som berör omkring en miljon människor på Albaniens landsbygd. Sida har under sju år bidragit till att göra hanteringen av kommunal skog och betesmarker mer effektiv och decentraliserad, vilket lett till att bönder  och andra enskilda markägare fått nyttjanderätt på små men för dem värdefulla skogs- och betesmarker. Det Sida-finansierade projektet har genomförts av organisationen Connecting Natural Values & People (CNVP), med målet att bidra till en mer rättvis och hållbar utveckling som gynnar lokalsamhällets invånare.

Den formella rätten att nyttja marken ger inte bara trygghet och ökade inkomster. Det bidrar även till en hoppfullare framtid för den albanska landsbygden, där fattigdomen fortfarande är utbredd.
På de lokala myndigheternas ansvar finns bland annat att dra fastighetsgränser, utfärda lagfarter och tillsammans med de organiserade skogsägarna upprätta och granska skötselplaner för skogsallmänningarna.

Följande resultat har uppnåtts:

 

Det viktigaste och mest betydande resultatet är en mer effektiv decentraliserad förvaltning, där rätten till beslutsfattande och förvaltning av ägande och förvaltning av lokala skogar och betesmarker, har överförts till lokala aktörer. Lokala myndigheter hanterar nu tillsammans med skogsanvändarförbund lokala skogs- och betesmarker, i enlighet med de lokala samhällenas intresse.
Denna process inleddes i liten skala för mer än 10 år sedan i 13 albanska kommuner, varefter Sidas samarbetsorganisation CNVP har lyckats sprida de framgångsrika organiseringsmetoderna till fler områden, via nätverk och regionala skogsägarförbund.

Säkrad nyttjanderätt för skogs- och betesmarkanvändare. Allmänna skogs- och betesmarker har överförts från statlig till lokalstyrd egendom i minst 20 kommuner. Användarrättigheter har identifierats och projektet har lyckats att få till de första användarrättighetsavtalen för gemensamma skogsmarker, tillsammans med lokala myndigheter, skogsanvändarföreningar och användare.

Skogsjordbruk med hållbar gemensam förvaltning förs i 13 kommuner i 6 regioner. För att tillgodose behoven hos lokala skogsfamiljer, har modeller för ”farmer forest” utvecklats av CNVP och praktiserats i områdena. Utbildning används för att ytterligare främja denna typ av hållbart skogsbruk som ger mer regelbundna inkomster och tillgodoser närboende familjers behov.

Inkomster genom stöd till skogsproducentgrupper. Projektet har utvecklat inkomstgenererande strategier för familjer på landsbygden som är beroende av skogen för sin försörjning, vilket även omfattat bättre förbindelser till marknader. Detta har resulterat i en 20-procentig inkomstökning de senaste tre åren för 13 000 familjer, från försäljning av icke-träprodukter såsom valnöt, kastanj, hasselnötter, medicinalväxter och aromatiska växter.

Stöd till kvinnors ekonomiska egenmakt och styrning av det gemensamma skogsbruket.
Jämställdhetsperspektivet och kvinnors delaktighet har genomsyrat hela projektet. CNVP har stöttat lokala kvinnogrupper i 13 kommuner i att dra ekonomisk nytta från olika skogsprodukter. Omkring 3000 kvinnor har dragit nytta av de tjänster som tillhandahållits, och skapat nätverk och sålt produkter på lokala och nationella marknader. Kvinnors deltagande i beslutsfattande runt den gemensamma skogsförvaltningen samt deras representation i styrelser har ökat med 20 procent.

De regionala och nationella skogsanvändarförbunden representerar skogsanvändare och deras sammanslutningar. Förbunden har ökat sin kapacitet och diskuterar och debatterar regelbundet deras roll och funktion, samt tillhandahåller utbildning och information till sina medlemmar skogsanvändarna. Förbunden är erkända representanter för de kommunala skogsanvändarna i Albanien och viktiga i processen för att ytterligare förbättra hanteringen av skogsallmänningar.

 

Mer detaljerad information om projektets aktiviteter och resultat finns på projektets webbplats eller CNVP:s webbplats . CNVP är en juridisk underavdelning av den nederländska organisationen SNV.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />