Protests against hydropower plant constructions / protester mot vattenkraftverksbygge.

Protester mot att bygga vattenkraftverk i det skyddade området Shebenik-Jabllanicë, anordnade av nätverket för information och utbildning. Albanien har stora miljöproblem och Sida stödjer civilsamhällets miljöarbete i landet.

Foto: SENiOR-A

Albanien

Vårt arbete i Albanien

Uppdaterad: 4 augusti 2015

Målet med det svenska reformarbetet i Albanien är att bistå med de reformer som landet behöver genomföra för att kunna få kandidatstatus och på sikt medlemskap i EU. Sverige genom Sida stöder Albanien med ca 80 miljoner SEK per år och har givit bistånd i 15 år.

De senaste åren har arbetet varit inriktat mot två områden, Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter och Naturresurser och miljö.

Den albanska offentliga förvaltningen behöver bli mer effektiv, öppen och transparent gentemot allmänheten. Därför ger Sverige stöd till refomer inom skattemyndigheten, statistikbyrån och albanska arbetsförmedlingen. Detta stöd ges bland annat i form av kollegialt stöd av svenska Skatteverket, SCB och svenska Arbetsförmedlingen.

Möjligheterna för Albaniens medborgare att delta i och påverka reformprocesser och EU-närmandet är begränsade.  Med vårt stöd till  svenska organisationer som Kvinna till Kvinna, Civil Rights Defenders och Olof Palmes Internationella Center stärker vi därför nationella organisationer och media i deras granskande och ansvarsutkrävande roll.

De första stegen mot att civila samhället i ökad utsträckning ska ha tillgång till ett rättssäkert och effektivt polisväsende har tagits med ett svenskt stöd till en närpolisreform inom den albanska polisen. Bland annat kan polisen och civilsamhället runt om i landet få mindre ekonomiska stöd för samarbetsprojekt.  

Utmaningarna vad gäller att öka kvinnors deltagande i politik och förvaltning är fortsatt stora, även om det senaste parlamentsvalet i juni 2013 och regeringsbildandet ledde till en klar förbättring vad gäller kvinnlig representation. Den nya regeringen har sex kvinnliga ministrar mot föregående regerings enda, vilket innebär att 30 procent av ministrarna nu är kvinnor.

Den decentralisering som genomfördes 2008 av ägande- och/eller nyttjanderätten för mer än hälften av landets skogs- och betesmark skall förhoppningsvis leda till såväl minskad sårbarhet inom energiområdet, effektivare användning av förnybara energikällor samt ökad albansk kapacitet att hantera och förvalta naturresurser.

Svensk stöd går via Världsbanken till reformprocesser inom markanvändning, skogsbruk, vatten & bevattning. Efter stora förseningar så har arbetet med markanvändning blivit mer intensivt och register över markägande uppdateras och moderniseras. Svenskt stöd ges till ett institutionellt samarbete (twinning) mellan det albanska lantmäteriverket IPRO och svenska Lantmäteriet, för att ytterligare stärka arbetet med äganderättsregistrering. 

Stödet till skogssektorn, där stora delar (60 procent) av skogen överförts från staten till kommunerna fortsätter med relativt goda resultat. Kommunerna får bland annat hjälp att upprätta skötselplaner för skogarna.

Det finns ett stort behov, men också potential att förbättra samverkan mellan det civila samhället och staten vad gäller miljö-  och klimatfrågor.  Sverige har därför börjat ge  stöd till civilsamhällesorganisationen REC som arbetar med  kapacitetsutveckling av det civila samhället inom miljöarbetet och erbjuder mötesplatser för dialog och samarbete. 

För att kunna öka kapaciteten för en hållbar användning av landets vattenresurser krävs omfattande arbete. Beslut om ett svenskt stöd till vattenförvaltningen fattades i slutet av 2012, men genomförandet har försenats på grund av valet.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />