Sida stödjer organisationen GenderDoc som bedriver påverkansarbete för homo- bi- och transpersoners rättigheter i Moldavien.

Sida stödjer organisationen GenderDoc som bedriver påverkansarbete för homo- bi- och transpersoners rättigheter i Moldavien.

Foto: Nicolae Cushchevici

Europa

Regionalt samarbete i Europa

Uppdaterad: 27 november 2015

Regionala projekt är ett komplement till de bilaterala projekt som genomförs. De regionala projekten för samman representanter från flera länder och underlättar erfarenhetsutbyte. De förväntas bidra till mer hållbara resultat och till att skapa nätverk som kan bestå även när projekten är avslutade.

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar.

Strategin anger att bilaterala projekt ska genomföras i fyra länder i Östeuropa, fyra länder på Västra Balkan samt i Turkiet. Där ges också riktlinjer för genomförande av regionala projekt, som kan omfatta ytterligare fyra länder:

  • Östeuropa: Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland, samt regionalt även Armenien och Azerbajdzjan
  • Västra Balkan: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien samt regionalt även Makedonien och Montenegro
  • Turkiet.

Det finns tolv regionala projekt till stöd för demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling i Västra Balkan och Östeuropa. Sverige ger också bidrag till Världsbankens och EBRDs (European Bank for Reconstruction and Development) stora satsningar i regionen, främst inom miljöområdet.

Exempel på insatser inom strategins tre resultatområden:

Ekonomisk integrering, ekonomisk utveckling

Det finns två projekt för kvinnors företagande, Women in Business (i samarbete med European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) och Women's Entrepreneurship (i samarbete med Regional Cooperation Council, RCC).

Ett tredje projekt, som är nära koordinerat med EU, syftar till att underlätta handel mellan länderna i regionen och till omvärlden genom bättre standardisering och kvalitetskontroll av produkter och tjänster.

Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstat

Sida ger stöd till Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) för att stärka fria och undersökande media i länderna på Västra Balkan. Ett projekt med European Roma Rights Centre (ERRC) har syftet att stärka romers rättigheter och respekten för deras mänskliga rättigheter. Ett projekt med Roma Education Fund ska förbättra möjligheterna till utbildning för romska grupper på Västra Balkan, samt i Moldavien, Ukraina och Turkiet. 

Sida finansierar även några regionala projekt som genomförs av svenska myndigheter, (Statistiska Centralbyrån och Lantmäteriet) för att öka kompetensen på motsvarande myndigheter i länderna på Västra Balkan.

Miljö och klimat  

Regionala miljöinsatser fokuserar på infrastrukturinvesteringar inom hållbar samhällsservice, framför allt avloppsrening, avfallshantering, energieffektivisering och fjärrvärme, i samarbete med de europeiska utvecklingsbankerna.

Inom Östeuropa fokuserar stödet på Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership. Det gäller dels en gemensam fond där flera givare, EU och samarbetsländerna bidrar till investeringsstöd, dels kompletterande stöd till de medverkande utvecklingsbankerna, Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD) Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO), för projektförberedelser,  kapacitetsutveckling, genomförandestöd, samt i vissa fall garantier. 

Sidas regionala miljöinsatser på Västra Balkan har främst gått genom EBRD som bidrag till förstudier och investeringar avseende avloppsrening, avfallshantering och fjärrvärme. Ett annat regionalt projekt genomförs av Världsnaturfonden (WWF) med syfte att främja hållbar förvaltning av naturresurser på Västra Balkan.


Sidansvarig: Avdelningen för Europa och Latinamerika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />