Familjemedlemmar i en splittrad familj återförenas i Damaskus, Syrien.

Familjemedlemmar i en splittrad familj återförenas i Damaskus, Syrien.

Foto: Röda Korset/IFRC

syrien

Vårt arbete i Syrien

Uppdaterad: 19 december 2016

Konflikten i Syrien har drivit miljoner människor på flykt och resulterat i världens värsta humanitära katastrof. Sida har bidragit med stort humanitärt stöd under hela krisen. I och med den nyframtagna strategin som gäller 2016 – 2020 kommer vi också arbeta för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan hos utsatta grupper i Syrien och ge dem förbättrade möjligheter till varaktig försörjning.

Strategin för Sveriges bistånd till Syrienkrisen är den första som regeringen antagit. Målet är att förbättra förutsättningarna för en framtida fred i Syrien och en hållbar återuppbyggnad. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna och stödet ska vara jämställt samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Inga resurser ska kanaliseras genom väpnade grupper eller med Assadregimen.

Risknivån bedöms som mycket hög i Syrien och medelhög i de angränsande länderna Libanon, Jordanien och Turkiet som alla omfattas av strategin. Även insatser i Irak kan övervägas om landet påverkas i större utsträckning av krisen.

Insatserna i Syrien ska baseras på samverkan i så stor utsträckning som möjligt och ska ske med aktörer som bidrar med stöd på ett jämlikt sätt. Samtidigt begränsar säkerhetsläget möjligheterna till fältnärvaro och försvårar planeringen. Det humanitära biståndet fortsätter parallellt och det är viktigt att insatserna inom ramen för Syrienstrategin kompletterar det humanitära biståndet så att det inte undergrävs. Vi säkerställer att det finns en helhetssyn på det samlade svenska stödet och de regionala och nationella ramverk som finns i grannländerna samt antagna FN-planer.

Stärkt motståndskraft, värnad säkerhet och frihet från våld

Syriens befolkning befinner sig i en mycket utsatt situation. Många väljer att fly landet. Syrienstrategin ger Sida i uppdrag att verka för att förbättra människornas och i synnerhet kvinnor, barn och ungdomars situation i Syrien och i de angränsande länderna.  Det kan bland annat handla om att skapa möjligheter till försörjning och förbättrad tillgång till arbetsmarknader för syriska flyktingar i grannländerna. Lokala aktörer i Syrien som fortfarande tillhandahåller grundläggande samhällstjänster som exempelvis utbildning, hälsa- och sjukvård och sanitet står under hårt tryck. Våra insatser riktas mot att stärka den lokala kapaciteten och så att tjänsterna tillgodoser behoven på plats.

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

Ett starkt civilsamhälle kan bidra till en fredlig lösning på konflikten och ett framtida demokratiskt Syrien. Särskilt viktigt är det med insatser för att förbereda en framtida försoning och byggandet och demokratiska strukturer, genom att utveckla kapaciteten hos lokala råd och andra lokala strukturer men också att främja försoning på nationell nivå om och när det blir möjligt.

Våra insatser har ett tydligt jämställdhetsfokus och ska göra det möjligt för syriska kvinnor att  delta i fredsförhandlingar, i lokal administration samt i lokala och nationella processer. Sverige är en av få aktörer som fokuserar på jämställdhet och satsar långsiktigt för att åstadkomma ett framtida jämlikt samhälle i Syrien.

Två prioriterade områden är riktade utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter i skolor och för ungdomar samt att stärka kapaciteten hos civilsamhällesorganisationer att systematiskt dokumentera och berätta om den aktuella situationen för mänskliga rättigheter.  Insatser för att höja kapaciteten även hos medier och aktivistnätverk kommer ytterligare bidra till deras förutsättningar att förmedla oberoende information i Syrien och i grannländerna. Genom att stödja yttrandefrihet bidrar vi i längden till en demokratisk opinion, ökad medvetenhet och ansvarsutkrävande och ett fredligt Syrien.

Humanitära situationen i Syrien

I Syrien pågår ett fullskaligt inbördeskrig. Krisen karaktäriseras av ökande våld och återkommande brott mot humanitär internationell rätt. Urskillningslösa attacker på civila områden och anfall mot sjukvårdsanläggningar ökar. Det internationella samfundet och hjälporganisationer har svårt att få tillträde till drabbade områden. Närmare fem miljoner människor befinner sig i dessa områden, och en halv miljon lever under belägring utan någon tillgång till hjälp.

Konflikten har lett till världens största flyktingkris. Enligt FN har 6,3 miljoner syrier flytt utomlands – de flesta till Turkiet, Libanon och Jordanien – och nästan fem miljoner är på flykt inom landet.

2016 uppgick Sidas humanitära stöd till krisen till cirka 415 miljoner kronor. Drygt 60 procent av stödet används inom Syrien i livräddande insatser och skyddsprogram för de mest utsatta människorna. Resten går till att stödja flyktingar i grannländerna, där Sida stödjer insatser både i flyktinglägren och i de värdsamhällen som har hamnat under stor press.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />