Gurkodling Oxfam Palestina

Oxfam bedriver ett marknadsutvecklingsprogram med stöd från Sida. Kamel Nijem planterade 1 000 kvadratmeter av en ny sorts gurka och fick en skörd på 4,5 ton. "Äntligen känner jag att mina ansträngningar inte är förgäves. Den här sorten kräver mer arbete men det motiveras av avkastningen."

Foto: Oxfam

Palestina

Vårt arbete i Palestina

Uppdaterad: 3 april 2018

Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina har som mål att landet ska bli ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som existerar sida vid sida med Israel i fred och med Jerusalem som en huvudstad för två stater. Det största hindret för utveckling är den israeliska ockupationen som pågått i över 50 år.

Fokus för samarbetet är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt utveckling av den privata sektorn. För att nå långsiktig utveckling krävs att Israels ockupationspolitik upphör.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

I takt med att det civila samhället får allt mindre möjlighet att ställa beslutsfattare till svars, blir Sveriges stöd till civilsamhällets organisationer allt viktigare. Sida bidrar till att människor kan göra sina röster hörda för att hålla Israel som ockupationsmakt, den palestinska myndigheten samt de-facto-myndigheterna i Gaza ansvariga för brister när det gäller mänskliga rättigheter samt i samhällsutvecklingen.

Yttrandefriheten behöver stärkas genom bättre tillgång till information för allmänheten. Därför går svenskt bistånd till organisationer som rustar medier att granska makten och agera för ökad yttrandefrihet.

Stöd till ett hållbart palestinskt statsbyggande är en viktig del av samarbetet med Palestina. Stärkta, mer transparenta och demokratiskt styrda offentliga palestinska institutioner är en förutsättning för statsbyggandet.

Sida stödjer bland annat ett program som drivs av FN:s utvecklingsfond UNDP och UN Women, med målet att öka befolkningens, speciellt kvinnors, tillgång till rättvisa. Programmet ska även stärka rättsprocessen och kapaciteten hos åklagare, domstolar och försvarsadvokater. Ökad rättssäkerhet kan på sikt även bidra till att mäns våld mot kvinnor och barn minskar.

För att öka jämställdheten arbetar Sida tillsammans med organisationer som ökar kvinnors möjlighet att delta i och driva företag. Till exempel får fler kvinnor möjlighet att ta banklån för att starta och utveckla företag, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen.

Den geografiska och politiska fragmenteringen av Palestina fortsätter under ockupationen, bland annat genom den illegala bosättningspolitiken med vräkningar och demoleringar av palestinska hem och strukturer. Särskilt drabbat är område C som utgör 62 procent av Västbanken, samt östra Jerusalem, vilka båda står under israelisk kontroll. Det betyder att den palestinska myndigheten saknar förutsättningar att ge befolkningen där den service som den förväntar sig. Därför arbetar Sida i område C för att förbättra palestiniernas levnadsförhållanden och möjligheter att försörja sig, så att de kan stanna kvar i området.

Miljö och klimat

Sida samarbetar med Palestinas miljöministerium för att stärka miljöpolitiken och den palestinska myndigheten har integrerat miljö i den nationella utvecklingsplanen. Sida stöder också flera vattenrelaterade projekt genom finansiering till en fond som Världsbanken har. Fonden har till exempel bekostat ett projekt för förbättrad avloppshantering i Gaza. Andra projekt inom fonden inkluderar byggandet av en fast avfallsdeponi utanför Betlehem och en regional sopstation i Gaza.

Privatsektorutveckling

Den palestinska ekonomin behöver utvecklas. Sida arbetar bland annat för att stödja småbönder, särskilt kvinnor, att utveckla sin verksamhet så att de blir mer konkurrenskraftiga och har bättre möjlighet att sälja sina produkter. På så sätt kan de öka sina inkomster. Programmet underlättar också jordbruksexport genom att ge företag tillgång till tjänster genom den palestinska handelsorganisationen Paltrade.

Det är också viktigt att företag kan växa och expandera. Sveriges stödjer lån och garantier för att företag i område C, Gaza och östra Jerusalem ska få bättre tillgång till finansiering. Programmet bidrar också med tekniskt stöd till företag för att öka deras tillväxt och hållbarhet. Dessutom arbetar Sida för att minska handelshinder både lokalt och internationellt, för att på så sätt bryta det palestinska näringslivets isolering.

I Gaza går utvecklingen bakåt

Situationen i Gaza fortsätter att försämras som en konsekvens av de många krigen och den nu tio år långa isoleringen. Tre fjärdedelar av Gazas befolkning behöver humanitär hjälp och för första gången på 50 år har barndödlighet börjat ökat. Brist på vatten, elektricitet och en mycket hög arbetslöshet gör livet svårt för människorna som bor här.

Eftersom behoven är så stora går en stor del av biståndet till Palestina till just Gaza, och inkluderar projekt inom alla fokusområden i den svenska strategin.

Till exempel är Sverige med och finansierar FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNWRA) som ger stöd till Gazas över en miljon flyktingar. Det humanitära stödet går också till andra organisationer som arbetar för att tillgodose grundläggande behov för Gazas utsatta befolkning.

Genom Världsbankens fond stödjer Sverige och andra givare Gazas kommunala utveckling med infrastruktursatsningar, sophantering, tillgång till vatten samt förbättrade avloppssystem.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />