Kategorisering (mapping exercise) under diskussioner i fokusgrupper.

Kategorisering (mapping exercise) under diskussioner i fokusgrupper. Sida stödjer Asiatiska utvecklingsbankens arbete för att motverka spridning av hiv och aids.

Foto: ADB, Asian Development Bank

Resultatexempel

Hiv- och aidsfond bidrar till minskad smittspridning

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Asiatiska utvecklingsbankens (ADB) arbete med att motverka spridningen av hiv och aids vid stora infrastrukturprojekt har genererat viktig kunskap. En regional webbplattform har nu tagits fram tillsammans med UNAIDS för att ge fler aktörer i Asien och Stillahavsregionen information om vilka grupper som är i riskzonen och var problemen är störst. Allt för att kunna bekämpa hiv-epidemin på ett så kostnadseffektivt och evidensbaserat sätt som möjligt.

Efter att ha uppmärksammat hur stora infrastrukturprojekt kan öka spridningen av hiv startade ADB  en särskild hiv/aids fond, vilken bidragit till att banken och deras medlemsländer kunnat jobba för att minska riskerna med smittspridning.

Fonden som finansieras av Sida har inte bara bidragit till att förmedla information om smittorisker till utsatta grupper som mobila befolkningar, finansierat utdelning av kondomer till exempelvis tillfälliga byggnadsarbetare eller erbjudit behandling av sexuellt överförbara sjukdomar. Den har även gjort det möjligt att bygga upp regional kunskap om vilka grupper som är drivande av epidemin och hur riskfaktorerna ser ut i de olika områdena. Denna kunskap har samlats i en regional webbplattform som ska ge myndigheter, organisationer och andra aktörer i Asien underlag för hur man bäst kan förstå och hejda smittspridningen.

Nära 5 000 000 människor beräknas vara smittade av hiv/aids i Asien och Stillahavsregionen. Det utgör mindre än en procent av befolkningen, vilket är långt lägre än i exempelvis södra Afrika. Men om man studerar de olika högriskgrupper som finns blir siffrorna mycket högre. Att rikta insatserna mot sexarbetare, män som har oskyddat sex med män eller injicerande narkomaner har därför visat sig vara viktigt för att effektivt kunna stoppa smittspridning.

– Fonden har även varit avgörande för det dialogarbete vi bedrivit med regionala partners och internationella aktörer, vilken lett till ett enande om att smittspridningen drivs av vissa målgrupper. ADB är ju en bank som jobbar med framför allt infrastruktur, men att jobba med beteendemönster och preventiva hiv-insatser till olika riskgrupper är också viktigt, eftersom infrastruktur och hälsa är starkt sammankopplade, säger Rikard Elfving som arbetar på ADB.

Att infrastrukturinvesteringar får hälsokonsekvenser blir än mer tydligt om man tittar på exempelvis relationen mellan hälsa och den höga trafikdöden, eller luftföroreningarna i Asien, understryker han.

Webbplattformen aidsdatahub.org  har samlat en gedigen information: 96 000 ingångsvärden och 1500 olika indikatorer om hiv-sårbarhet, riskbeteende, virusförekomst, ländernas respons på hiv/aids och de socioekonomiska effekter som följer med sjukdomen.

Webbplatsen som ifjol hade 48 000 unika besökare används nu som främsta informationskälla av regeringar, FN-organisationer, civilsamhället, privatsektorn och media. Informationen kan användas till att ta fram kostnadseffektiva och målgruppsanpassade insatser och användarna erbjuds även hjälp att bearbeta och analysera data för olika presentationer. Ett exempel är underlaget till UNAIDS nya strategi för hur man når riskgruppen män som har sex med män och vilka länder som behöver prioriteras.

Fortsatt regionalt samarbete

I det långa loppet är det tänkt att de finansiellt starka länderna i Asien själva ska kunna stödja de grupper där smittspridningen är som högst, och ta över det arbete som nu finansieras av hiv/aids-fonden och andra partners. Påverkansarbete och fortsatt dialog är viktigt för att få ländernas regeringar att satsa på de ofta stigmatiserade grupperna där hiv-prevalensen är högst.

Fonden stödjer framför allt insatser i Mekongregionen. Att myndigheter, civilsamhället och näringslivet samarbetar regionalt över gränserna är nödvändigt då de stora transportkorridorerna går mellan Kina, Laos, Myanmar, Kambodja, Thailand och Vietnam, och den mobila befolkningen som förflyttar sig över gränserna är särskilt utsatta och deras rättigheter ofta åsidosatta. Insatser för att säkra en god hälsa och förmedla information kan bidra till att minska smittspridningen där.

– I slutet av förra året kom alla länder i Mekongregionen överens om att titta just på den mobila befolkningen, och de hiv/aids-risker som finns kopplade till deras förflyttningar. Vi hjälper nu länderna att sätta sina planer i verket och i det arbetet har fonden varit helt avgörande, säger Rikard Elfving.

Fakta hiv/aidsfonden

The Cooperation Fund for Fighting HIV/AIDS in Asia and the Pacific etablerades 2005 av Asiatiska utvecklingsbanken (ADB). Fonden sattes upp som en multigivarfond, men har finansierats av Sida som enda givare med totalt 19,2 miljoner USD.

Syftet med fonden har varit att erbjuda länder och aktörer i Asien och Stillahavsregionen strategisk information och underlag för att ta fram kostnadseffektiva och målinriktade insatser som kan bidra till att minska spridningen av hiv/aids i regionen. ADB genomför även liknande insatser i Centralasien med hjälp av fonden.

Webbportalen The Asia-Pacific Data Hub  lanserades 2008 med stöd från fonden, i samarbete med FN-organen UNICEF och UNAIDS. Den bevisbaserade informationen som finns samlad där har under 2011-2013 använts av aktörer i minst 26 länder och portalen har haft i genomsnitt 4000 unika besökare per månad.

En regional internationell hiv och aids konferens i november i år – ICAAP11 – kommer att visa hur bevisbaserad information appliceras i nya program och policyer, används i dialoger samt ökar kunskapen om viruset


 


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />