Ett kambodjanskt par lägger ut nät i Mekongfloden. Sidas stöd till Mekongkommissionen främjar en gränsöverskridande hållbar utveckling i området.

Ett kambodjanskt par lägger ut nät i Mekongfloden i Phnom Penh. Sidas regionala stöd främjar en gränsöverskridande miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Mekong-regionen.

Foto: Andy Eames/AP/Scanpix

asien

Regionalt samarbete i Asien och Oceanien, Bangkok

Uppdaterad: 12 september 2016

Asien och Oceanien är en region med stor variation när det gäller utveckling och levnadsvillkor. På grund av den stora befolkningen finns här två tredjedelar av världens fattiga. Flera länder har haft en exceptionell tillväxt under de senaste decennierna, andra har lyckats förhållandevis väl, medan några länder förblivit relativt fattiga. Stora skillnader finns även inom enskilda länder.

Den asiatiska kontinenten präglas av stora utmaningar orsakade av miljöförstöring, klimatförändringar, bristande respekt för de demokratiska principerna och mänskliga rättigheterna samt en avsaknad av jämställdhet. Fortfarande lever fler än 1,6 miljarder människor i regionen på under 2 US-Dollar om dagen. En stor andel av dessa lever i länder som är, eller är på väg att bli, medelinkomstländer.

I Sydostasien har andelen av befolkningen som lever i extrem fattigdom minskat betydligt. Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam har halverat andelen fattiga, även om dessa länder fortfarande har många fattiga kvar på framförallt landsbygden. När det gäller minskning av hungern går utvecklingen dock inte lika snabbt framåt. Fattigdomen är även fortsatt starkt utbredd i länder som exempelvis Myanmar, Bangladesh, Kambodja och Laos.

I många länder i regionen bor etniska minoriteter som ofta tillhör de fattiga och utsatta grupperna. En annan aspekt av fattigdomen, som är karaktäristisk för stora delar av Asien, är bristen på medborgerliga och politiska rättigheter. Regionen består av länder med vitt skilda politiska strukturer. Här finns militärdiktatur, enpartistater och konstitutionella demokratier som i mycket varierande grad respekterar demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Den snabba ekonomiska utvecklingen som råder i Sydostasien leder till att klyftorna ökar mellan fattiga och rika, även inom länder. Det finns dessutom en stor risk att de fattigas situation kan komma att ytterligare förvärras av effekterna av klimatförändringarna.

Nittio procent av de människor som tvingats fly på grund av naturkatastrofer lever i Asien och Oceanien. Enligt FN beror naturkatastrofer i regionen i hög grad på klimatförändringarna och påverkar framför allt de allra fattigaste människorna. Effekterna av klimatförändringarna blir särskilt påtagliga i Oceanien. Små ö-stater erkänns i klimatavtalet från Paris, tillsammans med de minst utvecklade länderna, som särskilt utsatta för klimatförändringarna.

Sidas regionala samarbete i Asien och Oceanien

Sverige är en av få givare i regionen som fokuserar på att stärka regionala aktörer och det regionala samarbetet. Regionala insatser är bland annat effektiva där ett lands agerande har stor påverkan på grannländerna eller när flera länder gränsar till samma hav och det finns behov av regionala regler för fiskebeståndet. Regionalt samarbete bedöms även vara en framkomlig väg när det gäller att nå framsteg inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati, och jämställdhet där det kan finnas svårigheter för aktörer att verka och arbeta effektivt på en nationell nivå. Genom att arbeta för att regionala aktörer ska hantera miljö och klimat respektive mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på ett integrerat vis ökar möjligheterna till hållbara resultat inom dessa två områden, vilket förväntas få effekter för människor som lever i fattigdom i de enskilda länderna. Arbetet är sektoröverskridande, partnerskapsinriktat och problembaserat i linje med Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling.

En mer hållbar naturresursanvändning är ett av Sveriges prioriterade mål för utvecklingssamarbetet med Asien och Oceanien. De senaste årens svåra naturkatastrofer med översvämningar och tsunamis har lett till ett ökat fokus på miljö och klimatfrågor i samhällsdebatten i regionen. Beslutsfattare har visat sig ta ökad hänsyn till dessa frågor vid återuppbyggnader och investeringar i regionen. Ett dammbygge i övre delen av Mekongfloden har till exempel stor påverkan på fattiga människor nedströms som är beroende av floden för fiske och jordbruk. Samordning är därför viktigt. Sida har bidragit till att en regional handlingsplan för hanteringen av vattenresurserna har tagits fram av Mekong-kommissionens fyra medlemsländer.

Människohandel är även det ett problem som är både nationellt och transnationellt. Det handlar ofta om utnyttjande av fattiga och värnlösa människor som inte är medborgare i det land de befinner sig. Därför har regionalt samarbete visat sig vara mycket effektivt för att samordna ländernas resurser.

Ökad respekt för mänskliga rättigheter är ett övergripande strategimål för Sveriges arbete i regionen och vi bedriver påverkansarbete i en rad fora och i dialog med regionala samarbetspartners. Dessutom finns känsliga frågor som är svåra att arbeta med i vissa länder och där förutsättningarna är bättre att arbeta regionalt. Rättigheter för homo-, bi- och transpersoner är ett sådant exempel.

I Asien och Oceanien arbetar Sida genom en rad olika aktörer, till exempel: ideella organisationer som har verksamhet i flera länder (International Union for Conservation of Nature, Forum-Asia, Asia Pacific Forum of Human Rights Institutions), FN-organisationer och Asiatiska Utvecklingsbanken, svenska organisationer (Stockholm Environment Institute, Raoul Wallenberg Institutet) samt regionala akademiska institutioner.

Geografisk inriktning

Målgruppen för regionala insatser i Asien och Oceanien är i första hand människor som lever i fattigdom i de minst utvecklade länderna. Små ö-stater erkänns i klimatavtalet från Paris, tillsammans med de minst utvecklade länderna, som särskilt utsatta för klimatförändringarna.

Sidas stöd till regionala insatser

Sidas stöd till en hållbar utveckling i Asien och Oceanien ska ske genom en ömsesidig samverkan mellan mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat. Det sker genom att:

  • Förbättra regionalt samarbete för att stärka motståndskraft mot gemensamma miljö- och klimatproblem samt naturkatastrofer.
  • Förbättra regional samverkan och hållbart nyttjande av gränsöverskridande naturresurser. Detta med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.
  • Stärka kapaciteten hos regionala aktörer att arbeta för förbättrat ansvarsutkrävande och ökat demokratiskt utrymme.
  • Stärka kapaciteten hos regionala aktörer att arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Stöd till forskningssamarbete ges också. Utöver de länder där Sverige ska bedriva ett långsiktigt samarbete stödjer vi också många andra länder.

Exempel på regionalt samarbete i Asien

Demokrati och mänskliga rättigheter

För att stödja arbetet för mänskliga rättigheter i Asien ger Sida bland annat stöd till Raoul Wallenberg Institutets regionala Asienprogram för kapacitetsutveckling inom mänskliga rättigheter, med fokus på Sydostasien. Syftet är att stärka de nationella institutionerna i deras arbete att främja och skydda de mänskliga rättigheterna samt att stärka akademiska institutioner i deras kunskap och information om mänskliga rättigheter.

Sida har också gett stöd till Asia Pacific Forum of Human Rights Institutions (APF) som är en sammanslutning av 17 länders kommissioner för mänskliga rättigheter. Genom nätverket har tidigare resurssvaga MR-kommissioner fått en större legitimitet och ett tydligare oberoende gentemot staten. Läs mer om Sidas stöd till APF.

I den globaliserade ekonomin är migranter en viktig del av arbetskraften. Samtidigt som migrationen ofta får positiva resultat för arbetare och deras familjer så utsätts många för till exempel låga löner, orimliga fysiska krav eller överdrivet långa arbetspass på avlägsna platser. Sida stödjer därför IOM:s initiativ Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST) som i samarbete med privata företag arbetar för att skydda arbetsinvandrares rättigheter i Asien.

Miljö och Klimat

En snabbt växande befolkning, hög urbaniseringstakt och en snabb ekonomisk tillväxt i stora delar av Asien har resulterat i en rad negativa konsekvenser för miljön, och därmed för människor i fattigdom. Regionen kännetecknas av de svåraste effekterna av klimatförändringarna på jorden med extrema vädersystem och ekosystem i obalans. Kvinnor och flickor drabbas i oproportionerlig hög grad av klimatförändring och katastrofer, men är också viktiga förändringsaktörer som besitter avgörande kunskap för att nå en hållbar utveckling.

Core Environment-programmet  under Asian Development Bank ska bidra till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Mekongregionen, genom att bättre integrera miljöaspekter i regionala beslutsprocesser och utvecklingsplaner. Sida stödjer programmet som även arbetar med att stärka förvaltning av biodiversitet genom landsbygdsutvecklingsinsatser, utarbeta strategier för klimatförändringar och resiliens samt stärka institutioner för miljömässigt hållbar utveckling. 

För att förbättra försörjningsmöjligheterna och bidra till ett mer hållbart utnyttjande av naturresurser ger Sida stöd till programmet Mangroves For the Future (MFF). Ett bevarande och ansvarsfullt nyttjande av ekosystem som mangroveskogar ska minska de långsiktiga hoten mot kustnära ekosystem och öka lokalbefolkningens möjligheter att leva i och av dessa kustsamhällen. Det i sin tur kan minska fattigdomen.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />