Fem kvinnor sitter vid ett bord på rad och visar stolt upp sina ID-handlingar

En viktig del av Sidas stöd är att arbeta för allas rätt till en identitet. Sadia, Suma, Shadia, Saida och Intisar kan nu lämna sin by Qena i Egypten när de vill, eftersom de fått ID-handlingar som gör att de kan passera vägspärrarna. 

Foto: Sida

Mellanöstern och Nordafrika

Vårt arbete i Mellanöstern och Nordafrika

Uppdaterad: 29 juni 2016

I Mellanöstern och Nordafrika (MENA) styrs Sidas arbete av två strategier, en regional MENA-strategi och en specifik strategi för Syrienkrisen. Två strategier som båda fokuserar på mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, men också är anpassade efter regionernas utveckling och det aktuella läget.

Utvecklingen i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika påverkas av konflikter eller postkonfliktförhållanden, med både utdragna flyktingsituationer och stora migrationsströmmar, bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Brister i fråga om jämställdhet finns, även om det blivit bättre inom vissa områden, exempelvis politiken.

Utvecklingen i regionen har även inneburit att flera länder har genomgått fria och rättvisa val och att nya konstitutioner och lagar som bättre garanterar mänskliga rättigheter har antagits. Den negativa utvecklingen består av återgång till eller utveckling av väpnade konflikter eller politiska system som präglas av auktoritära, patriarkala och totalitära styrmetoder. Detta oftast med en liten och ofta krympande politisk frihet, begränsat politiskt deltagande framförallt för kvinnor samt minskande utrymme för det civila samhället att verka. Utdragna och eskalerande konflikter i flera länder har även bidragit till svåra humanitära situationer, omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, försämrat säkerhetsläge samt ökade risker och svårigheter för Sidas partners att genomföra och följa upp aktiviteter. Regionen är befolkningsmässigt, politiskt och ekonomiskt mycket heterogen.

Strategin för MENA-regionen

Regeringen har tagit fram en strategi för hur Sverige ska arbeta i Mellanöstern och Nordafrika. Sverige kommer att fortsätta sitt engagemang för stärkt demokrati, arbete för mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbarhet och klimatåtgärder, ekonomisk integration och handel. Den regionala MENA-strategin lägger, jämfört med förra strategin, ytterligare fokus på kvinnors, barns och ungdomars rättigheter, ökade investeringar i förnybar energi samt ett ökat fokus på goda arbetsvillkor.

Ett prioriterat arbete i regionen är regionalt samarbete eftersom det bedöms viktigt, dels för fredsbyggande i regionen men också för en hållbar utveckling. Strategin bekräftar även Sveriges roll som en betydande internationell givare, som engagerat arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling i MENA-regionen.

Bland annat ökade kvinnors politiska representation i parlamenten från 2,6 procent till 17,9 procent under 2015 enligt UN Women. På flera håll, bland annat i Egypten och Marocko, ledde beslut om inkvotering av kvinnor i lokal- och parlamentsval till att påtagligt öka kvinnors representation. I Egypten är exempelvis 15 procent av parlamentarikerna kvinnor till skillnad från tidigare cirka 3 procent detta efter att 25 procent av platserna reserverats för kvinnliga kandidater. En nationell strategi, med svenskt stöd genom bland annat FN, togs fram och lanserades mot könstympning och flera ministerier ställde sig bakom arbetet. Samtidigt bidrog UN Women och dess partners, med svenskt stöd, till utformandet av en landsomfattande strategi mot våld mot kvinnor. Organisationer fortsatte arbetet med att minska sexuella trakasserier mot kvinnor, baserat på den lagtext som antogs 2014, och som kriminaliserade denna typ av handlingar för första gången i Egyptens historia.

Syrienkrisstrategin

Strategin för Syrienkrisen fokuserar på försörjningsmöjligheter, samhällstjänster, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter och har två huvudområden

  • Försörjningsmöjligheter och samhällstjänster samt arbetet mot könsrelaterat våld
  • Demokrati och mänskliga rättigheter.

Strategin lägger fokus på Syrien och de värst drabbade grannländerna – Libanon, Jordanien och Turkiet. Syrienkrisstratgin fokuserar på resiliens med fokus på könsrelaterat våld och försörjningsmöjligheter för människor som drabbats av krisen. Sverige är ett av de första länderna att genom ett bilateralt stöd anta en flerårig, regional, strategisk utvecklingsstrategi för Syrienkrisen.

Strategin fokuserar i första hand på att stärka motståndskraften i Syrien och dess grannländer. Målsättningen är att skapa förutsättningar och möjligheter för människor, särskilt kvinnor, att försörja sina familjer. Detta genom att exempelvis underlätta för småföretag att låna pengar och anställa. Vidare avser Sida att bidra till att de lokala aktörernas kapacitet stärks och att fler grundläggande tjänster tillhandhålls med syftet att göra det möjligt för fler barn att gå i skolan och öka tillgången till rent vatten och hälsovård. Den kommer också verka för att förhindra sexuellt och könsrelaterat våld, öka den lokala förmågan att tillhandahålla tjänster och rehabilitering för de som påverkas av konflikten.

I andra hand fokuserar strategin till att stärka kapaciteten hos det syriska civilsamhället och andra lokala aktörer. Detta för att bidra till freds- och institutionsbyggande samt öka respekten för de mänskliga rättigheterna och jämställdhet vilket Sverige arbetar aktivt med i Syrien. Kvinnor, ungdomar och barn är prioriterade målgrupper i strategin.

Trots kontexten, i och omkring Syrien, har även syriska mediaorganisationer, som Sverige stöder via IMS och Free Press Unlimited, fortsatt med sin verksamhet. De når idag miljoner av Syrier med oberoende media, exempelvis nådde Radio Rozana över en miljon lyssnare under 2015 och Syrian Network for Print media distribuerade mer än 150 000 tidningar per månad i de norra delarna av Syrien.

Tanken med den nya Syrienkrisstrategin är att den ska säkerställa ett långsiktigt och hållbart stöd till Syrien och verka som ett komplement till det humanitära stöd Sverige bidrar med. Den innebär inte bara ett finansiellt stöd utan syftar även till att föra utvecklingspolitiken framåt.  Ett arbete med att främja innovativa sätt att förbättra levnadsförhållandena i Syrien samt dess grannländer, men ska även fungera som ett stöd på vägen till ett framtida fredsavtal.

Utöver de två strategierna ger Sverige även ett betydande humanitärt bistånd till regionen.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />