Mellanöstern och Nordafrika

Utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika

Uppdaterad: 4 juli 2016

Till Mellanöstern och Nordafrika, MENA, räknas 18 länder, de ockuperade palestinska områdena och Västsahara. Det är en region med stora klyftor mellan människor. Regionen som helhet räknas som en medelinkomstregion, men det är stora skillnader i köpkraften mellan olika delar av regionen. En av de största utmaningarna är bristen på demokratiska institutioner vilket hämmar en positiv ekonomisk och politisk utveckling.

MENA har historiskt sett präglats av auktoritära och totalitära styrelseskick. Bristen på fungerande demokratiska mekanismer och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter pekas ofta ut som en anledning till regionens underutveckling, särskilt då kvinnors svaga ställning inom alla samhällsområden. Kvinnor i regionen är både formellt och reellt berövade många av sina rättigheter. Sex år efter den arabiska våren präglas MENA-regionen fortfarande av politisk instabilitet med mänskliga konsekvenser av megaformat, i synnerhet i Syrien men också i andra delarna av regionen. Närmaste åren kommer sannolikt att karaktäriseras av en bräcklig ekonomisk tillväxt, minskade investeringar, och politiska konflikter. I flera av länderna i regionen råder väpnade konflikter och interna spänningar som skapat stora humanitära behov, ökad fattigdom samt bristande respekt för mänskliga rättigheter som slår hårt mot redan utsatta grupper i samhället. Syrienkrisen, men även Jemen- och Libyenkonflikterna, har skapat mänskligt lidande av megaformat och utsätter de multilaterala organisationernas kapacitet under hård press.

Svaga förutsättningar för handel, sysselsättning och ekonomisk utveckling är ofta relaterade till miljö och klimatmässiga utmaningar och riskerar att skapa drivkrafter till konflikter. MENA är en av de mest utsatta regionerna för ökade temperaturer och torka. Klimatpåverkan ökar och påverkar bland annat livsmedels-, energi- och vattenförsörjning negativt.  Det regionala ekonomiska samarbetet är inte heller fullt utvecklat och saknar samordning för att underlätta regional och internationell handel. Detta beror bland annat på det stora geografiska området men också på ländernas olika utvecklingsnivåer och skiftande politiska prioriteringar. Hinder för den regionala handeln utgörs bland annat av svaga regionala institutioner, bristfällig handelsinfrastruktur och ineffektiv gränsförvaltning. Den ekonomiska politiken i regionen är främst inriktad på bilaterala samarbeten. De ekonomiska utsikterna är därför dystra i regionen med hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar.

En stor ung befolkning borde kunna vara en tillgång men kommer sannolikt att vara en destabiliserande kraft så länge framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är mörka, något som även gäller alltmer i de rika Gulfstaterna. Mönstret med den ojämna utvecklingen i MENA kommer sannolikt att fortsätta: de oljeproducerande Gulfstaterna erbjuder flest möjligheter för den unga befolkningen samt för talanger från andra länder, samtidigt som klyftan mellan dessa stater och resten av regionen ökar.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />