Skolbarn i Kambodja

Skolbarn i Kambodja.

Foto: Magnus Saemundsson, Sida

kambodja

Vårt arbete i Kambodja

Uppdaterad: 27 november 2017

Sverige var ett av de första länder som lämnade humanitärt stöd till Kambodja efter Röda khmerernas fall 1979. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet inleddes under 1990-talet. Det fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning och arbetsmarknadsfrågor samt miljö, uthållig naturresurshantering och klimat.

Den svenska regeringens resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Kambodja 2014-2018 har fokus på:

  1. Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtyck.
  2. Ökad utbildning och sysselsättning för att förbättra möjligheter för fattiga att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt.
  3. Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

Demokratisk utveckling

Kambodja har gjort vissa framsteg i etablerandet av en demokratisk rättsstat, men en lång väg återstår. Rättsväsendet är svagt och korruption är vanligt förekommande på alla nivåer i samhället. Makten är centraliserad och landsbygdens miljoner fattiga lever ofta under knappa omständigheter och saknar grundläggande samhällsservice.

Det politiska klimatet är polariserat och konfliktnivån kan förutsättas öka under perioden fram till parlamentsvalet 2018. En stor och växande ungdomsgeneration med delvis nya förhoppningar och förväntningar på framtiden ställs mot en äldre generations betoning av fred och stabilitet. Regeringspartiet Cambodian People's Party (CPP) och det huvudsakliga oppositionspartiet Cambodia National Rescue Party (CNRP) leds bägge av äldre politiker med lång historia av personliga motsättningar.

Sida arbetar brett för att understödja såväl reformer i offentlig förvaltning som folkligt deltagande för ökad demokrati. Genom stöd till regeringens program för decentralisering har Sverige bidragit till att etablera folkvalda representanter i kommuner på landsbygden, vilket lett till ökat självbestämmande. Insatserna omfattar också finansiering av grundläggande infrastruktur och service. Stöd ges även till enskilda organisationer som bland annat arbetar med juridisk rådgivning, yttrandefrihet, antikorruption och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sverige ger stöd till programmet Partnership for Gender Equity (PGE) vilket har bidragit till att Kambodja utvecklat en ny nationell strategi för jämställdhet, för att bland annat minska förekomsten av könsrelaterat våld.

Under 2016 påbörjades programmet Partnership for Accountability and Transparency in Cambodia (PAT), ett EU-program som genomförs av Sverige. Det ska stärka kambodjanska myndigheter som arbetar med statistik, offentlig finansiell styrning, transparens och ansvarighet gentemot medborgarna, vilket sker genom nära samarbete med Statiska centralbyrån, Skatteverket, Riksrevisionen och Riksdagens utredningstjänst. Transparency International Cambodia (TIC) ingår i programmet för att öka medvetenheten om att korruption är ett allvarligt problem i det kambodjanska samhället och om hur korruption kan bekämpas.

Sedan 2012 har Sverige ökat sitt engagemang för Röda khmertribunalen. Tribunalen prövar rättsfall mot ansvariga för brott mot internationell och kambodjansk lagstiftning under perioden för Röda khmerernas styre 1975-1979. Tribunalen fyller en central roll för att hantera brotten, förhindra straffrihet samt för att dokumentera och sprida kunskap om perioden.

Utbildning och sysselsättning

Utbildningsnivån i Kambodja är låg och många barn fullföljer inte skolan. Sviterna från folkmordet har haft stor negativ inverkan på utbildningsväsendet eftersom många ur den intellektuella eliten undanröjdes.

Sverige har länge varit en av de största givarna till utbildningsinsatser i Kambodja och vi stödjer i dag olika program för att ge fattiga barn tillgång till god grundutbildning. En av insatserna är det svenska stödet till flexibla skolbidrag, School Improvement Grants, som inleddes under 2014. Bidragen omfattar över 8 000 skolor på förskole-, grundskole- och gymnasienivå. Insatserna har bidragit till att 95 procent av landets barn börjar i grundskolan i dag. Däremot fortsätter endast ett fåtal elever till högre utbildning, vilket är ett stort problem. Trots att läskunnigheten i Kambodja generellt har ökat från 35 procent 1990 till 86 procent 2008, så beräknas endast 65 procent av landets kvinnor kunna läsa.

Sverige stöder Kambodjas ambition att förbättra de industriella relationerna och förhållandena på arbetsmarknaden – inte minst för ungdomar. Sida stödjer Arbitration Council Foundation, vars uppdrag är att medla i arbetsmarknadskonflikter. Det pågår även sedan 2014 ett fyrpartssamarbete mellan Sverige, ILO, H&M och IF Metall som syftar till förbättrade industriella relationer inom textilsektorn.

I samarbete med UNDP och BBC Media Action genomförs också ett populärt multimedieinitiativ, Klahan9, för att sprida information till ungdomar genom TV, radio och sociala medier om frågor som rör arbetsmarknad och sysselsättning.

Mycket av det utvecklingsarbete som Sverige bidrar med inom arbetsmarknadsområdet ramas in av det gemensamma initiativet Global Deal som Sverige lanserade 2016 tillsammans med ILO och OECD. Kambodja ställde sig tidigt bakom initiativet. Global Deal syftar till att förbättra den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter och leda till vinster för samhällen, arbetsgivare och arbetstagare.

Miljö- och klimatförändringar

Under 2016 inledde Kambodja arbetet med att integrera de Globala målen för hållbar utveckling i politik och utvecklingsplaner. Detta är särskilt angeläget eftersom Kambodja är ett av de länder som är mest sårbart för förändringar i klimatet. Sida stödjer regeringens samordning av klimatinsatser, liksom ett antal lokala projekt via enskilda organisationer.

I samarbete med Forum Syd genomförs ett program som engagerar ett stort antal kambodjanska enskilda organisationer i arbetet med klimatanpassning och hållbart utnyttjande av naturresurser, inklusive markrättigheter. Syftet med programmet är att låta lokalbefolkningen i de områden som är särskilt drabbade av klimatförändringarnas effekter delta i arbetet med att analysera miljöproblem och finna lösningar på dessa, tillsammans med lokala makthavare.

Förändringar under hösten 2017

I november 2017 beslutade landets Högsta domstol att upplösa det ledande oppositionspartiet Cambodia National Rescue Party (CNRP). Med anledning av den senaste tidens repressiva åtgärder mot oppositionen, medier och civilsamhällets organisationer kommer Sida att se över samarbetet med den kambodjanska staten.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />