Låglandet Bangladesh’s många floder skapar ofta översvämningar. Här floden Buriganga som rinner genom huvudstaden Dhaka.

Låglandet Bangladesh’s många floder skapar ofta översvämningar. Här floden Buriganga som rinner genom huvudstaden Dhaka. Sida bidrar till en gemensam klimatfond för att stödja regeringen i klimatarbetet.

Foto: Elisabeth Lorenz, Sida

Resultatexempel

Givarfond ska bistå Bangladesh i arbetet med klimatanpassning

Uppdaterad: 8 augusti 2014

För att möta hotet från klimatförändringarna lanserade Bangladesh en nationell strategi och åtgärdsplan 2009. En givargemensam klimatfond ska hjälpa regeringen att genomföra den tioåriga planen och Sverige bidrar med 90 miljoner kronor.

Bangladesh räknas till de länder som är allra mest sårbara för klimatförändringar. 160 miljoner människor bor på en yta en tredjedel av Sveriges och de översvämningar, tropiska cykloner, stormsvallvågor och torka som drabbar landet förväntas bli värre och komma allt oftare i framtiden. För att stärka landets kapacitet och motståndskraft har Bangladeshs regering tagit fram en tioårig strategi och åtgärdsplan för klimatförändringar.

Sverige har tillsammans med tre andra givare och Bangladeshs regering skapat en gemensam fond, kallad Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF). Fonden som för närvarande består av 125 miljoner USD, ska gå till att finansiera genomförandet av den nationella strategin och åtgärdsplanen, inom sex pelare:

  1. livsmedelsäkerhet, social säkerhet och hälsa
  2. katastrofhantering
  3. infrastruktur
  4. forskning och kunskapshantering
  5. minskade utsläpp av växthusgaser och omställning mot
            koldioxidsnål utveckling
  6. kapacitetsutveckling.

Det unika med fonden är att den bygger på en samordnad givarinsats, för att maximera resultatet av de insatser som behövs; något som ofta inte är fallet när det gäller utvecklingsstöd till Bangladesh inom miljö och klimat.

Ägarskapet för fonden ligger hos Bangladeshs regering, där en särskild klimatenhet på Miljöministeriet ska handlägga projektansökningar från övriga departement och myndigheter runtom i landet. Världsbanken är idag förvaltare av fonden, men visionen är att Bangladeshs regering på sikt ska ta över det ansvaret, genom att kapacitet stärks  i ministeriet.
Förutom de insatser som ska hanteras via Bangladeshs regering, ska en mindre del av fonden – 10 procent – kunna stödja projektförslag från det civila samhället.

Efter en första fas med att etablera klimatfonden i sin struktur och styrning har ansökningar börjat tas emot under 2011. Behoven av stöd är stora, och hittills har 93 miljoner USD av fondens totala 125 miljoner USD allokerats till inkomna projektansökningar, tillsammans med avsatta medel för civilsamhället och en del stöd till kapacitetsutveckling och administration. 

Några av de projekt som planeras få finansiering handlar om cyklonskydd i cyklonkänsliga områden, om jordbruksanpassning i klimatriskbenägna områden samt ett beskogningsprojekt i kustnära och kuperade områden för att skapa ett naturligt skydd mot exempelvis cykloner och erosion, men även bidra till ökade försörjningsmöjligheter.

Bangladeshs klimatstrategi och åtgärdsplan är ett omfattande dokument och en av utmaningarna för landets klimatarbete är den svaga genomförandekapaciteten som finns hos de statliga institutionerna. Att ge Världsbanken rollen som förvaltare är inte bara ett sätt att hantera riskerna med korruption, utan är även bra ur ett kapacitetsperspektiv. Det säger Johan Willert, programansvarig på Sveriges ambassad i Dhaka:

– Världsbanken har en enorm kunskap inom klimatområdet vilket är bra i bedömningen och vidareutvecklingen av de projektförslag som inkommer från de olika linjeministerierna. Då kan de hjälpa till att säkerställa att projektets mål och aktiviteter är lämpliga och genomförbara, och i linje med klimatstrategin. Samtidigt bidrar de till att stärka kunskap och kapacitet om klimatfrågor inom statsförvaltningen.

 

Fakta om Klimatfonden:

Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) är en givargemensam fond som etablerades av Sverige, Danmark, Storbritannien och EU år 2010, tillsammans med Bangladeshs regering och Världsbanken. Senare har Schweiz anslutit sig till givarkretsen. Hittills har givarna bidragit med 125 miljoner dollar till fonden.

Syftet är att bidra till genomförandet av Bangladeshs nationella strategi och åtgärdsplan inom klimatområdet.

Klimatfonden som förvaltas av Världsbanken är ett komplement till Bangladeshs egen nationella fond för klimatanpassning.

Sverige bidrar med totalt 90 miljoner kronor till fonden under 2010-2015.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />