Tillverkning av inredning. Arbetar med  jute för hand.

Hantverkare i Bangladesh tillverkar jutetyg för hand av juteväxtens stjälkar. 

Foto: Wilda Nilsson

Bangladesh

Vårt arbete i Bangladesh

Uppdaterad: 26 september 2016

Svenskt utvecklingssamarbete med Bangladesh inleddes kort efter landets självständighet 1971. Sedan dess har landet tagit stora kliv mot ett bättre liv för landets fattiga, men mycket återstår att göra då fortfarande drygt hälften av invånarna lever i fattigdom. Sammanlagt har Sverige bidragit med dryga 10 miljarder kronor till Bangladesh.

De långsiktiga målen med Sidas verksamhet i Bangladesh är att bidra till att förbättra förutsättningarna för människor att lyfta sig ur fattigdom, till att demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet stärks, och att bidra till hållbar utveckling. Biståndsstrategin för 2014-2020 omfattar en sammanlagd volym på 1,6 miljarder kronor och förväntas bidra till fyra delmål:

  • ­ Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck.
  • ­ Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning.
  • ­ Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer.
  • ­ Förbättrad grundläggande hälsa, med särskilt fokus på barn, kvinnor och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Med utgångspunkt i Bangladesh femåriga utvecklingsplan fokuserar vi på att fördjupa vårt stöd inom hälsa, kvinnors rättigheter, inkluderande ekonomisk tillväxt och anpassning till klimatförändringarna.

Demokratisk utveckling

Bangladeshs demokrati är ännu ung och instabil. Korruptionen är omfattande och finns alltid närvarande som en hämmande faktor i samhället och för utvecklingen av landet. Avsaknaden av regelstyrda, transparenta institutioner som möjliggör demokratiskt ansvarsutkrävande utgör fortsatt det största hindret för utveckling i Bangladesh. En stor del av vårt stöd går direkt till det civila samhällets organisationer och deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett exempel är det stöd som ges till Transparency International Bangladesh som granskar och arbetar för institutionella reformer på nationell nivå samt gräsrotsmobilisering på lokal nivå, för ökat medvetande om korruption och ökat anvarsutkrävande från medborgarna.

Kvinnors situation har förbättras under de senaste åren, men från en låg nivå. Våld inom äktenskapet, sexuella övergrepp på arbetsplatser och i det offentliga rummet liksom problematik kring hemgift och hederskultur gör situationen svår för många kvinnor. Sverige stöttar flera viktiga initiativ som syftar till att förbättra kvinnors rättigheter samt motverka våld mot kvinnor, inte minst genom samarbete med UN Women och nationella civilsamhällsorganisationer.

Exempelvis stödjer Sverige National Women’s Lawyer Association <(BNWLA) och Ain o Salish Kendra (ASK). BNLWA arbetar med att erbjuda skyddat boende, rättshjälp och utför även ett påverkansarbete för att motverka våld mot kvinnor, förespråkande av reformer av olika lagar kring rättigheter för kvinnor och barn, samt ekonomiskt inflytande för arbetande kvinnor i både informella och formell sektor.  ASK arbetar för ökad jämställdhet i samhället, motverka våld mot kvinnor och förespråka policyreformer.

Sysselsättning

I regeringens femåriga utvecklingsplan konstateras bland annat att ökad tillväxt förutsätter fler jobb inom tillverkningsindustrin, vilket kräver både att fler arbetstillfällen skapas och att anställningsbarheten ökar. Kvinnor är fortfarande starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden. Sverige stödjer därför ett program som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnliga entreprenörer och deras möjligheter att anställa fler kvinnor. Undermåliga arbetsvillkor och avsaknad av dialog mellan arbetsmarknadens parter utgör ett stort problem. Fackföreningar är i stor utsträckning politiserade och kunskapsnivån om arbetares rättigheter låg. Sverige arbetar genom flera så kallade public private development partnership för att förbättra kvaliteten på yrkesutbildning. Sverige är också pådrivande att förbättra dialogen och relationerna mellan arbetsmarknadensparter inom textilindustrin genom Global Deal projektet.

Bangladesh Global Deal Project är ett projektstöd med ILO som genomförande part i samarbete bangladeshiska arbetsmarknadsministeriet, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Det övergripande syftet med projektet är att stärka arbetsmarknadsrelationerna och den sociala dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom tekoindustrin. Sveriges stödjer projektet med 45 miljoner kr, vilket motsvarar ca 70 % av budgeten för perioden 2015- 2020 i samarbete med Danmark.

Klimatförändringar och miljöfrågor

Bangladesh har ett mycket utsatt geografiskt läge och räknas som ett av de länder i världen som är allra mest sårbara för klimatförändringar. Trots att Bangladesh gjort stora framsteg vad gäller katastrofförebyggande och hantering är landet mycket sårbart för naturkatastrofer, främst översvämningar och cykloner, och flertalet av dem väntas öka i omfattning och frekvens till följd av klimatförändringarna. Bangladesh rankas bland de mest riskutsatta länderna i världen. Vi arbetar med att stötta Bangladesh att genomföra sin klimatstrategi och stärka landets katastrofhanteringssystem. Urbaniseringstakten är hög och idag bor 35 procent av befolkningen i städer. Den snabba omställningen har, i kombination med otillräckliga investeringar, inneburit ökad fattigdom och miljöförstöring i städerna. En särskilt utsatt del av befolkningen är invånarna i storstädernas slum. Sverige stöder flera insatser för att öka tillgången till rent vatten och sanitet i dessa områden.

Hälsa

Utökade satsningar på hälsovården är en annan central punkt i Bangladesh femåriga utvecklingsplan. Planen är att nå ut till de grupper som idag har sämst tillgång till vård. Särskilt fokus för vårt stöd inom programmet riktas mot sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter inom ramen för mödrahälsovård, samt att försäkra oss om att alla människor får och kan ta del av en kvalitativt god hälsovård, både i städer och på landsbygden. Hälsovården har sett klara förbättringar under de senaste åren men mycket återstår innan den nått en acceptabel nivå. Exempelvis sker endast 13 procent av förlossningarna i närvaro av sjukvårdspersonal. Tydliga framsteg har ändå gjorts, såsom att barnadödligheten har minskat med över 50 % på femton år och att andelen vaccinationer har ökat till 91 %. Inom ramen för ett av våra stöd har Sverige varit instrumentell att etablera en nationell barnmorskeutbildning på universitetsnivå.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />