Invigning av den nya flickskolan Jelawir secondary school i Kundaz.

Invigning av den nya flickskolan Jelawir secondary school i Kundaz. Under talibantiden gick färre än en miljon barn i skolan i Afghanistan. Idag är ungefär 8,6 miljoner barn registrerade i skolan varav drygt en tredjedel är flickor.

Foto: Bo Lambert

Resultatexempel

Fler barn i skola i Afghanistan

Uppdaterad: 29 september 2016

Under talibantiden gick färre än en miljon barn i skolan i Afghanistan. Idag är ungefär 8,6 miljoner barn registrerade i skolan och drygt en tredjedel av dem är flickor. Sidas satsningar på pojkars och flickors utbildning i Afghanistan har gett resultat.

Läskunnigheten för kvinnor i Afghanistan hör till en av de lägsta i världen – omkring 18 procent. Dock har det skett en förändring. Tidigare gick bara tre procent av flickorna i skolan, idag får cirka 39 procent undervisning genom tillgång till grundskola. Utöver primärutbildning satsar Sida även på att höja läs- och skrivkunnigheten bland kvinnor och ungdomar i åldrarna 15 till 24 år.

Det statliga utbildningsministeriet i Afghanistan har tagit fram en nationell utbildningsstrategi och genomför nu i högre utsträckning än tidigare lärarutbildningar, producerar läroböcker och bygger skolor. Kapaciteten är dock fortfarande låg och ministeriet får stöd av bland annat UNICEF och Världsbanken med medel från Sida för att höja utbildningskvalitén. En ökad tillgång till primärutbildning av god kvalité är ett grundläggande fokus för Sida.

Afghanistan är ett traditionellt land där flickor på landsbygden sällan fortsätter sin skolgång efter lågstadiet om det inte finns kvinnliga lärare.   

– Att utbilda och att vidareutbilda fler kvinnliga lärare på provins- och distriktsnivå är därför en förutsättning för flickors fortsatta utbildning säger Niclas Thalén, ansvarig för det svenska stödet till utbildning på svenska ambassaden i Kabul.

Dessutom behöver den pedagogiska och ämnes-inriktade kunskapen bland lärarna höjas. Utöver detta måste man fortsätta att bygga skolor eftersom klassrummen är överfulla. Antalet elever/lärare varierar mellan 35 – 70. Självklart är det svårt att bedriva undervisning i stora elevgrupper trots att man har haft möjlighet att vidareutveckla sin pedagogiska kompetens.

Genom UNICEF och Svenska Afghanistankommittén (SAK) stödjer Sida byskolor i avlägsna områden där det inte finns någon annan skola på rimligt avstånd. Detta ökar möjligheten för flickor att studera eftersom många flickor inte tillåts att färdas lång väg till skolan. För att ytterligare öka antalet flickor i skolan är det är också viktigt att utbilda fler kvinnliga lärare då detta ökar flickors tillträde till skolorna. Sedan 2001 har antalet lärare generellt sett ökat från 20 000 till 188 000 (år 2014). Av dem är 31 % kvinnor. 

Genom UNESCO stöder Sida även vuxenutbildning som är förlagd till byarna för att äldre flickor och kvinnor ska få lära sig läsa och skriva. Elever som tidigare inte har haft möjlighet att studera på grund utav exempelvis bortgifte vid tidig ålder, eller att skolan har legat för långt bort från byn får på så sätt möjlighet att lära sig att läsa och skriva. Sida stärker också sitt stöd för alfabetisering genom UNESCO. UNESCO har en långsiktig närvaro i landet och gör också ett viktigt arbete med att stärka utbildningsministeriets planeringskapacitet.

Att lära sig läsa och skriva stärker de unga kvinnornas ställning i familjen och i samhället och ger dem även möjligheter till att kunna bidra till familjens försörjning säger Inger Johansson. De får också en större förståelse för hur utbildning kan bidra till ett bättre liv och är därför måna om sina barns utbildning.

– Många av eleverna är bara i 16-årsåldern och att få en utbildning stärker deras ställning inom familjen och samhället, säger Niclas Thalén. Att få möjligheten att lära sig läsa och skriva, trots att man egentligen passerat skolåldern innebär en god chans till ett bättre liv.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />