Utbildning byråd

En utbildning i Herat inför skapandet av lokala byråd. Byråden består av både kvinnor och män och bestämmer bland annat vilka enklare jobb som ska genomföras. Projektet finansieras via Afghanistan Reconstruction Trust Fund.

Foto: Citizens' Charter

Resultatexempel

Stor fond gör biståndet till Afghanistan mer effektivt

Uppdaterad: 29 juni 2018

Utvecklingsfonden Afghanistan Reconstruction Trust Fund, som Sida gett stöd sedan 2002, bidrar till Afghanistans utveckling inom många olika områden. Sidas stöd går bland annat till att bygga skolor i eftersatta områden och öka flickors skolgång, det finansierar småskaliga utvecklingsinsatser och lokal demokrati i byar och stadsdelar, och förbättrar villkoren för den privata sektorn.

Biståndet blir mer effektivt om givarländerna samverkar kring en gemensam, större insats i stället för att drivna egna projekt och program. Gemensamma fonder är särskilt viktiga i länder som är i konflikt eller där en konflikt nyligen har avslutats, där statsapparaten ofta är mycket svag och nästan saknar intäkter.

I Afghanistan är Sverige en av drygt 20 länder som bidrar till utvecklingsfonden Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF).

Fonden har varit helt avgörande för att antalet afghanska flickor och pojkar som går i skolan ökat så att nu drygt nio miljoner pojkar och flickor är inskrivna i grundskolan. Bland annat har utbildningsprogram under ARTF skapat 8 466 bibliotek, 5 732 laboratorier, 1 602 skolor och sex lärarutbildningssäten.

Dessutom står fonden för en del av lärarlönerna. Ett nära arbete med lokalsamhällena genom föräldraföreningar har bland annat lyckats öka flickors skolgång.

Finansierar projekt som byborna själva valt

Genom ARTF har Sverige också bidragit till att skapa och stärka demokratiska strukturer runt om på den afghanska landsbygden och finansiera lokala utvecklingsprojekt som byborna själva har valt ut.

Över 13 miljoner afghaner har på så sätt fått tillgång till vatten och sanitet, 53 000 kilometer landsbygdsvägar har byggts eller reparerats, drygt 6 400 klassrum har byggts, liksom 89 hälsokliniker och 9 sjukhus, och arbetstillfällen motsvarande över 54,6 miljoner arbetsdagar har skapats.

Kvinnors valdeltagande var högre i byar där fonden varit verksam, och även flickors skolgång har ökat, vilket visar att även normer påverkats.

Hälsoprogrammet under ARTF har finansierat grundläggande hälsovård i 21 av landets 34 provinser, och ska utvidgas till samtliga provinser. Här är andra exempel på programmets resultat:

  • Mellan 2012 och 2017 fördubblades vaccinationsgraden bland den fattigaste femtedelen av befolkningen, till 60 procent.
  • Andelen barn med akut undernäring som fick vård ökade från 24 till 69 procent mellan 2011 och 2016.
  • Under 2017 fick fler än en miljon gravida kvinnor mödravård.

Villkoren för den privata sektorn har förbättrats genom flera viktiga reformer. Till exempel inom lagstiftning relaterat till markägande.

Staten måste kunna driva utvecklingen på egen hand

Världsbanken administrerar ARTF och ansvarar för att medlen används rätt. Förutom ett antal kontrollrutiner så anlitar Världsbanken också två konsultföretag som gör projektbesök och kontrollerar kvaliteten på skolbyggnader, vägar och annat som byggs med stöd av fonden.

En stor del av biståndet till Afghanistan genomförs direkt av olika internationella organisationer. Detta är ett kortsiktigt sätt för givarna att hantera att den afghanska statens kapacitet är låg och korruptionen är omfattande.

På lång sikt måste den afghanska staten kunna driva landets utveckling framåt på egen hand. Därför använder sig ARTF av afghanska statsbudgeten och projekten genomförs av afghanska ministerier.

Om det behövs kan Världsbanken stärka ministeriernas kapacitet med sin expertis. Detta är också ett viktigt arbete för att minska korruptionen i Afghanistan.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />