Med förebyggande insatser får afghanska kvinnor del av  mänskliga rättigheter

Genom att hålla utbildningar och kampanjer om kvinnors rättigheter på lokal nivå, i exempelvis skolor och i moskéer, arbetar Women for Afghan Women (WAW) med att främja kvinnors rättigheter i det afghanska samhället.

Foto: Sandra Callijaro

Resultatexempel

Med förebyggande insatser får afghanska kvinnor del av mänskliga rättigheter

Uppdaterad: 29 september 2016

Afghanistan är enligt FN ett av världens minst jämställda länder. Majoriteten av alla kvinnor i Afghanistan faller offer för patriarkala strukturer och sedvänjor i extrema former. Vikten av att påverka och sprida kunskap om kvinnors rättigheter är därför en grundläggande del i vårt arbete i Afghanistan. Organisationen Women for Afghan Women:s (WAW) arbetar med frågorna bland annat med Sidastöd.

Enligt WAW innebär låg utbildningsnivå, låg läs- och skrivkunnighet, isolering från omvärlden och felaktig informationsspridning kring kvinnors rättigheter att afghanska kvinnor berövas möjligheten att leva ett värdigt liv. Genom att hålla utbildningar och kampanjer om kvinnors rättigheter på lokal nivå, i exempelvis skolor och i moskéer, arbetar WAW med att främja kvinnors rättigheter i det afghanska samhället.

Det är inte enbart de som deltar i själva insatserna  som influeras av påverkansarbetet, utan även deras familjer, grannar och kollegor får del av den kunskap som sprids. Detta visar sig bland annat genom att antalet kvinnor som på egen hand söker upp organisationen har ökat. Enligt WAW visar resultaten av arbetet att en ny och betydligt mer progressiv bild av sociala roller behöver förmedlas och bli en del av samhället.

Förutom påverkansarbete erbjuder man även skyddsboende, rådgivning och rättslig hjälp för kvinnor som utsatts för våld i hemmet eller på andra sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Organisationen erbjuder stöd i en tredjedel av provinserna i landet.

- Det könsrelaterade våldet, tillsammans med diskriminerande sedvänjor, är det största hindret för kvinnor i Afghanistan att få åtnjuta sina mänskliga rättigheter och kunna bidra till samhällsutveckling, säger Marianne von Malmborg, ansvarig handläggare för jämställdhetsfrågor på Afghanistanenheten på Sida.

Att förebygga och hindra det könsrelaterade våldet är därför någonting som Sida kommer fortsätta satsa på genom olika program och insatser. Fokus kommer framförallt att ligga på det preventiva arbetet, vilket bland annat sker genom att öka män och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet.

Det förhållandevis begränsade antalet kvinnor och flickor som söker stöd hos WAW kan ses som en droppe i havet i ett land där ca 80 procent av den kvinnliga befolkningen är utsatt för diskriminerande kulturella sedvänjor. Enligt organisationen är detta ändå en viktig start samt en indikator för vilka framgångsmöjligheter som finns i Afghanistan. WAW menar att en fortsatt utveckling i Afghanistan till stor del är beroende av frågan om kvinnors mänskliga rättigheter. Utan betydande framsteg på detta område kan ett civilsamhälle aldrig existera, och utveckling försvåras.

 

Fakta

Sida finansierar WAW:s arbete i en provins i norra Afghanistan. Förutom stöd erbjuder WAW även utbildning utifrån sina klienters behov såsom språk, läs- och skrivkunnighet eller matematik

Syfte med insatsen:
Stödja kvinnor som har blivit utsatta för könsrelaterat våld samt sprida kunskap om kvinnors rättigheter i Afghanistan
Samarbetspartners:
Women for Afghan Women

Hur mycket pengar och hur länge:
2011-2017;
16,2 MSEK

Korta resultat:
WAW tillhandahåller skyddat boende och rättshjälp för kvinnor som har blivit utsatta för könsrelaterat våld. Varje år åttar sig WAW 270-300 fall varav  ca tre fjärdedelar löstes genom rådgivning och rättslig hjälp. WAW har även anordnat utbildningar, konferenser och är aktiv i internationell media för att höja medvetenheten kring kvinnors rättigheter.


Sidansvarig: Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />