Sida is supporting the one-year pilot programme Milk for Schools in Zambia in partnership with the food processing and packaging solutions company Tetra Pak, the World Food Programme, the Zambian government and local stakeholders.

Under fem år bidrog Sverige till att förbättra näringsintaget för 47 000 barn i Zambia.

Foto: Tetra Pak

zambia

Vårt arbete i Zambia

Uppdaterad: 8 augusti 2014

Det främsta målet med svenskt utvecklingssamarbete med Zambia är att bidra till en hållbar tillväxt med fokus på fattiga människors möjlighet att försörja sig. Förbättrad grundläggande hälsa för kvinnor och barn är ett annat mål. Utvecklingssamarbetet ska samtidigt bidra till att ytterligare minska landets beroende av bistånd och göra den ekonomiska tillväxten hållbar.

Vårt samarbete med Zambia styrs av en strategi där kvinnor, barn, ungdomar och entreprenörer utgör huvudsakliga målgrupper. Resultatfokus ligger på följande områden:

1. förbättrad hälsa
2. ökade möjligheter till arbete på landsbygden och i stadsnära områden samt att starta och driva produktiva företag
3. stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens samt ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Sverige och Zambia har samarbetat sedan 60-talet vilket gett många goda resultat och lett till starka relationer mellan våra länder. Samarbetet med Zambia har de senaste åren främst fokuserat på områdena hälsa, energi, jordbruk, och stöd till civilsamhället. Genom energi- och jordbruksfrågorna ges fler möjligheter att nå målet med förbättrade försörjningsmöjligheter på landsbygden.

Förbättrad hälsa

Hälso- och sjukvården i Zambia brottas med stora utmaningar i både primär- och sekundärvården. Brist på utbildad hälso- och sjukvårdspersonal, begränsad tillgång till och kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och tjänster samt hög undernäring bland gravida kvinnor och barn är några exempel på problemområden. Att bidra till att främja kvinnors och barns grundläggande hälsa och trygghet på landsbygden är en viktig uppgift för det svenska biståndet. Detta arbete grundar sig i den zambiska regeringens nationella hälsostrategiska plan. Vi stödjer också olika systemförbättringar. Som ett exempel kan nämnas Sveriges ledande roll och kompetens i att stärka styrning, transparens och ansvarsutkrävande samt arbetet mot korruption inom hälsoministeriet. Detta arbete har varit avgörande för de framsteg som gjorts för att leverera hälso-och sjukvård.

Vi arbetar för att förbättra näringsintaget för 47 000 barn under fem år och för att nå ut med information om sexuella och reproduktiva rättigheter till unga kvinnor och män i landet. Målet är också att Sverige skall bidra till att utbildad personal assisterar vid uppåt 38 000 förlossningar.

Landsbygdsutveckling och företagande

Bristen på investeringar i kraftindustrin hämmar den ekonomiska utvecklingen i Zambia och missgynnar de fattiga. På landsbygden har endast ca 4,5 procent av hushållen tillgång till elektricitet och de allra flesta löser sitt energibehov med brännved eller träkol med negativ klimat- och miljöpåverkan som följd. 

Vi stödjer arbetet med en fortsatt utbyggnad av hållbar energiförsörjning för att skapa förutsättningar för sysselsättning och förbättrade levnadsvillkor, framför allt för landsbygdens fattiga.

Bristande tillgång till finansiella tjänster och till ren och förnybar energi minskar även möjligheterna till företagande och försörjning. Därför har vi bland annat som mål att bidra till att minst 30 000 småskaliga bönder får tillgång till finansiella tjänster.

För att uppnå en bred tillväxt i landet krävs bättre förutsättningar för landets småskaliga jordbrukare, då jordbruket är den sektor som sysselsätter flest människor. Utvecklingen inom lantbruket begränsas av dåligt fungerande marknadssystem. Dit räknas ineffektiva värdekedjor och begränsad tillgång till marknader, teknologi, kompetensutvecklingsmöjligheter och finansiella tjänster. Ensidiga och snedfördelade subventioner tränger ut näringslivets aktörer och verkar delvis hämmande på den nödvändiga diversifieringen av jordbruket till fler typer av grödor.

Inriktningen på vårt svenska samarbete är att arbeta med näringslivets aktörer för att ta bort hindren för företag att exempelvis nå ut till småskaliga jordbrukare med insatsvaror och finansiella tjänster, bedriva handel med dem och skapa fler arbetstillfällen. Nuvarande samarbete visar att det går att främja en inkluderande tillväxt genom samarbete med företag, trots de många utmaningar som finns i landet.

Parallellt ger vi stöd till ansvarsutkrävande, deltagande och inhemsk debatt om just jordbrukspolitiken. Sveriges stöd har bland annat bidragit till ökad kunskap och debatt om effekterna av subventionsprogrammen för uppköp av majs, och behovet av en reformering av programmen. Stödet till Zambia National Farmers Union är ett annat exempel där stödet bidragit till ökat deltagande och ansvarsutkrävande inom sektorn; medlemstalet i organisationen ökade med 70 procent mellan 2010 och 2012.

Demokrati, ansvarsutkrävande och mänskliga rättigheter

Starka demokratiska institutioner, ansvarsutkrävande, öppenhet, deltagande och minskad korruption är alla nödvändiga för en inkluderande tillväxt och för att fattiga människor ska kunna förbättra sina livsvillkor. Särskilt viktigt är det inhemska ansvarsutkrävandet och ansvarsfullt användande av resurser i Zambia. Sveriges stöd till ökad öppenhet och minskad korruption i den offentliga förvaltningen går främst till att stärka det inhemska ansvarsutkrävandet via civila samhället och ge stöd till utvecklingen av fri och oberoende media.  Ett resultat av Sveriges stöd är att flera organisationer runtom i landet ökat sitt ansvarsutkrävande och deltagande i nationella och lokala politiska processer, såsom konstitutionsprocessen.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />