Kvinnor under möte kring mikrofinansiering, östra Sudan (sidafinansierat projekt)

Kvinnor deltar i ett Sidafinansierat projekt, här under ett möte om mikrofinansiering i östra Sudan.

Foto: Frederik Frisell/Sida

sudan

Vårt arbete i Sudan

Uppdaterad: 25 maj 2018

Hållbar fred, förbättrade förutsättningar för god samhällsservice och en stärkt motståndskraft vid kriser och katastrofer – det är fokusområdena för Sidas utvecklingssamarbete i Sudan. De främsta målgrupperna är kvinnor, barn och ungdomar.

Sudan har fått omfattande humanitärt stöd under flera decennier, på grund av de utdragna konflikter som drabbat landet. Utvecklingssamarbetet har sedan landets delning år 2011 varit begränsat till ett fåtal projekt. I slutet av 2017 förändrades detta då regeringen beslutade om att stärka samarbetet med Sudan och landet kommer därmed få ett årligt bidrag på 200–250 miljoner kronor. Det gör att Sverige i dag är en av de större bilaterala givarna till Sudan.

Några av målen med utvecklingssamarbetet med Sudan är:

  • Att kvinnor och unga i högre utsträckning ska delta i landets fredsprocesser
  • Att lokalsamhällen ska utvecklas fredligt
  • Att såväl kvinnor, flickor och barn åtnjuter mänskliga rättigheter
  • Att lantbrukets produktivitet ökar
  • Att tillgång till vatten, sanitet samt förnybar energi ökar

Sveriges utvecklingssamarbete ska samtidigt bidra att det civila samhället och den offentliga förvaltningen stärks.

Förutsättningar för effektivt utvecklingssamarbete

I Sudan har konflikter, isolering och politik gjort att flera bilaterala givare valt att fokusera på humanitära behov, men har också begränsat möjligheten att främja långsiktig utveckling. Det finns få aktiva, oberoende internationella och lokala civilsamhällesaktörer. FN dominerar leveransen av såväl humanitärt stöd som utvecklingssamarbete. FN:s ansats i Sudan är dynamisk då Sudan gjorts till pilotland för verksamheter där humanitära och utvecklingssamarbetets verksamheter bättre ska samverka.

Hållbar fred

Konflikterna i Sudan har på senare tid ändrat karaktär och avtagit. Vissa framsteg har gjorts i den nationella fredsprocessen. Det råder en bräcklig vapenvila i Darfur samt i Södra Kordofan och Blå Nilen. Läget är dock fortfarande osäkert och svårförutsägbart och det finns därför stora behov av försoning och fredsbyggande. Kvinnor och unga är de som har drabbats hårdast i konflikterna i Sudan, samtidigt som förutsättningar för dessa grupper att delta i fredsprocessen har varit begränsade.

Sida ger sedan 2009 stöd till en UNDP-fond som bidrar till fred och försoning i lokalsamhällen i Darfur. Fonden ger stöd till lokala fredsinitiativ som främst genomförs av lokala organisationer. Samarbetsprojekt kring samhällsservice och förvaltning av naturresurser får stöd liksom insatser som utbildar kvinnor så att de kan få utökad inkomst. Sida stödjer också UNICEF:s insatser för barn i väpnad konflikt, vilket bland annat resulterat i att både regeringen och SPLM/N antagit handlingsplaner för barn i väpnad konflikt.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Skyddet av de mänskliga rättigheterna liksom respekten för rättsstatens principer har stora brister i Sudan. Möjligheterna för befolkningen, särskilt för kvinnor, att delta i demokratiska beslutsprocesser är begränsade. Det civila samhället och media hindras regelbundet från att verka. Situa¬tionen för kvinnor och flickor är särskilt svår. Traditionella värderingar, religiösa uppfattningar och lagstiftning gör det svårt för flickor och kvinnor att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Sexuellt och könsrelaterat våld och könsstympning är vanligt förekommande.

Sidas stöd till UNICEF stärker system för att förebygga och svara upp mot risker och utsatthet för pojkar, flickor och unga människor. Barn får bättre tillgång till psykosocialt stöd och barnvänliga miljöer, framförallt i konfliktområden. Samhällen, familjer, barn och tonåringar får kunskap som förhindrar exempelvis barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Särskilt fokus ligger på flickors utsatta situation. Programmet stärker också skyddet för kvinnor, framförallt de som har utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld, genom ökad kapacitet hos förvaltningens familje- och barnenheter.

Sidas nystartade stöd till UNFPA minskar mödradödlighet genom att främja sexuell och reproduktiv hälsa och familjeplanering samt genom att förebygga och hantera könsbaserat våld. Programmet stärker också den institutionella kapaciteten hos hälsovårdsministerier och det civila samhället i utvalda stater i Sudan.

Miljö, klimat, lantbruk och energi

För att bidra till miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling i Sudan verkar Sverige för ett mer hållbart nyttjande av naturresurser. Verksamheten stärker motståndskraften mot kriser, katastrofer och klimatförändringar genom att bidra till mer hållbar och ökad produktivitet i lantbruket, mer hållbar förvaltning av vattenresurser och sanitet samt ökad produktion av och tillgång till förnybar energi. Utvecklingssamarbetet förväntas bidra till tryggare livsmedelsförsörjning och att fler människor, särskilt kvinnor och barn, får sina näringsbehov tillgodosedda, men också till en ekonomisk tillväxt som gagnar hela befolkningen.

Detta område är nytt för Sida. Inledningsvis planeras insatser som ska komplettera det humanitära stödet för att stärka samhällets motståndskraft, livsmedelsförsörjning och möjlighet till förbättrad nutrition.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />