Virungabergen på gränsen mellan Rwanda och DR Kongo.

Foto: Johan Bergqvist

Rwanda

Vårt arbete i Rwanda

Uppdaterad: 7 juni 2018

Rwanda är ett land i stark utveckling med snabb ekonomisk tillväxt. Svenskt bistånd bidrar till att tillgodose att denna utveckling sker på ett miljömässigt hållbart sätt, och att de ökade resurserna även kommer de fattigaste till del. Sverige stödjer också det rwandiska civila samhället för att öka medborgarnas politiska inflytande och hjälpa dem att utkräva ansvar från politiker och andra beslutsfattare.

Sveriges bistånd till Rwanda går till många olika aktörer och genom många olika kanaler. Stöd ges till statens genomförande av större reformprogram såväl som till det civila samhället via enskilda organisationer och till Rwandas nationella universitet.

Enligt den svenska samarbetsstrategin med Rwanda 2015-2019 fokuseras biståndet till tre områden; miljö och klimat, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt marknadsutveckling och produktiv sysselsättning. Utöver dessa tre områden ges ett omfattande stöd genom det särskilda anslaget för forskningssamarbete.

Miljö och klimat

Rwanda är Afrikas mest tättbefolkade land. Befolkningstätheten gör att naturresurserna som livnär en stor del av befolkningen inte räcker till. Fattigdomen gör att nödvändiga åtgärder för att skapa en miljömässigt hållbar utveckling inte kan genomföras som önskat.

Sverige stödjer Rwandas ansträngningar att förvalta och utveckla sina naturresurser, bland annat Rwandas miljöministerium och dess arbete med miljöplanering och klimatanpassning. Vidare pågår ett samarbete mellan Lantmäteriet och Rwandas motsvarighet för ett effektivt genomförande av landets omfattande markreformen.

En flaskhals för Rwandas utveckling är den dåliga tillgången till förnybar elenergi.  Sverige stödjer därför en insats för produktion och distribution av småskalig vattenkraft och solenergi på den tättbefolkade landsbygden. 

Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Rwanda är formellt en politisk demokrati där beslutsfattarna väljs i allmänna och regelbundna val. Demokratin är dock mycket svag. Landet saknar en organiserad politisk opposition och har ett svagt civilt samhälle. Regeringspartiet Rwanda Patriotic Front har ett starkt grepp om statsmakten och en mycket stor dominans i parlamentet. Politiken präglas av en stark strävan efter att nå konsensus i beslutsfattandet på olika nivåer. Pressfriheten är begränsad och censur motiveras med att såren från folkmordet inte ska rivas upp.

Sverige har ett brett stöd till demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Sverige är en av de största givarna till organisationer i det rwandiska civila samhället, som arbetar för att öka medborgarnas politiska inflytande och hjälpa dem att utkräva ansvar från politiker och andra beslutsfattare. Stöd ges också, bland annat via FN, till statliga såväl som icke-statliga aktörer för genomförande av nyligt beslutade mediereformer och till att stärka journalisters kapacitet och kompetens.

Försoningsarbetet efter folkmordet är fortfarande en viktig del av utvecklingen i landet och en förutsättning för stärkt demokrati. Sverige stödjer flera organisationer som arbetar för att skapa förutsättningar för fredlig samexistens  i ett samhälle där förövare och offer lever sida vid sida. För att drabbade människor ska kunna gå vidare krävs objektiv information om vad som inträffade och fortsatt dialog.

En Sidastödd organisation arbetar bland annat med att stärka lärarnas förmåga att i skolan undervisa om folkmordets orsaker och konsekvenser, medan en annan skapar dialog över gränserna till DR Kongo och Burundi för att minska på spänningar och fördomar som underblåser fortsatta konflikter.

Rwanda bedriver en aktiv jämställdhetspolitik och har världens högsta kvinnliga deltagande i parlamentet – 64 procent. Siffrorna tenderar dock att dölja att traditionella patriarkala mönster lever kvar i samhället i stort. På lokal nivå är kvinnors inflytande och deltagande i det politiska beslutsfattandet fortfarande lågt. Sverige stödjer därför såväl statliga som icke-statliga aktörers arbete med att främja beteendeförändring och att stärka kvinnors egenmakt, både den ekonomiska och politiska.

Marknadsutveckling och produktiv sysselsättning

Rwanda genomgår omfattande ekonomiska reformer. En modernisering av jordbrukssektorn ska tillsammans med satsningar på IT, tjänstesektorn och turism bana väg för fattigdomsminskning och för framväxten av Rwandas nya ekonomi.

Det svenska stödet riktas främst till de allra fattigaste, i form av ett omfattande stöd till det nationella sysselsättningsprogrammet, NEP, som innehåller särskilda åtgärder för kvinnor och ungdomar. Stödet till NEP kombineras med samarbete med icke-statliga aktörer som arbetar med att främja produktiva jobb och entreprenörskap i landets allra fattigaste distrikt och med att underlätta tillgången till finansiella tjänster för människor som vill starta och driva småföretag.

Forskningssamarbete

Sverige arbetar långsiktigt med målet att stödja uppbyggnaden av Rwandas forskningsmiljöer på det nationella universitetet, University of Rwanda, (UR), som för några år sedan bildades genom en sammanslagning av sex statliga universitet. Förutom att detta skapar förutsättning för bättre kvalitet i universitets utbildningsverksamhet är inhemsk forskning viktig för att ge underlag för en evidensbaserad utvecklingspolitik.

Ett mål med stödet är att Rwanda på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet. Varje land har unika förutsättningar för utveckling och ekonomiskt tillväxt och därför är det centralt att varje land på olika sätt kan generera och upprätthålla expertis och kunskap inom centrala områden.

Det svenska forskningssamarbetet med Rwanda inriktas i huvudsak på:

  • Master- och doktorandutbildningar i samverkan med svenska universitet och högskolor;
  • Administrativa reformer av University of Rwanda
  • Infrastruktursatsningar, exempelvis  IT, bibliotek, laboratorier och inkubatorer

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />