Ett friskt korallrev vid Mafia Island, Tanzania.

WIOMSA studerar bland annat hur klimatförändringarna påverkar hav och kuster, och vilka anpassningsåtgärder som gör mest nytta.

Foto: I. Bryceson

resultatexempel

Marinforskning ska ge ny kunskap om klimatförändringar

Uppdaterad: 1 augusti 2017

Kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar miljön på land är idag relativt stor. Men när det gäller haven och kustområdena saknas fortfarande information. I över 20 år har Sida gett stöd till WIOMSA som forskar om de problem som kommer med klimatförändringar och miljöförstöring i västra Indiska oceanen.  

I över 20 år har WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association) bidragit till en ökad kunskap om havs- och kustmiljöerna i västra Indiska oceanen; en region som omfattar hela Afrikas östkust samt fem av västra Indiska oceanens ö-nationer. Klimatrelaterad forskning är däremot ett relativt nytt område. WIOMSA studerar hur klimatförändringarna påverkar hav och kuster, och vilka anpassningsåtgärder som gör mest nytta.

WIOMSA stödjer även tillämpningen av forskningsresultat i regionen, genom att omvandla dem till förvaltningsplaner för skyddade marina områden och för miljön i allmänhet. En viktig milstolpe på området var den första Regional State of the Coast Report som publicerades tillsammans med UNEP och betonar de utmaningar som regionens kustområden står inför, såsom överbefolkning, förorening och ett ökat antal stormar och översvämningar. Rapporten riktar sig mot beslutsfattare som har mandat att vidta åtgärder som kan skydda kustområdena i östra Afrika.

– Alla länder i regionen har sina egna prioriteringar, men utmaningar som kommer utav klimatförändringar är av gränsöverskridande karaktär. 2015 godkände regionens länder en gemensam regional strategi för klimatförändringar som täcker haven och kustområdena i regionen, säger Julius Francis, på WIOMSA:s sekretariat på Zanzibar i Tanzania.

Denna klimatförändringsstrategi som omfattar Nairobikonventionens område är ett partnerskap mellan regeringar, civilsamhället och den privata sektorn i regionen som syftar till att skydda ländernas gemensamma marina miljö.

WIOMSA har skrivit på ett memorandum med FN:s Nairobikonvention i genom vilket forskningsrådet bidrar med teknisk support. WIOMSA har tillsammans med UNEP och Nairobikonventionen identifierat ett antal prioriterade områden som kräver brådskande åtgärder, såsom anpassning till klimatförändringar, bevarande av biologisk mångfald, hållbar användning av marina resurser, utveckling av vattenbruk och förorening från landbaserade källor.

– Genom det Sidafinansierade programmet MASMA arbetar WIOMSA med de första fyra av dessa områden på olika sätt. Bland annat genom att erbjuda bidrag för forskning och kapacitetsbyggande och genom de olika partnerskap som WIOMSA är en del av, säger Julius Francis.

Mangroveträdens förmåga att klara av översvämningar eller ökad sedimentering är ett exempel på ett sådant forskningsprojekt. Här handlar det om att identifiera vilken sorts mangrove som bäst tål att planteras ut i de mest känsliga och sårbara områdena.

WIOMSA har också studerat kortsiktiga variationer i klimatet, och hur de hänger ihop med de långsiktiga förändringarna. Människorna i fattiga kustbyar är mer fokuserade på hur de ska klara morgondagen än hur det ser ut om fem år, förklarar Julius Francis.

– Forskare har studerat hur de förändrade regnmönstren hänger ihop med de stigande havstemperaturerna. Utifrån det ska man ta fram en modell som kan ge bönder information om huruvida regnen kommer i tid eller försenas. Havstemperaturernas påverkan på monsunvindarna är också något som studeras. Många fiskare vittnar nämligen om att det blir fler perioder med starka vindar, vilket minskar antalet dagar när de kan ge sig ut och fiska.

För att klimatforskningen ska kunna göra verklig skillnad behövs ett långsiktigt perspektiv på arbetet. Samarbetet mellan forskare och beslutsfattande institutioner behöver förbättras, så att den kunskap som tas fram faktiskt används när myndigheter tar beslut.

– Vi säger till de forskare som vi finansierar att tänka längre än att bara få sina resultat publicerade i en tidskrift. I en del av våra projekt har vi lyckats bra, och vi får gehör för den kunskap vi har som regionens ledande forskningsråd med den största portföljen klimatrelaterade projekt, säger Julius Francis.

Stöd till forskning om klimatförändringar, fiske och miljö

Sverige har i över 20 år gett stöd till marin forskning i Östra Afrika och har bidragit till uppbyggnaden av det marina forskningsrådet WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association) baserat på Zanzibar, Tanzania.

WIOMSA stödjer forskning i regionen västra Indiska Oceanen, som omfattar tio länder: Somalia, Kenya, Tanzania, Moçambique, Sydafrika samt önationerna Mauritius, Komorerna, franska Réunion, Seychellerna och Madagaskar.

Sveriges stöd till WIOMSA:s forskning om klimatförändringar, fiske och miljö i regionens kust- och havsmiljöer uppgår till totalt 103 miljoner kronor för perioden 2009-2017. En utredning om en förlängning av stödet pågår.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />