En kursdeltagare på  Securities Industry Training Institute får sitt diplom av VD:n för Nairobi Stock Exchange

En kursdeltagare på Securities Industry Training Institute får sitt diplom av VD:n för Nairobi Stock Exchange. Institutet bygger på lokala aktörers engagemang och erbjuder utbildning i kapitalmarknader för reglerare och andra marknadsintressenter.

Foto: IFC

resultatexempel

Innovativ värdepappersmarknad visar vägen för regional ekonomisk integration

Uppdaterad: 6 augusti 2014

För att Afrika ska utvecklas behövs långsiktigt hållbara investeringar i infrastruktur, husbyggen och mikrofinansiering för företag. Men en sådan utveckling kräver mycket pengar under lång tid. Därför har Sida finansierat ett program för att utveckla värdepappersmarknaderna i Afrika, och därmed stödja långsiktiga investeringar i ett antal länder och regioner.

Programmet ESMID är ett gemensamt initiativ mellan Sida, Världsbanken och det internationella finansorganet IFC. Syftet är att bidra till en finansiering av viktiga sektorer som infrastruktur, bostäder och mikrolån, genom att utveckla en välfungerande värdepappersmarknad samtidigt som man försökt tackla ”market failures”  på olika nivåer.

Investeringar i nämnda sektorer kräver mycket pengar under lång tid – ibland upp till 30 år – och regeringar och banker i Afrika har svårt att själva finansiera dem. Därför är utvecklingen av effektiva värdepappersmarknader, inte minst marknader för företagsobligationer, ett mer långsiktigt komplement till att samla in de pengar som behövs. Systemet går ut på att ett företag utfärdar en obligation – ett lån – till någon som vill investera pengar i den aktuella verksamheten. Investerarna, som köper obligationerna, lånar således ut pengar till företagen och projekten, mot ränta.

Ett pilotprojekt av ESMID har sedan 2006 implementerats i Afrika, med fokus på Östafrika. En obligationsmarknad i lokal valuta är ett bra sätt att mobilisera privat kapital och erbjuda det till produktiva sektorer som behöver dem. Men för att en obligationsmarknad ska fungera väl krävs att processen för att utfärda nya obligationer är snabb och effektiv, utan onödiga kostnader. Det behövs även någon som kan paketera obligationerna, liksom stödjande lagstiftning, tekniska plattformar, möjligheter till effektiv handel över nationsgränser samt sunda riktlinjer för investerare som ska köpa dem. Det här har varit en del av ESMIDs femåriga arbete, säger Alison Harwood, chef för Capital Markets och Corporate Governance på IFC/Världsbanken.

– Innan en obligation utfärdas till allmänheten så behöver den godkännas av en regleringsmyndighet och den processen har tidigare tagit väldigt lång tid. ESMID har arbetat tillsammans med reglerarna för att göra processen snabbare och säkrare, säger hon.

Arbetet har gett resultat: den tid det tar att godkänna en så kallad obligationsemittering har minskat från i genomsnitt 270 dagar i Östafrika till 60 dagar i Tanzania och 45 dagar i Kenya. De senaste fem åren har totalt 950 miljoner USD samlats in från företagens obligationsmarknader för att finansiera en rad olika projekt och företag.

För investmentbanken NIC i Kenya, har ESMID spelat en viktig roll för att få ett Capital Markets Authority (CMA) approval * för sin obligation Athi River Mining Equity Linked Note **.

– Att vara den första strukturerade produkten på Kenyas marknad har inneburit att det inte funnits någon företrädesrätt, vilket ledde till förseningar i att få godkännande, framför allt för att CMA var försiktiga med att godkänna emissionen. ESMID var emellertid vår medlare, då de förespråkade vissa förbättringar från vår sida och på samma gång förmedlade till CMA den enkelhet som erbjudandets struktur innebär och vikten av att godkänna den, för att fördjupa kapitalmarknaden, säger Irungu Nyakera, MD på NIC Capital.

 Att ge företag och regeringen bättre tillgång till kapital är inte bara bra för landets ekonomiska tillväxt, utan även för folk på alla samhällsnivåer, menar Evans Osano, ansvarig på IFC för ESMID-programmet i Afrika.

– En kvinna på Rwandas landsbygd kan till exempel dra nytta av bättre vägar som byggs och investeringar i vattenverk. En utvecklad företagssektor betyder fler jobb för henne och hennes barn, eller så kan hon låna pengar genom mikrolån för att starta upp ett eget företag, säger han.

Strategin för ESMID:s pilot i Afrika inkluderar hela den Östafrikanska regionen samt Nigeria i Västafrika, och siktar på att utveckla en välfungerande och enhetlig obligationsmarknad för Tanzania, Kenya, Rwanda och Uganda. En regional kapitalmarknad erbjuder större möjligheter för investerare samtidigt som den frigör mer pengar för att finansiera projekt.

Inrättandet av det regionala Securities Industry Training Institute är en del av detta regionala perspektiv. Institutet bygger på lokala aktörers engagemang och erbjuder utbildning i kapitalmarknader för reglerare och andra marknadsintressenter i de fyra länderna.

Samtidigt som ESMID har åstadkommit många positiva resultat så finns det fortfarande mycket arbete att göra. Fortsatt utbildning och kompetensutveckling är viktigt, inklusive ”live-demonstrationer” med företag som vill utfärda obligationer.

– Vi tror att människor lär sig mer om de får se med egna ögon och prova. När man förstår fördelarna, och ser andra investera, då blir man mer inspirerad att göra samma sak själv, säger Evans Osano.

 

* Capital Markets Authority är den myndighet som reglerar kapitalmarknader i Kenya.

**En Equity-Linked Note (ELN) är ett värdepapper, vanligtvis en obligation, som garanterar en värdeökning för investerarna.  

Fakta ESMID-programmet

ESMID (The Efficient Securities Markets Institutional Development) är ett gemensamt initiativ mellan Sida, Världsbanken och IFC för att utveckla institutionella värdepappersmarknader i Afrika. Programmet omfattar Östafrika-regionen med länderna Tanzania, Kenya, Rwanda och Uganda, samt Nigeria i Västafrika.

Sida finansierar programmet, vars kostnader uppgår till USD 5,5 miljoner. Programmet började 2007 och löper ut i juni 2012. Efter pilotfasen planeras ESMID fortleva som komponent i EAC:s regionala integrationsprogram – med eventuella möjligheter att skala upp initiativet till exempel över hela trepartssamarbetet i Afrika: EAC, COMESA och SADC.

Det internationella intresset för regional ekonomisk integration och obligationsmarknad har exploderat sedan ESMID-piloten drogs igång 2006. Östafrikanska samarbetsorganet EAC har tillsammans med Världsbanken initierat ett stort program i regionen som bygger på ESMID-programmets arbete och andra givare har också inspirerats på andra håll i världen.

ESMID har bidragit till flera resultat i Östafrika:

• Stödjande regleringsförändringar har implementerats i mottagarländerna för att göra det enklare att utfärda och handla med obligationer.
• Aktivt stöd till transaktioner, vilket har bidragit till att säkerställa regleringsgodkännande för de första ”värdeökningsförenade” obligationsemitteringarna i Kenya och Tanzania.
• Stöttat utvecklingen av en regional strategi och färdplan för kapitalmarknaden i Östafrika, samt initierat ett unikt projekt för att integrera struktur för affärsavslut på transaktionerna (clearing och settlement).
• Stöttat etableringen av ett regionalt självförsörjande institut (SITI) som har utbildat mer än 1800 deltagare om kapitalmarknader.
• Utvecklat ett ramverk för att utfärda regionala obligationer i Östafrika, vilket förbättrar flexibiliteten hos utfärdare och minskar kostnaden för utfärdandet.
• Betydande minskning av antalet dagar det tar att godkänna en obligationsemittering, från 270 till 60 dagar i Tanzania och 45 dagar i Kenya.
• Hjälpt den nationella pensionskommissionen PENCOM i Nigeria att utveckla nya riktlinjer för investeringar, vilka ska erbjuda större variationer i pensionfondsportföljer samt förenkla för ökade investeringar i icke-statliga obligationer.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />