Hettan och torkan gör att det ständigt är brist på vatten i flyktinglägret Daadab i Kenya. Kvinnor och barn väntar på en vattenleverans.

Somaliska kvinnor väntar på en vattenleverans i flyktinglägret Daadab i Kenya.

Foto: Gry Hjeltnes/Sida

Afrika

Regionalt samarbete i Afrika

Uppdaterad: 8 april 2015

Under 2000-talet har den ekonomiska tillväxten i Afrika ökat och demokratin stärkts, bland annat genom att fria val hållits i flera länder. Trots de stora resurstillgångarna finns dock en utbredd fattigdom. Förutsättningar för fattigdomsbekämpning skapas bäst på den nationella nivån. Frågor kring gemensamma regionala resurser griper över flera länder och de kräver istället regionalt samarbete.

Fred och stabilitet i regionen är en förutsättning för utveckling och fattigdomsbekämpning. Det är också avgörande för väl fungerande stater med demokratiska styrelseskick. Väpnade konflikter får ofta allvarliga regionala konsekvenser genom flyktingströmmar och ökad migration. Detta skapar i sin tur nya sociala problem som tär på naturresurser som odlingsbar mark, vatten och mineraler.

Sida arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sida stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

En utgångspunkt för att bidra till att skapa fred och säkerhet är ett nära samarbete med afrikanska organisationer. Genom att utveckla deras kapacitet att förebygga och hantera konflikter, kan de fungera som ett stöd och en plattform för dialog och bidra till hållbara regionala åtgärder. De regionala aktörerna (se faktaruta nedan) spelar också en viktig roll i att underlätta handel, framförallt genom att harmonisera länders regelverk och minska handelshindren.  Även civilsamhället spelar en viktig roll som samarbetspartner.

Söder om Sahara - vårt viktigaste uppdrag

I länderna söder om Sahara finns den största andelen fattiga människor. Idag beräknas en dryg tredjedel av Afrikas befolkning vara undernärd. Samtidigt är det dessa länder som är hårdast drabbade av aids-epidemin. Sjukdomen sprids över nationsgränser och därför är ett regionalt samarbete med prevention och behandlingsrutiner nödvändigt för att stoppa smittspridningen. De många hiv-smittade och aids-sjuka ställer stora krav på hälsosystemen. Sjukdomens effekter slår hårt mot både enskilda individer och länder, men också på regionen som helhet, dess ekonomi och framtidsutsikter. Antalet nyinfekterade människor i regionen var 1,5 miljoner år 2011, vilket är en minskning med 22 procent de senaste åren, men problemen är fortfarande stora. Sveriges bidrag till FN:s program UNAIDS regionala kontor har bland annat bidragit till att mer än 13 miljoner hiv-testats på två år och att 429 483 hiv-infekterade fått tillgång till bromsmediciner i Sydafrika (2012).

Demokratiarbete i norra Afrika

I Nordafrika och Mellanöstern är stärkt demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling istället övergripande mål för utvecklingssamarbetet. Relativt demokratiska val har (med svenskt stöd) genomförts i Egypten, Tunisien och Libyen, och yttrandefriheten och organisationsfriheten har på flera sätt ökat de senaste åren. Men utvecklingen går långt från rakt framåt och människorättsövergrepp pågår fortfarande. Det finns en risk att den demokratiska utvecklingen innebär en återgång till styrelseskick som tillåter begränsningar i yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Den konservativt religiösa dominansen bland många av ländernas folkvalda gynnar också en sådan förändring. Förhoppningarna om att det arabiska upproret skulle påverka fred och demokratiutveckling i övriga Afrika positivt har inte infriats.

Vatten och klimat gränsöverskridande områden

Afrikanska ledare ser en ökad integration och samarbete som en nödvändighet för att hantera och främja Afrikas utveckling, vilket bland annat resulterat i att flera regionala institutioner vuxit fram sedan 1990-talet. Vatten och skogliga ekosystem är exempel på gränsöverskridande naturresurser där det är viktigt att främja ett rättvist och hållbart utnyttjande. Merparten av Afrikas vattendrag delas av två eller fler länder, och cirka 77 procent av Afrikas befolkning bor inom gränsöverskridande floders avrinningsområden.

Klimatförändringar riskerar att slå hårt mot Afrikas jordbruk och öka pressen på naturresurserna. För att klara sin matförsörjning under de förändrade förutsättningarna kommer bönderna vara tvungna att anpassa sin produktion. I många av länderna söder om Sahara behövs dessutom bättre fungerande marknader, bland annat för att bönder ska kunna sälja sina produkter och även köpa säd, verktyg och gödsel för sin produktion. Lika viktigt är det att undvika överbetning och jordbruk i ekologiskt känsliga områden för att förhindra ökenspridning.

Sida ger också stöd till regionala forskningsinstitutioner för att stärka regionens kapacitet att utveckla forskning. Ett annat syfte är att ge forskare möjlighet att utveckla sin forskning och dela med sig av sina resultat över hela kontinenten. De flesta stora universiteten i Afrika medverkar i de regionala nätverk som Sverige stöder.

Utöver de länder där Sverige ska bedriva ett långsiktigt samarbete stödjer vi också många andra länder. I Sidas årsredovisning kan du se vilka de är och hur mycket pengar som utbetalats. 

Sidas viktigaste regionala samarbetspartner:

Afrikanska Unionen (AU) har en vision om att skapa ett integrerat och fredligt Afrika, driven av sina invånare. De arbetar aktivt för att bygga upp ett starkt partnerskap mellan regeringar, segment av civilsamhället, kvinnor, unga och den privata sektorn för att uppnå solidaritet och sammanhållning mellan alla invånare i Afrika. Sida här länge stöttat AU och centrala områden för det svenska samarbetet har varit att stärka AU:s arbete kring fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, handel och ekonomiskt samarbete samt institutionsbyggande. Alla afrikanska stater utom Marocko är medlemmar.
East African Community (EAC) har en vision om ett framgångsrikt, konkurrenskraftigt, säkert och politiskt förenat Östafrika. Deras mål är att bredda och fördjupa den ekonomiska, politiska, sociala integrationen för att kunna förbättra livskvaliteten för alla invånare i Östafrika. Centrala områden för samarbetet mellan Sverige och EAC är Victoriasjöinitiativet, arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter samt kapacitetsuppbyggnad. EAC består av Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda och Burundi.
The Economic Community of West African States (ECOWAS) vision är främja samarbete och integration inom ekonomi, sociala och kulturella områden vilket slutligen ska leda till etablerandet av en ekonomisk monetär union med en total integration av medlemsstaternas nationella ekonomier. Huvudområden som Sida stöttar i samarbetet med ECOWAS är arbetet med att förebygga konflikter, skapa ekonomisk integration, gemensam infrastruktur och delande av naturresurser mellan medlemsländerna samt den institutionella kapacitetsuppbyggnaden. Medlemmar är 15 stater i Västafrika.
Southern Africa Development Community (SADC) har en vision om att skapa ett regionalt samhälle som kan försäkra ekonomisk välbefinnande, förbättra levnadsstandarden, livskvaliteten, frihet, social rättvisa, fred och säkerhet för alla invånare i Södra Afrika. Huvudområden som Sida stöder är arbetet för att skapa ekonomisk integration, mänskliga rättigheter, demokrati, genus jämlikhet, hiv, aids och arbetet med att förebygga konflikter. SADC har 15 medlemsländer i östra och södra Afrika.
Intergovernmental Authority on Development (IGAD) är en regional ekonomisk organisation som samlar länderna på Afrikas horn - Etiopien, Eritrea, Djibouti, Uganda, Kenya, Sudan och Somalia. IGAD strävar efter att bli den främsta regionala organisationen för fred, välstånd och regional integration. Historiskt har organisationen arbetat mest med torka och andra naturkatastrofer, men idag har IGAD expanderat sin verksamhet inom områdena fred och säkerhet, livsmedelssäkerhet, infrastruktur och ekonomisk integration.

Sverige stödjer IGAD:s arbete att förnya och stärka sin roll som den främsta mellanstatliga organisationen på Afrikas horn. IGAD har en viktig roll att spela i de många pågående konflikterna i regionen, som i Sudan, Somalia och gränstvisten mellan Etiopien och Eritrea.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />