En läkare i Mali visar upp en solpanel som ska ge hans klinik miljövänlig energi.

En läkare i Mali visar upp en solpanel som ska ge hans klinik miljövänlig energi.

Foto: Abbie Trayler-Smith/Panos

mali

Vårt arbete i Mali

Uppdaterad: 29 mars 2018

Mali är ett av världens fattigaste länder som är utsatt för både klimatförändringar och instabilitet. Människorna är väldigt sårbara och de humanitära kriserna är återkommande. Svenskt bistånd ska bidra till att minska denna sårbarhet genom att stärka kontraktet mellan regeringen och landets medborgare och samtidigt minska risken för konflikter.

Sverige har haft bilateralt utvecklingssamarbete med Mali sedan slutet av 1990-talet, i huvudsak inriktat på följande områden:

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Mali är ett av världens fattigaste länder. Trots regelbundna fria och rättvisa val, som Sverige stödjer genomförandet av, är demokratin svag. Utbildningsnivån är mycket låg och få människor är medvetna om sina rättigheter. Traditionella maktstrukturer begränsar de svagas möjligheter att kräva sin rätt.

Sverige har ett särskilt fokus på kvinnors och flickors inflytande, säkerhet och lika möjligheter. År 2011 antogs en kontroversiell familjelagstiftning som var ett bakslag för kvinnors och barns rättigheter. Samtidigt har jämställdhet fått en viktig roll i landets fattigdomsstrategi och en nationell policy för jämställdhet har tagits fram.

Sverige ger stöd till flera organisationer i det civila samhället som arbetar för att stärka demokratin på lokal nivå samt ett program som drivs av UNICEF för att stärka barns och kvinnors rättigheter. Genom att öka människors kunskap om barnmisshandel, barnarbete och könsstympning av flickor skapas opinion för förändring. Tack vare svenskt stöd till en juristorganisation har kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld under konflikten 2012-2013 fått rehabilitering och juridiskt stöd.

Det är viktigt för att kunna planera och mäta resultaten av landets politik. Ett viktigt stöd går därför till statistikmyndigheten INSTAT:s samarbete med svenska Statistiska centralbyrån (SCB) för att stärka förmågan att producera och sprida tillförlitlig statistik.

Mänsklig säkerhet

Genom stöd till mediesektorn får Malis medborgare information om hur fredsprocessen. Det har lett till en ökad kunskap om konflikten och om betydelsen av dialog som metod för att lösa konflikter.

Som en följd av klimatförändringar och ökande befolkning så minskar tillgången till mark för jordbruk och bete. Sveriges stödjer därför arbetet med lokal konflikthantering vid marktvister vilket har bidragit till färre konflikter mellan boskapsuppfödare och bönder.

Miljö, klimat och motståndskraft

Fyra av fem malier försörjer sig på naturbruk (jord, skog, fiske och boskap). Endast en femtedel av marken är odlingsbar och i norr breder Saharaöknen ut sig. Problemen förvärras av ohållbar skogsavverkning. Sverige stödjer arbetet med att utveckla hållbara strategier och metoder för naturbruk, främst skogsbruk och fiske.

Här ingår GEDEFOR-programmet som ska bidra till att bevara skogen genom att flytta förvaltningen av skogens resurser från de centrala myndigheterna till lokala kommuner som representerar lokalbefolkningen. Människor får också lära sig biodling, djuruppfödning eller trädgårdsodling, vilket ger extrainkomster och bidrar till att skogen inte överutnyttjas.

Svenskt stöd inom skogsbruk och klimat har uppvisat positiva resultat. Bland annat har det bidragit till alternativa inkomstmöjligheter för kvinnor och att förbättra näringsstatusen hos kvinnor och deras familjer genom odling av grönsaker och mer varierad kost. Sverige har också gett en lånegaranti till maliska banker för att öka utlåning till kvinnliga företagare, och bidragit till en fond för klimatinvesteringar.

Sverige stödjer arbetet för att öka motståndskraften mot återkommande torrperioder för människor på landsbygden, med särskild inriktning på kvinnor och barn. Det rör sig om förbättrade och alternativa jordbruksmetoder, tillgång till vatten och sanitet.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />