mali

Utvecklingen i Mali

Uppdaterad: 22 maj 2015

Mali med rötter i 1300-talet har präglats av politisk stabilitet och goda relationer med grannländer. Efter tuareguppror och statskupp 2012 genomgår landet en djup kris.

Mali, med en yta mer än dubbelt så stor som Frankrikes, omfattar flera klimatzoner, från Saharaöknen i norr till relativt regnrika jordbruksområden i söder. Bara en tjugondel av landet utgörs av odlingsbar mark medan tre fjärdedelar av befolkningen försörjer sig på jordbruk och boskapsskötsel.

Återkommande torka under senare decennier har drabbat en betydande del av befolkningen, särskilt i norr. De nordliga regionerna befolkas av tuareger (som dock inte är i majoritet) och andra etniska grupper som araber, songhai och peul. Spända relationer mellan boskapsskötande nomader och bofasta bönder har utgjort en orsak till konflikter. Eftersatt utveckling i de nordliga regionerna vad gäller social service och infrastruktur, inklusive vatten, el och sanitet, har skapat missnöje och lett till att särskilt grupper inom tuaregsamhället ställt krav på självstyre för de nordliga regionerna.

Utbildningsnivån i Mali är mycket låg, bara drygt var fjärde invånare kan läsa och skriva. Landet tillhör världens allra fattigaste och nästan tre av fyra malier lever på mindre än två dollar om dagen. Undernäring och bristande sjuk- och hälsovård sänker medellivslängden till en av den lägsta i världen.

Flertalet kvinnor i Mali utsätts för könsstympning, som inte är förbjuden i lag. Befolkningstillväxten är mycket hög och barn säljs utomlands till tvångsarbete. Barnhandel kan numera straffas med upp till 20 års fängelse. En kontroversiell familjelag, som antogs 2011, stadgar att en hustru måste lyda sin make och att flickor har laglig rätt att gifta sig vid 16 år.

Mali har under det senaste decenniet framstått som ett gott exempel på ett land i Afrika där demokratin utvecklats i en region som präglats av odemokratiska maktövertaganden och gränsöverskridande konflikter. Återkommande val har genomförts men valdeltagandet har varit lågt. En politisk klass har dominerat maktapparaten. Korruptionen är omfattande och det finns betydande rättsosäkerhet med ett rättsväsende som också är korrupt och omfattande straffrihet.

Detta liksom eftersatt utveckling i de nordliga regionerna utlöste i början av 2012 ett nytt tuareguppror, följt av en ockupation av de nordliga regionerna av väpnade, islamistiska grupper och en statskupp. Norra Mali har sedan många år utgjort ett slags ingenmansland för organiserad brottslighet som bedrivit transit handel i droger, vapen och människor. Oroligheterna i norr tvingade hundratusentals människor på flykt och både rebellgrupper och den maliska armén gjorde sig skyldiga till övergrepp mot civilbefolkningen.

När islamisterna i början av 2013 planerade expansion av kontrollen söderut, ingrep Frankrike med en militär intervention med stöd av det internationella samfundet och återtog kontrollen av de nordliga regionerna.

En plan för framtiden

I slutet av januari 2013 antog Malis nationalförsamling en vägkarta för återupprättande av territoriets integritet och återgång till demokratiskt styre genom demokratiska val. Regeringen har presenterat en plan för ekonomisk och social återhämtning under 2013-14.

Förutom en lösning på den politiska krisen samt återupprättande av fred och säkerhet har Mali många utmaningar, bl.a. en ensidig exportindustri, som domineras av guld och bomull, ett jordbruk präglat av traditionella brukningsmetoder och låg produktivitet och en mycket hög befolkningstillväxt. Skogar och odlingsmarker överutnyttjas med allvarliga konsekvenser för en långsiktigt hållbar utveckling trots en betydande potential vad gäller tillgång till mark och vatten.

Malis fattigdomsstrategi är landets referensdokument för fattigdomsbekämpning. Efter statskuppen avbröt flertalet biståndsgivare stödet till regeringen och staten. Under våren 2013 har flertalet biståndsgivare återupptagit biståndet. Vid en internationell konferens i Bryssel i maj 2013 manifesterade det internationella samfundet ett starkt stöd för Mali och utlovade 3,2 miljarder EUR för återuppbyggnad och återupprättande av ett legitimt och demokratiskt styre efter genomförande av president- och parlamentsval under 2013.

Sveriges fokusområden i Mali:

  • Ekonomisk utveckling för fattiga
  • Demokratisk samhällsstyrning och social utveckling
  • Hållbar utveckling av naturbruk

Läs mer om Sveriges arbete i Mali.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />