I Westpoint, Monrovia, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

I Westpoint, Monrovia, utfördes ett effektivt informationsarbete under ebola-epidemin som ledde till ökad kunskap om viruset och bidrog till att smittspridningen minskade.

Foto: Marco Nilson

Liberia

Vårt arbete i Liberia

Uppdaterad: 5 februari 2016

Utveckling av jordbruk, privata sektorn och handel ska förbättra situationen för Liberias landsbygd. Vi stödjer också insatser för att bygga upp infrastrukturen och insatser mot könsrelaterat våld. Sida arbetar i samarbete med andra hjälporganisationer för utvecklad demokrati och mänskliga rättigheter.

Ebolautbrottet under 2014-2015 drabbade Liberia mycket hårt, där Sverige var ett av de länder som bidrog mest. Liberia är fortfarande en av världens fattigaste länder med en ung befolkning. När landet nu är förklarat fritt från sjukdomen fokuserar det bilaterala samarbetet på en fortsatt fredlig utveckling i landet, professionalisering av den offentliga och privata sektorn samt en ekonomisk utveckling som kommer de fattiga till godo.

Decentralisering och demokratisk utveckling

Ebolakrisen blottlade de stora klyftorna i landet. Den låga tilltron till myndigheter och staten på landsbygden var en bidragande orsak till att epidemin spred sig så snabbt. En viktig del i Sveriges nya biståndsstrategi för Liberia är därför att verka för en ökad decentralisering. Av tradition ligger makten i Liberia hos en liten minoritet starkt förankrad i huvudstaden Monrovia. Bristen på folkligt deltagande och ekonomiska orättvisor skapar problem.

I vår utvecklingsstrategi stödjer vi demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Makten måste delas mellan fler, decentraliseras och demokratiska strukturer ska byggas upp. En transparent, effektiv och ansvarsfull rätts- och säkerhetssektor byggd på demokratiska principer är en central del av Liberias väg mot fred, säkerhet och utveckling. Sverige stödjer utvecklingen av rätts- och säkerhetssektorn på flera områden, bland annat genom FN:s utvecklingsprograms upprättade fond samt genom ett bilateralt samarbete mellan den svenska Polisen och den kriminaltekniska enheten på Liberias nationella polis.

Inbördeskriget i Liberia tog slut 2003. Sedan dess har en stor del av utvecklingsarbetet gått ut på att bygga upp infrastrukturen igen. Sida har gett stöd till återuppbyggnadsarbetet via framför allt FN och civilsamhället. Många mindre projekt har gett konkreta resultat. I mitten av 2016 kommer FN:s fredsbevarande mission i Liberia att dra sig tillbaka efter 13 års närvaro i landet. Folke Bernadotteakademin har därför ett särskilt uppdrag i den kommande strategin att bidra till värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld genom insatser riktade mot bland annat polis och rättsväsende.

Ett fokusområde i den nya strategin för Liberia är också att stärka kapaciteten i den offentliga förvaltningen genom en så kallad civil service reform som syftar till att professionalisera yrkeskåren som är verksamma i landets offentliga förvaltning.

Ekonomisk utveckling och förbättrad infrastruktur

En av de största utmaningarna i Liberia idag är den mycket bristfälliga infrastrukturen, vilket också försvårade bekämpningen av ebolaepidemin. Genom stöd till både världsbankens infrastrukturfond och genom samarbete med Hifab stödjer Sida utbyggnaden och upprustandet av landets vägnät. På grund av den omfattande nederbörden Liberia upplever 6 månader om året är vägar i stora delar av landet otillgängliga och i mycket dåligt skick. Detta bidrar till en långsam utveckling på landsbygden. Sidas stöd till vägsektorn har varit väldigt lyckosamt och är en förutsättning för landsbygdsutveckling i Liberia. Vägar till marknader har förbättrats, nya marknader inrättats och broar har återuppbyggts. Det har också blivit lättare för landsbyggdbefolkningen att ta sig till sjukvård och skolor.

Landsbygden i Liberia är i fortsatt fokus under kommande strategiperiod. Lokala regeringstjänstemän har fått utbildning om sina demokratiska skyldigheter. Detta är viktiga steg för att återupprätta servicen på landsbygden. Majoriteten av landets befolkning får sin försörjning från lantbruk och fiske. Jordbruket ska utvecklas för att ge högre avkastning och ökade inkomster. Satsning på yrkesutbildning och vuxenutbildning ska öka handeln både inom landet och internationellt i syfte att öka de fattigas möjligheter till ökade inkomster, framför allt de unga.

Ett fokusområde i den nya biståndsstrategin är att främja förnybar energi. Liberia är ett av de ursprungliga länderna för Power Africa initiativet som varit mycket framgångsrikt. Andra viktiga delområden är att stärka förutsättningarna för en fri och rättvis handel. Detta görs bland annat genom en uppföljning av det goda stödet som Kommerskollegium har drivit med den liberianska regeringen inför anslutningen till WTO under 2015.

Förebygga sexuellt våld och ökad respekt för sexuell hälsa

Sexuellt och könsrelaterat våld är ett av de vanligast förekommande brotten i Liberia och en majoritet av de som utsätts är kvinnor och barn.  Därför prioriterar Sverige bland annat insatser mot könsrelaterat våld tillsammans med Liberias regering och sju FN-organ. Sverige har sedan 2010 bidragit med 50 miljoner kronor för att stödja dessa insatser. Programmet stöttar överlevare genom att bland annat erbjuda anpassad läkarvård, terapi och skyddat boende. En stor del av programmet handlar om preventiva åtgärder för att minska förekomsten av könsrelaterat våld vilket drivs genom att bland annat stödja Liberias polis och domstolar samt genom informationskampanjer.

I den nya strategin för Liberia prioriteras även arbetet för ökad respekt för sexuell hälsa i form av särskilda insatser för tillgång till sexualundervisning och tillgången till preventivmedel. Tonårsgraviditeter i Liberia är fortfarande vanligt vilket hindrar många flickor att gå färdigt skolan innan de bildar familj, och sålunda försvårar möjligheten för dem att ta sig ur fattigdom.

Samordning av givarinsatser

Ett stabilt Liberia är en grundförutsättning för att landet ska få avskrivning av sina skulder från Världsbanken  och Internationella valutafonden. Därför måste våra insatser stärka freden och demokratin.

Vårt bistånd till Liberia går i möjligaste mån genom FN , genom givargemensamma fonder för utvecklingssamarbete samt via internationella organisationer för att stödja regeringen och liberianska samarbetspartners. Regeringen har tagit fram en långsiktig strategi kallad Vision 2030, med målet att Liberia år 2030 ska vara ett medelinkomstland, samt en ny fattigdomsstrategi Agenda for Transformation (AfT), som är ett stort reformpaket som löper över en femårsperiod.

Inom ramen för den etablerade internationella dialogen om freds- och statsbyggande påbörjades 2011 ett arbete om särskilt stöd till sviktande och konfliktdrabbade stater. Det ramverk som togs fram kallas sammanfattande för New Deal  och syftar bland annat till att knyta samman politisk och ekonomisk utveckling, utifrån ett tydligt nationell ägarskap. New Deal implementeras i ett antal så kallade pilotländer, varav Liberia är ett. Sverige är tillsammans med USA partnerland till Liberia inom ramen för New Deal, vilket bland annat innebär ett gemensamt fokus på freds- och statsbyggande i syfte att stärka landets utveckling mot varaktig fred. Sveriges engagemang i New Deal har skapat utrymme för en stärkt dialog med Liberia och tillsammans med USA har man utvecklat ett utkast till ny struktur för samordning kring utvecklingsagendan.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />