David Wambua i Kenya

Kenya fick en ny och progressiv grundlag 2010. Sverige bidrar till landets reformarbete genom bland annat stöd till rättssektorn och arbetet för institutionella reformer som kan ge medborgarna tillgång till rättvisa och en god och effektiv förvaltning.

Foto: Trupti Shah

Kenya

Vårt arbete i Kenya

Uppdaterad: 12 september 2017

De främsta orsakerna till fattigdomen i Kenya är strukturella. Politiska institutioner som länge styrts av elitens intressen har bromsat den demokratiska utvecklingen. Korruption och straffrihet i Kenya är stora hinder för landets utveckling.

I Kenya pågår arbetet för att decentralisera den politiska makten och flytta den närmare invånarna, och stödet till decentraliseringen är en viktig del av Sveriges utvecklingssamarbete i landet.

Miljö och klimat

Kenya är beroende av sina naturresurser för landets inkomster och invånarnas överlevnad. Effekterna av klimatförändringarna såsom återkommande torka och katastrofer orsakar kostnader om cirka 500 miljoner USD per år, vilket motsvarar 2,6 procent av BNP. Det är därför viktigt att öka landets motståndskraft mot klimatrelaterade kriser.

Sverige stödjer bland annat ett program som genomförs av World Food Programme för att bygga kapacitet hos såväl den nationella regeringen, lokala regeringar och hushåll för att hantera de kriser som regelbundet drabbar torra och halvtorra områden. Det handlar bland annat om kontantöverföringar till utsatta människor, projekt för att öka tillgången till vatten och hitta nya jordbruksmetoder, samt stöd till lokala regeringar för att de ska kunna minska torkans negativa effekter.

Ökad tillgång till vatten är en prioriterad fråga i Kenya och Sverige har sedan decennier varit engagerad i arbetet för att människor ska ha god tillgång till rent vatten. För närvarande stödjer Sverige Water Sector Trust Fund som ska öka tillgången till vatten och sanitet, både på landsbygden och i urbana områden.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Sveriges arbete för att främja demokratin i Kenya sker genom stöd och samarbete med reformvilliga statliga institutioner. Sverige stödjer skatte-, revisions- och statistikmyndigheterna samt polisväsendet och kriminalvården, med utbildning och kapacitetsbyggnad, samt utsända långtidsrådgivare från motsvarande svenska myndigheter. Sverige ger sedan många år också stöd till reformer inom rättsväsendet.

Ett ökande tryck och hot mot det civila samhällets arbete ökar behoven av stöd till civilsamhället. Sida stödjer insatser för att stärka civilsamhällets röst, öka ansvarsutkrävandet, och öka respekten för mänskliga rättigheter. Stödet går främst genom Diakonia och Forum Syd som stärker civilsamhället i deras arbete för att övervaka myndigheternas arbete. Detta sker genom utbildning som ökar förståelsen för både myndigheters och civilsamhällets rättigheter och skyldigheter. Forum Syd stöder dessutom alternativa medier och ”artivism”; aktivism genom konstnärliga aktiviteter.
Inkluderande ekonomisk utveckling.

Trots en stark ekonomisk tillväxt i Kenya de senaste årtiondena fortsätter gapet att växa mellan den rika och fattiga befolkningen. Sveriges arbete är därför fokuserat på att människor som lever i fattigdom ska kunna ta del av den ekonomiska utvecklingen.

Jordbruket står för merparten av arbetstillfällena i landet och en stor del av Kenyas exportinkomster. Sverige ger bland annat stöd till ett nationellt jordbruksprogram som arbetar för att småbönder ska kunna öka sina skördar och få bättre tillgång till marknader för att sälja sina produkter. Programmet ska också stärka kvinnliga bönders ställning så att de får bättre inkomster, samt göra jordbruket mer attraktivt för ungdomar och på så sätt minska migrationen till städerna. Sverige arbetar även med garantier för att möjliggöra lån till småbönder och entreprenörer, främst inom jordbruk och energi, som annars hade haft svårt att få tillgång till kapital och stöd.

I samarbete med bland andra Tetra Laval arbetar Sverige med att stärka mjölkböndernas ställning och inkomster genom att ge bönderna möjlighet att sälja sina produkter på nya marknader, utbilda bönderna i produktutveckling och ge möjlighet till finansiering. Samarbetet är ett så kallad Public Private Development Partnership (PPDP) och förväntas leda till förbättrade inkomster för 30 000 fattiga mjölkbönder, hälften kvinnor och hälften män.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />