En man och två kvinnor på väg till Arbegona Awasa i Etiopien

Bambuodlare i Sidama-regionen blir självständiga leverantörer, kan skala upp sina odlingar, få lån vid behov och tjäna pengar tack vare stödet från fonden Powering Agriculture.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

Etiopien

Vårt arbete i Etiopien

Uppdaterad: 22 maj 2015

Samarbetet med Etiopien fokuserar främst på insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter men vi ger även stöd till ekonomisk och social utveckling.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Att stödja demokratisk utveckling i Etiopien är en utmanande balansakt. Det politiska utrymmet är inskränkt och möjligheter att arbeta med medborgerliga och politiska rättigheter begränsat. Samarbetet med civilsamhället har försvårats på grund av den lagstiftning som bland annat reglerar internationell finansiering till lokala organisationer.

Sverige stödjer dels ”rena” demokratisinsatser genom FN:s utvecklingsfond UNDP för uppbyggnad av nationella demokratiska institutioner och dels civilsamhällesorganisationer (CSO) vars verksamhet också bidrar till att främja barn, ungdomar och kvinnors rättigheter. Vårt samarbete sker huvudsakligen utanför statliga kanaler.

Inom området demokrati och mänskliga rättigheter stödjer vi idag fem program:

 • Stödprogram till det civila samhället, ett gemensamt givarprogram för att stärka organisationernas kapacitet
 • Jämställdhetsprogram för att stödja kvinnor och barns rättigheter genom att stärka kvinnor och flickors ekonomiska egenmakt och minskat könsrelaterat våld, som könsstympning
 • FNs givargemensamma program för jämställdhet och kvinnors egenmakt
 • Samarbetsprogram för civilsamhällesorganisationer som fokuserar på sociala och ekonomiska rättigheter
 • Program för nationella demokratiska institutioner för att stödja medborgerliga och politiska rättigheter

 Ekonomisk utveckling

För att Etiopien ska komma ur fattigdomsfällan krävs långsiktiga strategier för att utveckla landets främsta sysselsättning, jordbruket. Där krävs en allmän effektivisering i kombination med en stimulans för ökat entreprenörskap. Gamla mönster måste brytas för att skapa en mer dynamisk ekonomi.

Ambitionen att fortsatt hålla en hög tillväxttakt utmanas av hög inflation, låg utbildningsnivå och ett på flera sätt ogynnsamt affärsklimat som leder till låg nivå av utländska investeringar. Vårt stöd är utformat för att främja ökad sysselsättning och inkomstmöjligheter för fattiga människor genom utveckling av den privata sektorn, inklusive jordbruket. Vidare arbetar vi för att stärka kvinnornas ekonomiska egenmakt, bidra till ett förbättrat företagsklimat och till att stärka rätten till land.

Exempel på insatser inom detta är område är:

 • Stöd till etiopiska handelskammare för en bättre dialog mellan den privata och offentliga sektorn
 • Stöd till kvinnlig företagsamhet
 • Stöd till tryggad livsmedelsförsörjning genom lokal marknadsutveckling, möjlighet till ökade inkomster och förbättrad jämställdhet
 • Stöd till ut lantmäteriutbildning för att säkra människors rättigheter till land på landsbygden.
 • Stöd till reformer som gynnar investeringsklimatet för privata sektorn.

Social utveckling

Inom hälsosektorn i Etiopien har vi valt att prioritera riktade milleniemålsinsatser via FN-systemet. Vi fokuserar på barns och kvinnors rättigheter liksom jämställdhet och arbetar på området för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för en förbättrad mödravård. Framsteg inom Etiopiens sociala sektor är betydande på många sätt och det finns en stark politisk vilja till förändring, särskilt vad gäller mödrars och barns hälsa. Fortfarande är dock Etiopien ett av de länder i världen som har den högsta mödradödligheten. Trots ambitiösa satsningar bedöms inte Millenniemål 5 (minskad mödradödlighet med 75 procent till 2015) kunna uppnås. 

Att ha tillgång till barnmorskor och förlossningsvård spelar en avgörande roll för att minska mödradödligheten. Sida stödjer via FN:s befolkningsfond (UNFPA) ett program för mödra- och spädbarnshälsovård. Fler barnmorskor utbildas och utbildningen sker i dag på över 30 skolor, vilket gjort att antalet barnmorskor har fördubblats de senaste åren. Vi stödjer också etablering av fistula*-kliniker ute i landet.

Det svenska stödet via UNICEF till programmet grundskoleutbildning och jämställdhet avslutades i slutet av 2012. Insatsen fokuserade på flickor och utsatta barns möjlighet till skolgång. Mycket goda resultat har redovisats inom programmet.

Forskning

Stöd till högre utbildning och forskning ses som en av flera viktiga förutsättningar för demokratisering. Syftet är att främja forskning och forskarutbildning, utveckla institutionell kapacitet för att stärka universitetssystem och högre utbildning. Avsikten är att Etiopien på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet.

Varje land har unika förutsättningar för utveckling och ekonomiskt tillväxt och därför är det centralt att varje land på olika sätt kan generera och upprätthålla expertis och kunskap inom centrala områden.

Det svenska stödet till Addis Abeba universitetet för forskning inom den sociala sektorn är viktigt för att öka kapaciteten, och följer de behov som finns fastlagda i Etiopiens utvecklingsplan. Forskningens inriktning har förändrats till att fokusera på tematiska områden, inklusive livsmedelsäkerhet och folkhälsa.

Exempel på Sida-finansierat stöd:

 • Master- och doktorandutbildningar vid Addis Abebas universitet i samverkan med svenska och internationella partners
 • Forskning om smittsamma sjukdomar som  till exempel tuberkulos vid Armuer Hansens forskningsinstitut I Addis Abeba

Mer om forskningssamarbetet.

* Fistula är en komplikation som kan uppstå när unga kvinnor ska föda barn och fostret fastnar och orsakar skador i underlivet, så kallad  fistlar. Könsstympning och det faktum att 90 procent av kvinnorna föder hemma utan utbildad personal är orsaken till att fistula är utbrett i Etiopien.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />