Patient som väntar i en klinik i Hombo.

Maisha Ngendo, en av Kongos många internflyktingar.

Foto: Ramon Sanchez Orense

demokratiska republiken kongo

Vårt arbete i Demokratiska Republiken Kongo

Uppdaterad: 31 mars 2016

Fattigdomen i DR Kongo är djupt rotad och spridd i hela landet och därtill pågår sedan mer än 20 år tillbaka väpnande konflikter framförallt i de östra delarna. Instabilitet och utbredd fattigdom gör människor extremt sårbara och de humanitära kriserna är återkommande. Sidas arbete fokuserar på några av grundorsakerna till konflikterna och utvecklingshindren, där främjande av jämställdhet och kvinnors rättigheter är en svensk profilfråga.

Sveriges långsiktiga mål i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) är att verka för demokrati, minskad fattigdom, förbättrad hälsa och frihet från våld. Att stärka t.ex. rättsväsendet och det kongolesiska civila samhället liksom att förbättra tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa är nödvändigt för att kunna långsiktigt utveckla DR Kongo.

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

En provisorisk författning satte stopp för kriget i landet 2003, men oroligheter fortsätter i många delar av landet. Fria, nationella val kunde hållas 2006 och 2011 var det åter dags för val av president och parlament. Sverige var med och bidrog till processen i form av valstöd. Nästa nationella val ska enligt plan hållas i november 2016.

Sida verkar för att stärka kapaciteten inom det kongolesiska rättsväsendet och bidra till ökad respekt för politiska och civila rättigheter. Många brott mot de mänskliga rättigheterna förblir ostraffade. Det är följden av att rättssystemet fungerar dåligt och att korruptionen är utbredd. Sida verkar för att bygga upp och stödja de rättsliga processerna, exempelvis när det gäller stöd till brottsoffer, åklagare, domstolar och fängelser. Sverige ger stöd till rättsektorreform tillsammans med EU och Belgien samt till främjandet av mänskliga rättigheter genom civilsamhället.

Kvinnor drabbas mycket hårt av både ojämlik utveckling och konflikter och sexuellt våld är vanligt i konfliktområden. Att förbättra kvinnors situation och stärka deras rättigheter och röst står högt på dagordningen inom ramen för stödet till DRK. Här samarbetar Sida med lokala och många internationella organisationer som till exempel International Alert, bl.a. med att stärka kvinnors roll och röst i kommande val.

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

Sverige arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom ett stöd till kvinnors småskaliga gränsöverskridande handel genom International Alert. Inom ramen för programmet ges kvinnor från DRK, Rwanda och Burundi information om marknadspriser (bl.a. genom utvecklandet av kooperativ) samt utbildas i läsförståelse och handel. Parallellt utbildas personal vid gränskontrollerna (immigration, polis, tull etc.) i kvinnors rättigheter och kvinnornas makar i jämställdhet och positiv maskulinitet.

Sverige verkar också för ett miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk. Insatser inriktas på att öka produktivitet och avkastning, men på ett hållbart sätt. Det behövs också större möjligheter för befolkningen att få avsättning för sina produkter.

Förbättrad grundläggande hälsa

Sverige ska verka för en förbättrad tillgång till hälsovård av god kvalitet i DR Kongo eftersom det på ett avgörande sätt kan bidra till minskad fattigdom och förbättrade levnadsvillkor. Särskilt fokuserar Sverige på att öka tillgången till integrerad primärhälsovård för de mest utsatta mödrarna, barnen och ungdomarna.

Hälsoindikatorerna i DR Kongo är alarmerande, och Sverige stödjer därför i första hand grundläggande primärhälsovård med särskild tonvikt på sexuell och reproduktiv hälsa. Insatser kopplade till säkra graviditeter och förlossningar får särskild prioritet eftersom både mödra- och barnadödligheten är hög. Till detta ingår även informationsinsatser för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna (SRHR) för kvinnor och män, och särskilt för ungdomar.

Det svenska utvecklingssamarbetet med DR Kongo inriktas också på att förebygga och stödja vård och behandling av människor som utsatts för sexuellt våld och könsrelaterat våld. Sverige gör så med ett brett SRHR perspektiv som omfattar bland annat tillgång till preventivmedel, sexualundervisning och en tydlig koppling till övergripande jämställdhetsarbete.

Sedan flera år har Sverige stöttat ett långsiktigt uppbyggande av DRK:s hälso- och sjukvårdssystem samtidigt som Sverige också är en stor bidragsgivare till bekämpandet av akuta humanitära kriser som t.ex. mässlings- och kolerautbrott. Det svenska hälsostödet kanaliseras framförallt genom Unicef och UNFPA.

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld                      

Brist på mänsklig säkerhet är ett utbrett problem i DRK, inte minst i det konflikthärjade östra delarna av landet där ett 70-tal väpnade grupper är baserade. Samtidigt har ca 110 000 soldater och 32 000 barnsoldater demobiliserats mellan 2004-2012. Uppskattningsvis finns ca 4 000 barnsoldater kvar.  Könsrelaterat våld – såväl konfliktrelaterat som mäns våld mot kvinnor i hemmet – är utbrett och normaliserat. Antalet internflyktingar och flyktingar ligger kvar på höga nivåer med risk för ytterligare ökningar i och med kriser i regionen.

En viktig del av svenskt utvecklingssamarbete i DR Kongo är därför att stödja freds- och statsbyggande processer. Fokus ligger på konfliktlösnings- och försoningsinitiativ på lokal nivå, samt att återintegrera både barn som tidigare varit associerade med väpnade grupper samt människor på flykt.

FN:s resolution 1325 om kvinnors rätt till medbestämmande i fredsprocesser spelar en viktig roll i detta arbete. En Sidastödd rapport genomförd av Kvinna till Kvinna och International Alert visade att kvinnors inflytande i fredsprocessen 2013 varit näst intill obefintlig. Ökad jämställdhet, lika rättigheter och ett större inflytande över politiken är därför ett viktigt mål för Sidas jämställdhetsarbete i DR Kongo.

Humanitärt stöd

Det mesta av Sidas humanitära stöd till DRK går via FN-systemet och internationella enskilda organisationer, t.ex. Internationella Rödakorskommittén, Läkare utan gränser, Norska Flyktingrådet och Oxfam. Därutöver finns en av FN administrerad fond som handhar ca 11 % av det totala humanitära stödet till DRK. 

I det fortsatta arbetet kommer Sverige att stötta initiativ som syftar till att koppla samman utvecklingsprogram med humanitära insatser och återuppbyggnadsansatser i krisrespons. Positiva exempel där utvecklingsstöd minskat de humanitära behoven finns t.ex. inom hälsa och sysselsättningsprogram. Sverige fortsätter dessutom att kräva konkreta framgångar för bättre integrering av jämställdhet och skydd hos Sidas elva samarbetspartner och inom det bredare humanitära samhället, framförallt genom dialog i samordningskretsen. 

Genom FNs humanitära samordningsorgan OCHA stödjer Sida den humanitära responsen i sin helhet, samt lokala och internationella organisationer. Flera miljoner personer i DRK behöver humanitärt bistånd, där barn och kvinnor är mest utsatta bl.a. genom epidemier och kronisk undernäring.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />