Sidas hantering av korruptionsmisstankar

ÅRSRAPPORT 2017

Publication date:
2018-04-19
Language:
Swedish
Description:
Under 2017 har Sida mottagit 262 anmälningar om korruption eller oegentligheter, vilket är den högsta siffran sedan statistiken började sammanställas 2007. Sida har under 2017 ställt återkrav i 108 fall till ett sammanlagt belopp om ca 44 miljoner kronor. Utredningsgruppens bedömning är att den stora ökningen av anmälda misstankar beror på en större medvetenhet om vad som ska rapporteras och hur rapportering ska ske. Den stora ökningen av antal anmälningar för 2017 beror framförallt på att Sidas samarbetspartners rapporterat till Sida i större utsträckning. Sida lägger stor vikt vid att samarbetspartner arbetar förebyggande mot korruption, att de löpande informerar Sida om korruptionsmisstankar samt att de uppvisar kapacitet att hantera korruptionsfall, vilket framgår av Sidas avtal. Sida lägger överlag även stort vikt vid att Sidas avtalspartners löpande utvecklar och anpassar uppföljningsmetoder utifrån erfarenheter och lärdomar för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen.

PDF image