Utvärdering och uppföljning av systemrevision av PMU 2014 - Slutrapport

Publication date:
2014-12-19
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:65
Language:
Swedish
Authors:
Leif Danielsson , Sarah Gharbi , Tomas Mathiesen
Description:
Utvärderingen har haft som syfte att följa upp systemrevisionen som genomfördes på PMU 2010 och särskilt granska de åtgärder som har implementerats av PMU. Uppföljningen har speciellt fokuserat på ett antal åtgärder inom områdena avtalsrevision, internkontrollplan, kompetens, relationer/ansvarsfördelning och kapacitet samt rapportering och relevans. Det framgår att ett stort förändringsarbete har genomförts på PMU sedan 2010 och speciellt under perioden 2012-2014. Ett antal system har utvecklats och implementerats vilka bedöms relevanta och systematiska. Flertalet av dessa har varit i bruk under en kort tid varför effekter och genomslag i stort är svårbedömda. Även samarbetet mellan PMU och deras svenska partners, Pingstförsamlingarna, har granskats och det framgår att församlingarnas roll i trepartssamarbetet med de lokala partners har betydelse för projektverksamheten.

PDF image