1993/3 Save our Soils - Evaluation of Support to Soil Conservation in Africa

1993-03-01

Publication
Author:
Jan Eriksson, William Critchley and Elisabeth Michanek
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Jorderosion är ett allvarligt problem i de länder i Afrika som är benägna att långa perioder av torka följt av kraftiga regn. Befolkningen är i allmänhet koncentrerad till den bördiga mark som hotas av ökande överbetning och över odlingen. Under 70-talet inledde SIDA omfattande stöd till ett framgångsrikt markvård projekt i Kenya som hjälpt till att hejda erosion och öka skördarna FATTAT lokala småbrukare. En regional markvård program - RSCU - inleddes 1982 med syfte att sprida de idéer som utvecklats i Kenya till andra länder i regionen. De mest effektiva komponenterna i markvård programmet har varit utbildning och personalutveckling. Genom regionala seminarier och studiebesök, har ett värdefullt nätverk för utbyte av erfarenheter byggts upp inom regionen. Den regionala Soil Conservation Unit har också bidragit till pilot jordbevarande projekt i Tanzania. Uganda och Zambia. Under den kommande perioden bör en strategi för att göra det möjligt för länderna i regionen att införa program jordbevarande upprättas. Andra områden såsom förbättrad djurhållning, växelbruk och diversifiering av grödor bör få mer resurser i det fortsatta arbetet på enheten.pages:72