Granskning av Sektionen för utvecklingssamarbete i La Paz

Publication date:
2003-04-10
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2003:2
Language:
Swedish
Authors:
Wiveca Holmgren , Thorbjörn Bergman
Description:
Syftet med granskningen har varit att analysera och bedöma Sidas interna styrning och kontroll vid sektionen för utvecklingssamarbete i La Paz (ambassaden), att granska att den verksamhet som bedrivs vid ambassaden ligger i linje med Sidas regelverk och att lämna förslag till förbättringar inom dessa områden. Granskningen har bl.a. visat att Sidas regler för projektcykeln har tillämpats på ett tillfredsställande sätt, men att det finns behov av mer handlingsinriktade anvisningar för handläggarnas agerande i samband med givarsamordning och av tätare besök från Sida i Stockholm för stöd till handläggarna i projektcykelns olika faser.

PDF image