Terms of Reference and Policy for the Internal Audit at Sida

Decmber 1999

Publication date:
2003-05-28
Series:
POM Working Paper
Language:
English
Authors:
Department for Evaluation , Internal Audit (UTV)
Description:
Internrevisionen vid Sida är en oberoende, informationssäkrande och konsultativ verksamhet, som är utformad för att tillföra mervärde och förbättra Sidas verksamhet. Internrevisionen skall, på uppdrag av styrelsen, bistå Sida i att uppnå sina mål genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat tillvägagångssätt för att granska, värdera och förbättra effektiviteten i den interna styrningen och riskhanteringen. Intern styrning är en process som involverar ledning och personal och som syftar till att med rimlig säkerhet uppnå: - en effektiv verksamhet enligt de av riksdag och regering uppsatta målen; - efterlevnad av för verksamheten tillämpliga föreskrifter och regeringsbeslut; - en tillförlitlig återrapportering av resultat. I en effektiv verksamhet bör måluppfyllelse mätas, kvalitén säkras, myndighetens resurser användas effektivt, tillgångarna skyddas och myndighetens intressen främjas.

PDF image