Opinion-03 En rapport om biståndsopinionen i Sverige

Publication date:
2004-04-28
Language:
Swedish
Description:
Ända sedan 1975 har SCB på Sidas uppdrag undersökt svenskarnas attityder till internationellt utvecklingssamarbete, eller bistånd som det också kallas. I de tidiga undersökningarna har "biståndsviljan" stått i fokus. Men på senare år har också andra frågor om utveckling, fattigdomsbekämpning och globala samband funnits med i undersökningarna. I denna rapport presenteras ett antal sådana frågor, som ger en bild av hur svenskarna ser på förutsättningarna för utveckling. Dessutom presenteras undersökningsresultat om attityder till bistånd, bilden av hur det ser ut i fattiga länder och vilka uttryck för intresse och engagemang som finns bland de svarande. I slutet av rapporten finns också ett avsnitt om svenskarnas inställning till och kunskap om de så kallade milleniemålen för fattigdomsminskning.

PDF image