Landsbygdsutveckling Sammanfattning av erfarenheter och prioriteringar inom naturresurssektorn

Publication date:
2004-10-13
Language:
Swedish
Description:
Detta är ett av fyra liknande positionspapper skrivna inom avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR) under tiden 1997-1999 som underlag för en process att utarbeta en sammanhållen policy för Sidas verksamhetsgren naturbruk. De andra tre dokumenten berör hållbart jordbruk, skogsbruk och integrerat vattenresursutnyttjande. Oundvikligen finns viss överlappning mellan dessa fyra bidrag som kan ses som en helhet. Särskilt dokument om metodik för landsbygdsutveckling bör läsas tillsammans med vart och ett av de tre andra. Landsbygdsutveckling är ett vitt begrepp som omfattar en stor del av Sidas verksamhet och som därför är långt ifrån ett ansvar endast för NATUR. Det finns inom Sida en mångfald av ansatser som gör anspråk på att falla under denna rubrik, och ett större arbete skulle krävas för att i ett dokument av dett slag täcka in dem alla. Vi har därför avstått från att behandla all Sidas verksamhet på detta område utan begränsat oss till naturresurssektorn. Vi har gjort detta i full vetskap om att det finns flera gemensamma nämnare för Sidas arbete landsbygdsutveckling inom alla sektorer som bör lyftas fram och tydliggöras i ett framtida metodarbete.

PDF image