Organisation Cultures at Sida

Internal Audit

Publication date:
2004-11-30
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2004:5
Language:
English
Description:
Rapporten innehåller en beskrivning och analys av organisationskulturen på Sida. Rapporten bygger på fallstudier på fyra olika Sida-enheter - två ambassader med full delegation och två enheter på Sida i Stockholm. Workshops har genomförts på dessa enheter, vilka kompletterats med intervjuer. Dessutom har dokumentanalyser och en enkätstudie genomförts. Analysen visar bland annat att Sida-kulturen präglas i hög grad av konsensus där kompromisser värderas, att inom Sida finns stora möjligheter till individuellt lärande men att det mer systematiska organisatoriska lärandet är eftersatt.

PDF image

Download:
220,81 KB