Landstrategierna och miljön

Publication date:
2005-06-22
Language:
Swedish
Author:
Anders Ekbom
Description:
Landstrategierna är ett viktigt verktyg för att fokusera det svenska biståndet på en miljömässigt hållbar utveckling. En väl genomförd miljökonsekvensbedömning på strategisk nivå anger om ett samarbetsland i väsentliga avseenden står inför en utveckling som är miljömässigt hållbar, vilka de kritiska frågorna är för landet och vad Sverige bäst kan bidra med. Den svarar på frågor om kopplingar mellan miljö och ekonomisk tillväxt, mellan miljö och fattigdom, vilka direkta miljöinsatser som är viktigast och vilka miljöaspekter som måste beaktas i allt det övriga internationella samarbetet, det som inte är direkt miljöinriktat. Rapporten går igenom hur miljöaspekter integreras i 17 olika landstrategier. Författaren ger sin syn på hur Sida lever upp till ambitionerna när det gäller hanteringen av miljöaspekter i landanalyser och landstrategier, hur tydliga UDs krav är, samt vad som kan göras för att öka kvalitén på landstrategierna.

PDF image

Download:
3,38 MB