Sida och tsunamin 2004 - En rapport om Sidas krisberedskap

Publication date:
2005-11-28
Series:
Sida Studies in Evaluation
Series number:
2005:1
Language:
Swedish
Authors:
Fredrik Bynander , Lindy M. Newlove , Britta Ramberg
Description:
Tsunamikatastrofen i december 2004 prövade krisberedskapen i det svenska samhället. Rapporten beskriver och analyserar Sidas hantering av katastrofen. Studien, som baseras på intervjuer inom och i Sri Lanka, har genomförts av Crismart, nationellt centrum för krishanteringsstudier på uppdrag av Sidas sekretariat för utvärdering och internrevision. Den visar att Sida i huvudsak bestod provet och både fattade snabba beslut om bidrag och om personalstödjande åtgärder. Samtidigt pekar studien ut ett antal tänkbara svagheter i Sidas organisation som kan orsaka problem vid framtida, större och mer komplicerade katastrofer samt föreslår förbättringar.

PDF image