Granskning av Sidas hantering och kvalitetskontroll av konsultfakturor

Publication date:
2006-01-16
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2005:6
Language:
Swedish
Author:
William Stannevik
Description:
1.2 GRANSKNINGENS SYFTE - Att bedöma om Sidas har ändamålsenliga rutiner för att hantera och kontrollera konsultfakturors kvalitet före utbetalning och bokföring. 1.3 GRANSKNINGENS MÅL Internrevisionen har: - Granskat efterlevnaden av Sidas rutiner för att hantera och kontrollera konsultfakturors kvalitet. - Granskat de operativt ansvarigas kännedom om och tillgång till dessa rutiner. - Granskat ändamålsenlighen av Sidas intern kontroll vad gäller hanteringen och kvalitetskontrollen av konsultfakturor

PDF image