Institutionsutveckling skapas inifrån - Lärdomar från konsulters erfarenheter av stöd till formella och informella regler

Publication date:
2006-01-20
Series:
Sida Studies in Evaluation
Series number:
2005:3
Language:
Swedish
Author:
Lage Bergström
Description:
Institutioner - formella och informella beteenderegler - är nyckelfaktorer i utvecklingsprocessen. Men att förändra formella och informella regler är svårt. Vad kan en utomstående biståndsgivare göra? En grupp erfarna biståndskonsulter identifierar sex kritiska faktorer för framgångsrikt stöd: 1) genuin vilja till förändring i landet själv; 2) lösningar bygger på redan existerande lokala förhållanden; 3) tillräckligt med tid för stöd till långsiktiga förändringsprocesser; 4) brett formulerade uppdrag, medan konkreta lösningar utarbetas tillsammans med de lokala aktörerna; 5) lokala förmågor med starkt personligt engagemang som driver förändringsprocessen; och 6) tryck underifrån, från en kader av aktiva och engagerade personer.

PDF image