Granskning av Sidas representation

Publication date:
2006-04-12
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2006:1
Language:
Swedish
Author:
William Stannervik
Description:
Internrevisionen vill sammanfattningsvis betona att Sidas efterlevnad av hantering och redovisning av representation är tillfredsställande. Vi har inte funnit något anmärkningsvärt eller verksamhetsfrämmande i stickproven. Det är vår uppfattning, baserat på våra samtal och vår substansgranskning, att Sidas avdelningar sällan och eftertänksamt använder sig av representation.

PDF image