Granskning av Sidas ramöverenskommelse med statliga myndigheter: Följsam-konceptet

Publication date:
2006-09-26
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2006:2
Language:
Swedish
Author:
William Stannervik
Description:
Mot bakgrund av Sida målsättning att sluta fler överenskommelser med statliga myndigheter samt Sidas ansvar för att garantera redovisningens tillförlitlighet har internrevisionen i sin årliga riskanalys identifierat dessa samarbeten som ett granskningsområde. En granskning av Följsam samarbetet ingår i Internrevisionens plan för 2006 vilken beslutats av Sidas styrelse.

PDF image